NOTULEN - GR

Zitting van maandag 28 maart 2022

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Vanaf punt 15 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 21 februari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Actieplan PBW 2022

 

Overwegende dat het gemeente -en OCMW-bestuur jaarlijks het actieplan PBW moet vaststellen voor haar werknemers;

 

Overwegende dat het actieplan bijdraagt tot de algemene veiligheid in de arbeidssituatie;

 

Overwegende het overleg met en het voorstel van de intergemeentelijke interne veiligheidsdienst;

 

Overwegende dat dit actieplan met de representatieve vakorganisaties werd overlegd op 23 februari 2022;

 

Gelet op de wetgeving over het welzijn op het werk;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het actieplan PBW 2022 als volgt vast te stellen:

        Voortzetting actieplan 2021

        Opleiding aanslaan van lasten (gezamenlijk punt IL)

        Coaching team grondgebiedszaken (n.a.v. dienstspecifieke risicoanalyse)

        Eerste hulp bij mentale problemen

        Project luchtreiniging (school)

        Opleiding poetsproducten (binnendienst – poets) (lopende (school 8/11/2021, andere volgen)

        Opleiding ergonomie (buitendienst – poets)

        Opleiding verzorgende (uitgestelde van in het najaar)

        Acties rond thuiswerken (deconnectie – beeldschermwerk - …)

        Opleiding rond asbest – herkennen en gevaren

        Opvolging van het planningsdocument 2022 – voor de uitvoeringsdienst

        Actualisatie arbeidsreglement - RPR

 

art. 2 

De gemeenschappelijke interne veiligheidsdienst op de hoogte te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Toetreding OFP Prolocus voor tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers

 

Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel personeel wil verkleinen; dat het bijgevolg voorziet in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel;

 

Overwegende dat tot op heden het bestuur was aangesloten bij de groepsverzekering die na bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance; dat deze verzekeraars in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 hebben opgezegd;

 

Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze heeft tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds);

 

Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd omgevormd tot OFP PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  met ondernemingsnummer 0809.537 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden;

 

Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het beheer van zijn pensioenfinanciering; dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig -  punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten. Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf nastreeft;

 

Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt;

 

Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht vermits aan de  voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn; dat het bestuur immers ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt,  toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten; dat ten tweede meer dan 80% van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controlerende  overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen; dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS en dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten;

 

Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen;

 

Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot eind 2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, voorziet in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;

 

Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage; dat het dus mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen;

 

Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of vaste prestaties, cash balance en defined contribution of vaste bijdragen); dat de voorgestelde formule een vastebijdragenplan is; dat in dit plan de werkgever belooft een bepaalde bijdrage  (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement; dat de behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement;

 

Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen; dat wanneer het wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur bijkomende bijdragen zal moeten betalen; dat in elk geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen, 0% voor passieve aangeslotenen ) moet behaald worden;

 

Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra prefinanciering van 5 % om zo de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen; deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter financiering van latere bijdragen;

 

Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft (AGB’s, OCMW) een MIPS-Groep kan vormen; dat binnen een MIPS-groep interne mobiliteit is voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid; dat er binnen een MIPS-groep een onderlinge solidariteit speelt;

 

Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair worden vastgelegd op 1.000,00 EUR per jaar per werkgever en 10,00 EUR  per jaar per aangeslotene en dat deze bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en met 2024;

 

Overwegende dat nadien een meer stabiel systeem van kostenvergoeding zal worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds;

 

Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte;

 

Gelet op het ontbreken van een protocol van het onderhandelingscomité C1 en het protocol van niet-akkoord ten gevolge van plaatselijke onderhandeling in het BOC op 23 februari 2022;

 

Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien worden in de meerjarenplanning;

 

Overwegende  het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2022 om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging;

 

Overwegende dat verder de intentie geuit werd om met het OCMW van Boortmeerbeek een MIPS-groep te vormen om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden entiteiten te bevorderen;

 

Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna doorgestort worden aan OFP PROLOCUS;

 

Overwegende dat voormelde intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen en voormelde documenten in het bijzonder onderhandelingscomité van 23 februari 2022 besproken werden; dat deze bespreking leidde tot een niet bindend protocol van niet-akkoord;

 

Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS;

 

Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren;

 

Overwegende dat volgende raadsleden werden voorgedragen als vertegenwoordiger:

Effectief: Karin Derua

Plaatsvervanger: Hans Crol

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

Vertegenwoordiger: 

• Effectief: Karin Derua                  14 JA - 8 NEEN

• Plaatsvervanger: Hans Crol       14 JA - 8 NEEN

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Kennis genomen wordt van en ingestemd wordt met:

•de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte  van OFP PROLOCUS;

•het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement met de hoogte van de basisbijdrage.

Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

 

art. 2

Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROLOCUS.

 

art. 3

Ingestemd wordt met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

 

art. 4

De pensioentoezegging bedraagt 4% van het pensioengevend loon.

 

art. 5

De aanvullende toezegging bedraagt 2% van het pensioengevend loon voor het VIA-personeel.

 

art. 6

Burgemeester Karin Derua wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. Schepen Hans Crol wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien zij niet aanwezig kan zijn.

 

art. 7

De burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 15 december 2021van de voorzitter van de gemeenteraad, en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Toepassing Gemeentewegendecreet - Durabrik : inbreidingsproject Kantoorstraat – Heikestraat

 

De aanvraag gekend als OMV_2021161189 werd ingediend door DURABRIK BOUWBEDRIJVEN ter plaatse Kantoorstraat – Heikestraat – Kroonprinses Elisabethstraat

 

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening;

 

Gelet op het Omgevingsdecreet, in het bijzonder op artikel 31:

Ҥ1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

§2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is, die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

 

Gelet op het Omgevingsbesluit, in het bijzonder op artikel 47:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

 

Gelet op de toelichting bij het Omgevingsdecreet en -besluit:

“Het decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

• de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

• de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

• beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

• de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

• de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Gelet op de bepalingen dat elke beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet uitvoering geeft aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het decreet Gemeentewegen en dat elke aanvraag aan deze artikels getoetst dient te worden:

 

Artikel 3 (01/09/2019 - …)

Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.

 

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:

1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;

2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak.

 

Artikel 4 (01/09/2019 - …)

Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening gehouden met de volgende principes:

1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;

2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;

3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;

4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;

5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen;

 

Overwegende de aanleiding en de context:

De aanvraag gekend als OMV_2021161189 werd ingediend door DURABRIK BOUWBEDRIJVEN, ter plaatse het inbreidingsproject tussen de Kantoorstraat 2 – Heikestraat 27 en achter Kroonprinses Elisabethstraat 1 tot en met 11, bij de gemeente Boortmeerbeek op 19 oktober 2021, voor het bouwen van 8 eengezinswoningen, met twee blokken van 4 woningen met telkens 2 halfopen eengezinswoningen en 2 gesloten eengezinswoningen. De percelen zijn kadastraal gekend als 1e AFD., sectie E, nrs. 0038B en 0038R.

 

De aanvraag is hoofdzakelijk gelegen in woonuitbreidingsgebied en ten noorden, langs de Heikestraat, ook in woongebied tot aan de 50m-grens. De wijk is gelegen binnen 1 kilometer van het hoogwaardig openbaar vervoer knooppunt (HOV) van het station Boortmeerbeek.

 

Het project beoogt het bouwen van een groepswoningbouwproject met 8 eengezinswoningen die per 4 aaneengeschakeld worden. Er loopt geen buurtweg over de percelen, maar er wordt in het project een wegenis met de bijhorende infrastructuurwerken voorzien. De voorziene wegenis maakt een verbinding tussen de Kantoorstraat en de Heikestraat. Om het project te kunnen realiseren dient ook:

• een ontbossing te gebeuren van het volledige projectgebied

• een wegenis te worden aangelegd

• een toekomstig openbaar domein te worden ingericht

 

Het voorliggende project voorziet de aanleg van een wegenis met een bijhorend wegenisplan en bestek en een plan van grondafstand. Het wegenisplan beoogt de toekomstige overdracht van de volledige wegenis met parkeerplaatsen en groeninrichtingen aan het openbaar domein van de gemeente Boortmeerbeek.

 

Beoordeling

In voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordt door de aanvrager een ontwerp van wegenisplan toegevoegd.

 

In de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordt door de aanvrager een ontwerp van rooilijnplan toegevoegd. Het voornemen tot opening van een deel van het gemeentelijk wegennet geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) van het decreet Gemeentewegen; derhalve moet voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag aan deze artikels getoetst worden:

 

• Artikel 3

Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag creëert een nieuwe wegenis dewelke men wenst over te dragen het openbaar domein. Deze wegenis ontsluit een groepswoningbouwproject van 8 wooneenheden op de Kantoorstraat (voor zowel de zachte weggebruiker als het gemotoriseerd verkeer) en op de Heikestraat (enkel de zachte weggebruiker). Hierdoor heeft de zachte weggebruiker de mogelijkheid te kiezen tussen de nieuwe ontsluiting voor zachte weggebruikers en de Kroonprinses Elisabethstraat om de Heikestraat te bereiken. Halverwege de nieuw te realiseren wegenis wordt deze wegenis geknipt door het plaatsen van (door hulpdiensten) verwijderbare paaltjes. Door het knippen van deze nieuwe wegenis wordt de mogelijkheid tot sluipverkeer ontnomen en wordt er desgevallend geen onveilige situatie gecreëerd.

 

Het reeds bestaande binnengebied - zijnde de Kroonprinses Elisabethstraat, de Kantoorstraat en het Hertogin van Brabantplein - is volgens de gemeentelijke bepalingen ingericht als woonerf. Auto’s mogen er maximaal 20 km/u rijden. Voetgangers en fietsers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Het parkeren op de openbare weg is verboden, behalve op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen behalve op de plaatsen waar parkeren expliciet is toegelaten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de Kroonprinses Elisabethstraat, de Kantoorstraat en het Hertogin van Brabantplein als een veilige gemeenteweg beschouwd worden voor elke weggebruiker, in het bijzonder de zachte weggebruiker. Deze reeds bestaande verbinding geeft de mogelijkheid aan fietsers om via het beschreven woonerf de fietsstraat “Kerkweg” te bereiken. De nieuw te creëren doorsteek vanaf de Heikestraat tot de Kantoorstraat is gelegen op +- 125 meter van de Kroonprinses Elisabethstraat. De ontwikkelaar wenst een nieuwe doorsteek te creëren tussen de Heikestraat en de Kantoorstraat op een beperkte afstand van een reeds bestaande verbinding dewelke door de zachte weggebruiker (fietser in het bijzonder) reeds op een veilige manier gebruikt kan worden om aan te sluiten op de Kerkweg als fietsstraat.

 

Tijdens het openbaar onderzoek met betrekking tot de omgevingsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, dat doorgegaan is van 20 november 2021 tot en met 19 december 2021 werden 36 bezwaarschriften ingediend, waarvan 3 keer twee identieke. Deze bezwaarschriften beschrijven 8 elementen die betrekking hebben op de toepassing van het Gemeentewegendecreet:

• De inbraakgevoeligheid verhoogt door het voorzien van meerdere in- en uitrijmogelijkheden in de wijk.

Het aanleggen van nieuwe wegenis zal er uiteraard steeds voor zorgen dat plaatsen beter bereikbaar zijn, dus ook voor personen die criminele intenties hebben. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat aanvragen ongunstig beoordeeld worden op basis van mogelijke inbraakgevoeligheid. Deze aangelegenheid moet geregeld worden door politionele bevoegdheden. Er zal in overleg met het gemeentebestuur moeten nagegaan worden hoe de wegenis best wordt georganiseerd in functie van bestemmingsverkeer.

• De verkeersveiligheid van de wijk komt in gevaar. Door het aansluiten van meer straten met bijgevolg meer verkeer zal het karakter en de intentie van het woonerf verdwijnen. De snelheidsbeperking wordt op vandaag reeds niet gerespecteerd.

Het creëren van bijkomende wegenis dient om het voorgestelde project te ontsluiten. Er kunnen randmaatregelen genomen worden om snelheidsbeperkingen af te dwingen en om doorgaand verkeer enkel mogelijk te maken voor de zwakke weggebruiker. Er kunnen op structurele plaatsen overrijdbare (door de brandweer) paaltjes of anti-parkeerpaaltjes (wegneembaar door de brandweer) geplaatst worden om de wegenis enkel voor bestemmingsverkeer te laten gebruiken. Op het plan worden op twee structurele plaatsen, namelijk ter hoogte van de Heikestraat en ter hoogte van de meest noordelijke parkeerplaatse anti-parkeerpaaltjes (wegneembaar) voorzien. Wat betreft de snelheidsbeperking moet ook verwezen worden naar de politionele bevoegdheid. Er kan uiteraard bekeken worden om meer controles te organiseren.

• De nieuw aan te leggen wegenis komt ter hoogte van de Heikestraat net voorbij een bocht waardoor een gevaarlijke situatie kan gecreëerd worden.

Op deze plaats zullen paaltjes geplaatst worden zodat er niet kan ingereden noch uitgereden worden vanuit of in de Heikestraat, maar enkel kunnen weggenomen worden door de brandweer wanneer zich calamiteiten voordoen. Er kan door personenwagens (bestemmingsverkeer) gekeerd worden op het bredere deel (10m) van de wegenis ter hoogte van de aan te leggen parkeerplaatsen.

• De nieuw aan te leggen wegenis komt ter hoogte van de Kantoorstraat aan een toegangsweg die niet breed is, waardoor extra hinder (veel draaibewegingen, potentiële aanrijdingen met schade aan de voertuigen, …) kan veroorzaakt worden. De woningen zullen ook minder toegankelijk worden.

Op het inplantingsplan en grondplan voor grondafstand staan geen afmetingen vermeld, maar op basis van eigen afmetingen op het plan heeft de wegenis aan de Kantoorstraat een breedte van ongeveer 3,20m. Er wordt een afgeschuinde aansluitingshoek voorzien, waardoor de aan te sluiten nieuwe wegenis plaatselijk een breedte krijgt van 11,81m. Door de afgeschuinde hoeken zullen personenwagens minder keerbewegingen moeten maken en rechtstreeks op de wegenis kunnen rijden. De in- en uitrijbewegingen kunnen uiteraard na verloop van tijd geëvalueerd worden indien blijkt dat het in- en uitrijden niet makkelijk verloopt.

• Er wordt voorgesteld om de bestaande paaltjes tussen de Kantoorstraat en het Schippersbos weg te halen en nieuwe paaltjes te plaatsen tussen de Kantoorstraat en het Hertogin van Brabantplein waardoor het verkeer dat naar de Kantoorstraat moet via de Kerkweg kan inrijden. Er kan ook eenrichtingsverkeer georganiseerd worden.

De huidige knip in de Kantoorstraat is mee vergund met de vergunning van de verkaveling van de Kantoorstraat op zich. Eventuele wijzigingen aan de locatie van de knip maken geen deel uit van voorliggende aanvraag, maar zijn eveneens permanent aan evaluatie onderworpen.

• Er wordt gevraagd om in de wijk visueel duidelijker te maken dat het een woonerf betreft.

Er staat aan de ingang van de Kroonprinses Elisabethstraat (aan de Heikestraat) een verkeersbord dat aanduidt dat de volgende straten moeten gezien worden als een woonerf. Ook de ter beslissing liggende aanvraag zal onder dit regime vallen, tenzij er wijzigingen aan de algemene verkeersregimes worden doorgevoerd.

• De plannen zijn onduidelijk: het is niet duidelijk of de nieuw aangelegde straat aansluitend op de Heikestraat enkel voor fietsers en voetgangers zou zijn.

Er wordt ter hoogte van de Heikestraat en ter hoogte van de meest noordelijke parkeerplaats een knip voorzien met wegneembare paaltjes. Het aan te leggen deel tussen de Heikestraat en de meest noordelijke parkeerplaats is dus niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen. Het deel tussen de Kantoorstraat en de te plaatsen paaltjes zal dus enkel voor bestemmingsverkeer dienen.

• Er wordt te weinig groen voorzien ter compensatie van het te kappen bos.

Het project beperkt zich slechts een beperkt aantal percelen. Het is inderdaad duidelijk dat er in het project weinig ruimte is voor openbaar groen. Ter hoogte van de zone voor parkeerplaatsen wordt er een groenere zone ingekleurd, maar het lijkt niet haalbaar om hier een degelijke groene ruimte te creëren die ter compensatie kan dienen. De parkeerplaatsen zullen minimum in een halfverharding moeten aangelegd worden waardoor weinig ruimte overschiet om enkele bomen/struiken/hagen ter compensatie aan te planten. De groen ingekleurde zone op het inplantingsplan wordt dus niet als degelijke oplossing voor openbaar groen beschouwd.

De compensatie van het te kappen bos wordt derhalve volledig geregeld door middel van de compensatiemechanismen uit het Bosdecreet.

 

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad. Het is tevens de uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeente om de ligging en de breedte van de gemeentewegen op haar grondgebied vast te leggen in gemeentelijke rooilijnplannen, dit ongeacht de eigenaar van de grond.

 

Artikel 16 en artikel 20 van het Decreet houdende de Gemeentewegen bepalen dat het rooilijnplan resp. het grafisch plan de eventuele waardevermeerdering bevat. Artikel 28 van het Gemeentewegendecreet bepaalt dat de waardevermindering of -vermeerdering wordt vastgesteld door een landmeter-expert, aangesteld door de gemeente. Juridisch volgt hieruit dat de kandidaat-vergunningsaanvrager nog voor het indienen van een vergunningsaanvraag het college van burgemeester en schepenen zou moeten vragen om een landmeter-expert aan te stellen in functie van het vaststellen van de min/meerwaarde. De aanvrager van de voorliggende ontwikkeling heeft aan de Gemeente Boortmeerbeek een schatting gevraagd van de waardevermindering of -vermeerdering. De schatting werd uitgevoerd door Landmeter Cuyt waarvan een rapport werd gemaakt op 7 juni 2021. De geschatte meerwaarde bedraagt 90.000,00 EUR en de waarde van de inname bedraagt 146.000,00 EUR (gezamenlijk 236.000,00 EUR).

 

Op dinsdag 1 maart 2022 werd het voorliggende project voorgelegd aan de GECORO van Boortmeerbeek. De GECORO leverde een negatief advies af betreffende voorliggend project en dit om volgende reden:

• Het voorliggende project is gelegen in woonuitbreidingsgebied conform het geldende gewestplan. Het plangebied werd nog niet eerder aangesneden. De GECORO is van mening dat er nog voldoende percelen aanwezig zijn in Boortmeerbeek die gelegen zijn in woongebied, woongebied met landelijk karakter of woonparkgebied waarop dergelijke ontwikkelingen mogelijk zijn.

 

Voorliggende aanvraag bevat een inrichtingsplan en bijhorende meetstaat. Voor de inrichting van het toekomstige openbaar domein wordt er, wanneer het voorstel aanvaard wordt, echter gevraagd aan de ontwikkelaar, zoals gebruikelijk, om in overleg te treden met het college van burgemeester en schepenen in het kader van een bijgestuurd inrichtingsplan en de bijhorende meetstaat en dit in een volgende fase van het dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Boortmeerbeek voor te leggen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich in de beleidsmatig gewenste ontwikkeling niet heeft uitgesproken over de verdere ontwikkeling van dit specifiek woonuitbreidingsgebied, dat in de beleidsmatig gewenste ontwikkeling wel visie-elementen vervat zitten die verder vorm kunnen krijgen in een uitvoeringsgericht beleidsplan zoals een gemeentelijke beleidsplan ruimte of een “open ruimte-RUP” dat o.a. de ontwikkelbaarheid van de nog resterende onbebouwde woonuitbreidingsgebieden zal bepalen; dat de beleidsmatig gewenste ontwikkeling bepaalt dat bij het maken van deze beleidskeuze rekening moet gehouden worden met minimaal een negental voorgedefinieerde beoordelingsgronden zoals de natuurwaarde en de landschappelijke waarde van het plangebied;

 

Overwegende dat de Vlaamse Regering in het licht van de bouwshift en met de doelstelling om de open ruimte maximaal te vrijwaren op 11 maart 2022 een wijziging van de subsidievoorwaarden definitief heeft goedgekeurd; dat “open ruimte-RUPs” , zijnde o.a. RUPs waarbij een bestemming omgezet wordt naar een openruimtebestemming, gesubsidieerd kunnen worden; dat dit wijzigingsbesluit nog niet werd gepubliceerd in het Staatsblad; dat de publicatie van het desbetreffende besluit afgewacht moet worden alvorens de mogelijkheden van het desbetreffende besluit voor Boortmeerbeek onderzocht kunnen worden;

 

Dat de gemeenteraad het standpunt inneemt dat er rekening houdende met de recente beslissing van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van de bouwshift én rekening houdende met het feit dat de beleidsmatig gewenste ontwikkeling van de gemeente Boortmeerbeek, goedgekeurd door de Gemeenteraad in 2019, dewelke bepaald heeft dat er voor elk (restant van een) woonuitbreidingsgebied op een weloverwogen wijze beleidskeuzes gemaakt moeten worden, het niet wenselijk is om voorafgaand aan deze beleidskeuze een ontwikkeling toe te staan op een nog niet aangesneden (deel van een) woonuitbreidingsgebied om deze open ruimte tot dan maximaal te vrijwaren;

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De voorliggende aanvraag, ingediend door DURABRIK BOUWBEDRIJVEN met gemeentelijk kenmerk OMV2021/00273OD (OMV_2021161189) dewelke toepassing vraagt van het Gemeentewegendecreet, wordt geweigerd.

 

art. 2

§1. Tegen deze beslissing is overeenkomstig de art. 24 en 25 van het decreet Gemeentewegen administratief beroep mogelijk bij de Vlaamse Regering.

 

§2. Conform de art. 31/1 en 56 van het Omgevingsdecreet moet eerst een beroep ingesteld worden tegen de beslissing van de gemeenteraad aangaande de “zaak der wegen” en vervolgens tegen de beslissing aangaande de omgevingsvergunning.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Barelweg 30 - Gemeentewegendecreet OMV2022/00001VK (OMV_202000654); kosteloze grondafstand

 

Regelgeving Bevoegdheid:

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

Ҥ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

§ 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

 

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

 

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

 

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

        de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

        de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

        beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

        de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

        de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Aanleiding en context:

De omgevingsvergunningsaanvraag beoogt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 4 loten waarvan 1 bestemd voor open bebouwing, 2 worden uit de verkaveling gesloten en één lot bestemd voor gratis grondafstand. De aanvraag werd heeft dossiernummer OMV_2022000654 (gemeentelijk kenmerk OMV2022/0001VK) en werd op 5 januari  2022 ingediend bij de gemeente Boortmeerbeek door de heer Wilfried Dekrem en Landmetersbureel Dekrem, Stationsstraat 20 te 3150 Haacht.

 

De omgevingsvergunningsaanvraag beoogt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 4 loten waarvan 1 bestemd voor open bebouwing, 2 worden uit de verkaveling gesloten en één lot bestemd voor gratis grondafstand volgens het bijgevoegde plan van Landmetersbureel Dekrem:

 

De aanvraag voorziet het verkavelen in 4 kavels (lot 1, 2, 3 en 4):

 

        Lot 1 heeft een totale oppervlakte van circa 20a20ca, een diepte van 91,30 meter links en 79,10  meter rechts, een breedte van 21 meter over de volledige lengte van het lot. Aan de straatkant grenst het lot, door de kromming van de rooilijn, over een lengte van 27,00 meter aan het openbaar domein. De bouwzone heeft een breedte van 18,00  meter en een diepte van 15,00 meter. De maximaal bebouwbare oppervlakte bedraagt 270,00m². De bouwvrije strook bedraagt 3,00 meter tot de zijdelingse perceelsgrenzen. Het lot valt binnen de grenzen van artikel 10.3 van het RUP Zonevreemde Woningen.

        Lot 2 heeft een totale oppervlakte van circa 11a00ca, een diepte van 66,90 meter links, 72,15 meter rechts, een breedte van 16,00 meter over het volledige perceel. Het lot wordt uit de verkaveling gesloten.

        Lot 3 heeft een totale oppervlakte van circa 19a20ca, een diepte van 94,70 meter links, 93,60 meter rechts, een breedte van 22,90 meter aan de noordkant en 17,00 aan de zuidkant. Het lot wordt uit de verkaveling gesloten.

        Lot 4 heeft een totale oppervlakte van circa 2a02ca , een diepte van 8,98 meter links en 7,81 meter rechts, een lengte van 27,00 meter aangrenzend aan lot 1.
Lot 4 is een lot bestemd om gevoegd te worden bij het openbaar domein.

        Vastleggen van een rooilijn voor het gedeelte langs de Barelweg waarop de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft.

 

De percelen waarop de aanvraag zijn gelegen volgens het gewestplan agrarisch gebied. Het gebruik van deze gebieden is geregeld in het inrichtingenbesluit van 28 december 1972, meer bepaald in artikel 11. De percelen waarop de aanvraag betrekking hebben, voor wat betreft lot 1, zijn tevens gelegen binnen de contour van het RUP Zonevreemde Woningen, meer bepaald artikel 10.3. Dit artikel maakt het afbouwen van het woonlint mogelijk in deze zone, en laat met andere woorden bebouwing toe. De voorgestelde verkaveling is niet strijdig met de bestemming van het gewestplan en de bepalingen van het inrichtingenbesluit.

 

Beoordeling:

De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden voorziet door middel van lot 4 in een gratis grondafstand. De bedoeling van de aanvrager van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden is het gratis afstaand van een stuk grond aan het openbaar wegdomein en de vastlegging van de rooilijn langs de Barelweg waaraan de verkaveling grenst.              
Lot 4 dat kan worden beschreven als 2a02ca groot en bestemd voor gratis grondafstand. De gemiddelde breedte bedraagt ± 8,50 meter en de geschatte lengte betreft ±27,00 meter volledig gelegen langs de Barelweg. Volgens het plan van Landmetersbureel Dekrem zal lot 4 gratis aan de gemeente Boortmeerbeek worden afgestaan om gevoegd te worden bij het openbaar wegdomein. Voor dit gedeelde van het plangebied wordt de rooilijn van de Barelweg juridisch vastgelegd door middel van bijgevoegd rooilijnplan opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem van 15 september 2021.

 

Het voornemen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, meer bepaald de voorliggende gratis grondafstand, geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet Houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019 en wordt aan deze artikels getoetst.

     Artikel 3 

        Door het inlijven van het voorgestelde lot 4 bij de openbare wegenis wordt de berm gelegen in de Barelweg eigendom van de gemeente Boortmeerbeek. De berm kan hierdoor onderhouden worden door de gemeente Boortmeerbeek, waardoor deze ook beter betreedbaar zal zijn voor de zwakke weggebruiker. Bovendien is de Barelweg ter plaatse volledig gekend als een “gemeenteweg in private bedding”. Door lot 4 over te dragen aan het openbaar domein, wordt alvast voor lot 4 de Barelweg een “gemeenteweg in openbare bedding”.

 

     Artikel 4 

        1° : De verwerving van de wegzate en de berm van de Barelweg stelt de gemeente Boortmeerbeek in staat om de verkeersveiligheid ter plaatse te vergroten door een berm ter beschikking te stellen van de zwakke weggebruiker. Op dit moment is de berm in feite onbruikbaar voor de zwakke weggebruiker aangezien deze volledig in privaat bezit is, waardoor de zwakke weggebruiker de wegzate dient te gebruiken.

        2° : De gemeenteweg beter gekend als de Barelweg wordt verder versterkt door de voorgestelde gratis grondafstand. Zie ook 1°.

        3° : De voorgestelde maatregel houdt geen wijziging van de ontsluiting van aanpalende percelen in. Inzake verkeersveiligheid wordt met deze maatregel geen knelpunten inzake verkeersveiligheid opgelost.  De gebruiker heeft echter wel de mogelijkheid de gekende hoofdwegen te verlaten en te kiezen voor een autoluwe verbindingsweg.

        4° : Gelet op de specifieke ligging is de inpassing van de voorgestelde maatregel in een  gemeentegrensoverschrijdend perspectief eerder beperkt.

        5° : De maatregel doet geen afbreuk aan de verschillende planinitiatieven van het college maar ondersteunt eerder de duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Boortmeerbeek én houdt rekening met de noden van de huidige en de toekomstige generaties.

 

Deze grondafstand dient uiterlijk bij de eerste verkoop of bebouwing van een lot 1 te gebeuren en dit bij het verlijden van de desbetreffende akte. De verkavelaar dient een negatief bodemattest, afgeleverd door OVAM, voor te leggen bij de overdracht.

 

Artikel 16 en artikel 20 van het Decreet houdende de Gemeentewegen bepalen dat het rooilijnplan resp. het grafisch plan de eventuele waardevermeerdering of waardevermindering bevat. Er werd een schattingsverslag toegevoegd opgemaakt door Landmeter Cuyt  van 26 november 2021, dewelke in zijn verslag eveneens stelt dat er een minwaarde te verwachten is. De minwaarde wordt bij kostenloze grondafstand als 500,00 EUR geschat. Blijkens het gewoonterecht wordt er aan eigenaar dewelke zijn of haar grond gratis afstaat aan de gemeente niet gevraagd de geschatte meer- of minwaarde te moeten vergoeden. De meer-  of minwaarde wordt als gevolg bij kostenloze grondafstand als 0,00 EUR geschat.

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Daarom heeft de gemeenteraad van Boortmeerbeek in zitting van 28 maart 2022 het volgende beslist:

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 
De rooilijn voor het gedeelte van de Barelweg waarop het rooilijnplan van 15 september 2021 van Landmetersbureel Dekrem zoals gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met kenmerk OMV_2022000654 (gemeentelijk kenmerk OMV2022/0001VK) wordt vastgelegd volgens hetzelfde rooilijnplan.

 

art. 2

De gemeenteraad keurt voorliggende beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals aangeduid op het bijgevoegde verkavelingsontwerp van 15 september 2021 van Landmetersbureel Dekrem zoals gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met kenmerk OMV_2022000654 (gemeentelijk kenmerk OMV2022/0001VK) goed.             
Lot 4 dat kan worden beschreven als 2a02ca groot en bestemd voor gratis grondafstand. De gemiddelde breedte bedraagt ± 8,50 meter en de geschatte lengte betreft ±27,00 meter volledig gelegen langs de Barelweg. Volgens het plan van Landmetersbureel Dekrem zal lot 4 gratis aan de gemeente Boortmeerbeek worden afgestaan om gevoegd te worden bij het openbaar wegdomein. Voor dit gedeelde van het plangebied wordt de rooilijn van de Barelweg juridisch vastgelegd door middel van bijgevoegd rooilijnplan opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem van 15 september 2021.

 

art. 3

De verkavelaar moet een negatief bodemattest dat betrekking heeft op de hierbij af te stane gronden, afgeleverd door OVAM, voorleggen.

De afstanddoener verklaart dat hij geen weet heeft van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan het gemeentebestuur van Boortmeerbeek of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruikersbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

 

art. 4

De grondafstand moet uiterlijk bij de eerste verkoop of bebouwing van lot 1 gebeuren en dit bij het verlijden van de desbetreffende akte.

Alle kosten, rechten en honoraria verbonden aan deze grondafstand zijn ten laste van de verkavelaar.

De verkavelaar moet een afschrift van de notariële akte bezorgen aan de gemeente Boortmeerbeek om aan te tonen dat deze voorwaarde werd nageleefd.

 

art. 5

§1. Tegen deze beslissing is overeenkomstig de artn. 24 en 25 van het decreet Gemeentewegen administratief beroep mogelijk bij de Vlaamse Regering.

 

§2. Conform de artn. 31/1 en 56 van het Omgevingsdecreet dient eerst een beroep ingesteld te worden tegen de beslissing van de gemeenteraad aangaande de “zaak der wegen” en vervolgens tegen de beslissing aangaande de omgevingsvergunning.

 

art. 6 
Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

        wanneer de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met dossiernummer OMV_2022000654 (gemeentelijk kenmerk OMV2022/00001VK) niet wordt verleend, of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

        wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kosteloze grondafstand OMV2020.00188VK Hoogstraat - Postweg

 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie 2020/00188VK geweigerd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 december 2020 aan Factum Finance bvba, Mechelsesteenweg 35 bus A te 2840 Rumst;

 

Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 10 juni 2021, met referentie 2021-0096-BGP-BS-01, waar in beroep de aanvraag voor het verkavelen van gronden ingediend door FACTUM FINANCE, Mechelsesteenweg 35 bus A, 2840 Rumst inzake het creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing, gelegen Hoogstraat 44, 3190 Boortmeerbeek, kadastraal bekend: Boortmeerbeek: afdeling 2, sectie A, 360c3, 360g, 360h2, 360w (capakey: 24039A0360/00C003, 24039A0360/00G000, 24039A0360/00H002, 24039A0360/00W000) te vergunnen met volgende voorwaarden:

- de kavels 3 en 4 worden gratis afgestaan aan de gemeente om ingelijfd te worden in het openbaar domein;

- de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd;

- alle eventuele uitbreidingen van de nutsvoorzieningen vallen volledig ten laste van de verkavelaar;

- de adviezen en reglementen van de nutsmaatschappijen worden nageleefd.

 

Gelet op het opmetingsplan opgesteld door Landmeter Geens, Schrieksebaan 284, te 3140 Keerbergen, voor wie optreedt Geens François, landmeter-expert (LAN040309) waarbij:

• Een perceel grond met inbegrip van de reeds aangelegde wegenisinfrastructuur, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A met nummer (deel van 360G en 360W), met een oppervlakte volgens het vermelde metingsplan van 48ca, aangeduid is als lot 3 in gele kleur,

• Een perceel grond met inbegrip van de reeds aangelegde wegenisinfrastructuur, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A met nummer (deel van 360W), met een oppervlakte volgens het vermelde metingsplan van 1a 20ca, aangeduid is als lot 4 in gele kleur,

 

Gelet op de brief van Francine Vleminckx waarin ze, als eigenaar van de gronden gelegen aan de Postweg – Hoogstraat, een verbintenis ondertekent waarin ze verklaart kosteloos en vrij en onbelast, openbare wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen of zullen komen, aan de gemeente Boortmeerbeek  af te staan;

 

Overwegende dat uit het dossieronderzoek moet worden besloten dat volgende stukken nog aangeleverd moeten worden voor er kan overgegaan worden tot grondafstand:

het attest van precadastratie

het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 

het hypothecair getuigschrift van de eigendom;

het bodemattest; 

het ontwerp van akte van grondafstand houdende beide grondafstanden;

 

Gelet op de dagvaarding van 16 maart 2020 door onder meer de aanvrager van de kostenloze grondafstand;

 

Principieel akkoord met de grondafstand maar kan niet behandeld worden.

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Kennis te nemen van de door Francine Vleminckx ondertekende verbintenis waarin ze, als eigenaar van de gronden gelegen aan de Postweg – Hoogstraat, verklaart kosteloos en vrij en onbelast, openbare wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen of zullen komen, aan de gemeente Boortmeerbeek  af te staan.

 

art. 2

Vast te stellen dat het dossier tot nu toe onvolledig is ingediend waardoor de gemeenteraad niet tot besluitvorming kan overgaan.

 

art. 3

Deze verklaring voor zover noodzakelijk te laten toevoegen aan de dossiervorming voor de behandeling van de dagvaarding ter zake ingeleid door Francine Vleminckx en anderen.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Nieuwbouw GBS - Plaatsingsprocedure en selectieleidraad

 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 waarin het project nieuwbouw gemeenteschool opgenomen is als prioritaire beleidsdoelstelling;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 november 2021 met betrekking tot de marktconsultatie voor de financiering van de nieuwbouw van de gemeenteschool met audit en technisch-financiële projectbegeleiding;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2022 met betrekking tot de toewijzing van de financiering en de projectbegeleiding voor de nieuwbouw van de gemeenteschool aan Belfius;

 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de ontwerpopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving te gunnen via een mededingingsprocedure met onderhandeling;

 

Gelet op het ontwerp van selectieleidraad voor deze opdracht;

 

Overwegende de optie om het bouwbudget (excl. btw en erelonen) uit te breiden naargelang de finale opmaak van het programma van eisen en de gunningsleidraad alsook de mogelijkheden om het voorziene investeringsbudget te verhogen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan;

 

Overwegende dat de goedkeuring wordt gevraagd om de opdracht te publiceren (via e-Procurement);

 

Overwegende dat wordt voorgesteld de uiterste datum voor het indienen van kandidaturen vast te stellen op 5 mei 2022 om 12 uur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
5 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Steven D'hont en Michel Baert.
 

art. 1

De goedkeuring om de ontwerpopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving voor de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool 'Klimboom' te gunnen via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

art. 2

De selectieleidraad van 16 maart 2022 voor deze opdracht goed te keuren.

 

art. 3

De goedkeuring om de opdracht te publiceren (via e-Procurement).

 

art. 4

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen vast te stellen op 5 mei 2022 om 12 uur.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen - vastleggen onderlinge stemverhouding lokale besturen

 

Gelet op de brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed van 17 februari 2022 betreffende de afbakening van het werkingsgebied van de woonmaatschappij en de onderlinge stemverhouding tussen de lokale besturen in de woonmaatschappij;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 februari 2022 betreffende de afbakening van de werkingsgebieden van de woonmaatschappijen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 2021 betreffende de wijziging van verscheidene besluiten betreffende wonen;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.39/2§2 in het bijzonder;

 

Overwegende dat de Vlaamse regering voorstelt om de stemverdeling tussen de lokale besturen van een woonmaatschappij volgens de objectieve criteria "verhouding tussen het aantal sociale woningen per gemeente" en "de verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente" vast te stellen;

 

Overwegende dat geen alternatieve verdelingscriteria worden geformuleerd of voorgesteld;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art.  1

Kennis te nemenvan het werkingsgebied van de woonmaatschappij waarin de gemeente Boortmeerbeek opgenomen is.

 

art. 2

Akkoord te gaan met de door de Vlaamse regering voorgestelde objectieve criteria voor de vaststelling van de stemverhouding tussen de lokale besturen van de woonmaatschappij.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Sociale woonconvenant

 

Gelet op de brief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van 16 februari 2022 betreffende de sociaal woonconvenanten 6de oproep waarbij werd medegedeeld dat het resultaat van het onderzoek van de aanvraag tot bijkomende sociale woningen door de gemeente is dat de gemeente Boortmeerbeek een convenant kan afsluiten voor 7 bijkomende sociale huurwoningen en dat dit convenant dan ingaat op 1 maart 2022 voor een duur van 3 jaar;

 

Gelet op de besprekingen in het lokaal sociaal woonoverleg;

 

Overwegende dat de brief bij het gemeentebestuur toekwam na de oproeping van de gemeenteraad voor haar zitting van 21 februari 2022;

 

Overwegende dat de voorwaarden opgenomen in het door de Vlaamse regering voorgestelde convenant kunnen aanvaard worden;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Met de Vlaamse regering, waarvoor optreedt de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, een sociale woonconvenant af te sluiten waarvan de tekst is opgenomen onder artikel 2 van dit besluit.

 

art. 2

De overeenkomst van de sociale woonconvenant als volgt vast te stellen:

1. Verbintenis van de gemeente

De gemeente Boortmeerbeek verbindt zich ertoe acties te ondernemen opdat, binnen de geldigheidsduur van dit convenant, de uitvoering of gunningsprocedure opstart van projecten die resulteren in de terbeschikkingstelling van 7 bijkomende sociale huurwoningen. Minstens spreekt zij met de initiatiefnemers af dat zij op het lokaal woonoverleg rapporteren over de voortgang van de projecten in kwestie. De procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten is opgenomen in Boek 4, Deel 1, Titel 2, Hoofdstuk 2, Afdeling 1, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Toezegging door de Vlaamse regering over de financiering

De Vlaamse Regering stelt een gesubsidieerde financiering conform Boek 5, Deel 2, Titel 1, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 ter beschikking voor de realisatie van het onder punt 1 vermelde aantal sociale huurwoningen op voorwaarde dat de projecten binnen de geldigheidsduur van dit convenant de beleidstoetsen succesvol doorlopen en als gevolg daarvan op de Projectenlijst worden opgenomen, en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap op de desbetreffende begrotingsartikels van het beleidsveld wonen. Het convenant wordt ook aangewend om projecten te financieren op een of meer van de andere financieringswijzen, vermeld in artikel 4.10, 2°, van het voornoemde besluit.

3. Evaluatie

Elke initiatiefnemer kan, via de beslissingen van de Beoordelingscommissie of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de opname van de verrichtingen in de meerjarenplanning en de kortetermijnplanning opvolgen. Daarnaast geeft het Projectportaal het saldo van het overeengekomen aantal bijkomende sociale huurwoningen weer. In opdracht van de Vlaamse Regering kunnen Wonen-Vlaanderen en de VMSW de uitvoering van dit convenant evalueren en, in voorkomend geval, bijsturen op een overleg met de gemeente.

4. Duur en inwerkingtreding

Dit convenant treedt in werking met ingang vanaf 1 maart 2022 en geldt voor een periode van drie jaar vanaf deze datum. Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, en waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen. Partijen verbinden zich ertoe een afschrift van dit convenant te bezorgen aan de VMSW.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Uitbreiding fietsstraten

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 betreffende de vaststelling van het verkeersleefbaarheidsplan;

 

Overwegende dat de uitrol van de infrastructurele ingrepen ten gevolge van het verkeersleefbaarheidsplan begonnen zijn en uitwijzen dat het wenselijk is een aantal wegen bijkomend het statuut van fietsstraat toe te kennen om de logica in de verkeersbeleving te behouden en weggebruikers in een duidelijke omgeving te brengen;

 

Overwegende dat fietsstraten bijdragen tot een maximalisering van de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker;

 

Overwegende dat volgende wegen bijkomend zullen worden ingericht als fietsstraat:

- Blokstraat,

- Aststraat,

- Anjerweg;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Kennis te nemen van de rapportering door het college van burgemeester en schepenen over de bijkomende inrichting als fietsstraat van volgende wegen en er akkoord aan te geven:

- Blokstraat

- Aststraat

- Anjerweg.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Label diervriendelijke gemeente provincie Vlaams-Brabant

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek veel belang hecht aan dierenwelzijn en ernaar streeft om zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in het regulier beleid;

 

Gelet op de mogelijkheid om binnen het kader van de provincie Vlaams-Brabant een label diervriendelijke gemeente na te streven en daartoe een charter te ondertekenen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De beginselverklaring diervriendelijke gemeente van de provincie Vlaams-Brabant te ondertekenen, bestaande uit volgende punten:

 

1. Stelt een schepen voor Dierenwelzijn en een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie aan. Aan het domein worden de nodige budgetten voor een beleid gekoppeld.

2. Stelt minstens 1 contactpersoon Dierenwelzijn aan binnen de Politiezone en werkt hiermee nauw samen.

3. Voert, conform de Vlaamse regelgeving, een zwerfkattenbeleid.

4. Sluit zicht aan bij een door Vlaanderen erkend dierenasiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren .

5. Ziet toe op het indijken van overlast van hondenpoep op straat door een diervriendelijk beleid te voeren naar hondenbaasjes bv honden uitlaatplaatsen voorzien, hondenloopweiden voorzien, hondenpoepzakjes voorzien,…

6. Streeft er naar een marktreglement uit te vaardigen/aan te passen dat verbiedt om gezelschapsdieren op markten te verkopen.

7. Ziet toe op de strikte toepassing van de regelgeving rond dieren op kermissen en circussen. De gemeente kijkt na om geen vergunning meer te verlenen aan kermiskramen met pony’s.

8. Ziet toe op strikte toepassing van de regels op thuisslachtingen en zorgt voor een gepast handhavingsbeleid om overtredingen tegen te gaan.

9. Zorgt voor de aanpassing van huurcontracten die huisdieren toelaten in sociale woningen, ocmwwoningen, rustoorden of serviceflats.

10. Zorgt dat de burgers een huisdiersticker kunnen bekomen zodat het voor de hulpdiensten duidelijk is dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn in noodgevallen.

11. Zorgt ingeval van overpopulatie van duiven, voor het plaatsen van duiventillen met het oog op eimanipulatie of zoekt naar andere diervriendelijke manieren van inperken van duivenpopulatie.

12. Informeert haar inwoners op regelmatige basis over dierenwelzijn in haar gemeentelijk infoblad en promoot initiatieven inzake dierenwelzijn op scholen. De gemeente ondersteunt ook de provinciale campagnes naar de burgers toe op het vlak van dieren en dierenwelzijn.

13. Volgt de Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk op. Indien ze toelating verleent voor vuurwerk zal zij dit enkel doen voor geluidsarm vuurwerk. Ook zorgt de gemeente voor sensibilisering omtrent de gevaren en stress die vuurwerk voor dieren met zich meebrengt.

14. Streeft ernaar om dierenwelzijnsproblemen in professionele houderijen te erkennen, waar nodig op te treden en inwoners te sensibiliseren om goed na te denken en zich goed te informeren vooraleer een dier aan te schaffen, zowel over de behoeften van het dier als de plaats van aanschaf.

 

art.2

De provincie Vlaams-Brabant hiervan op de hoogte te stellen en het label diervriendelijke gemeente aan te vragen.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bouw politiegebouw politiezone

 

Gelet op de overheidsopdracht voor werken die de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen in de markt geplaatst heeft met als voorwerp Design Build (DB) project "Realisatie van een politiegebouw". De Politieraad keurde op 17 december 2019 de selectieleidraad met inbegrip van bijlagen goed. De opdracht werd vervolgens gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Europees Publicatieblad. Geïnteresseerde ondernemingen konden een aanvraag tot deelneming indienen tot 14 februari 2020 - 14u via het E-tendering platform;

 

Gelet op de analyse van de aanvragen tot deelneming aan bovenstaande opdracht en toetsing ervan  aan de vereisten uit de selectieleidraad. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 1 offerte voor een bedrag van 10.827.131,67 EUR, gebaseerd en vastgelegd op het prijspeil van oktober 2021;

 

Gelet op het feit dat naast de kost voor het bouwen van een nieuw politiekantoor er ook nog overgegaan wordt tot de aankoop van twee percelen bouwgrond voor een bedrag van 1.575.000,00 EUR excl. btw en/of registratiekosten, hetgeen lager is dan het daarvoor opgestelde schattingsverslag waarbij er bij een samenvoeging van de percelen een prijs werd vastgesteld van 1.700.000,00 EUR;

 

Gelet op de raming van de totale kostprijs van het politiegebouw op 12.402.131,67 EUR te verminderen met de opbrengst van de verkoop van de bestaande gebouwen die geraamd wordt op 1.500.000,00 EUR (schattingsverslag 2019, geïndexeerd). Hierdoor bedraagt de geraamde kost in totaal 10.902.131,67 EUR te verdelen onder de drie besturen die deel uitmaken van de politiezone op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel, of per bestuur:

 

Gemeente

%

2022 aankoop bouwgrond

2024 bouw en verkoop gebouw

Totaal

Boortmeerbeek

30,479 %

480.044,25 EUR

2.842.816,46 EUR

3.322.860,71 EUR

Haacht

36,865 %

580.623,75 EUR

3.438.447,09 EUR

4.019.070,84 EUR

Keerbergen

32,656 %

514.332,00 EUR

3.045.868,12 EUR

3.560.200,12 EUR

Totaal

100 %

1.575.000,00 EUR

9.327.131,67 EUR

10.902.131,67 EUR

 

Overwegende dat bij de opbouw van de laatste aanpassing van het meerjarenplan de offerte van 26 november 2021 nog niet ontvangen was. Daarom baseerden de gemeenten zich op de offerte van 4 oktober 2020 voor het bedrag van 9.423.271,60 EUR opgemaakt aan het prijspeil van oktober 2020. Deze offerte werd opgenomen in het meerjarenplan inclusief een verhoging van 14% om het prijspeil van 2021 in rekening te brengen. Waar de huidige offerte een totale nettokost (na verkoop) betekent van 10.902.131,67 EUR, hebben de gemeenten in de laatste aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden met 10.999.929,62 EUR. Er werd met andere woorden voldoende krediet voorzien in 2020 en 2024, dat werd goedgekeurd in de respectievelijke gemeenteraden van december 2021;

 

Overwegende dat tijdens de zittingen van de colleges van de drie besturen op respectievelijk 28 februari 2022, 3 maart 2022 en 7 maart 2022 de subsidiebelofte zoals opgenomen in hun meerjarenplan voor de bouw van dit nieuwe politiegebouw nogmaals bevestigd werd, waarbij er gesteld werd dat deze beslissing zou bekrachtigd worden in de respectievelijke gemeenteraden van maart 2022;

 

Overwegende het visum van de financieel directeur voor deze subsidiebelofte. In de laatste aanpassing van het meerjarenplan zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2021 werden voldoende investeringskredieten opgenomen. De werkingstoelagen en investeringstoelagen aan de politiezone werden nominatief opgenomen en goedgekeurd. De correcte verdeelsleutel werd toegepast op deze kosten;

 

Overwegende dat dit dossier, voorafgaandelijk aan de gunning door het politiecollege, aan de visumtoets moet onderworpen worden van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone. De controle op beschikbare kredieten is in orde, maar de wetmatigheidscontrole moet nog gebeuren;

 

Overwegende dat het voor de kredietbewaking sterk aangewezen is dat de werken zeer nauw opgevold worden. Het valt sterk aan te bevelen dat het politiecollege hiervoor iemand aanstelt;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
7 stemmen tegen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter en Steven D'hont.
 

art. 1

De gemeenteraad bevestigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2022, ten behoeve van de politieraad van 8 maart 2022, en bevestigt ook de goedgekeurde bedragen zoals opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente voor de bouw van een centraal politiegebouw voor de zone Boortmeerbeek -  Haacht - Keerbergen. Hiervoor zal er een nominatieve subsidie worden uitbetaald van 480.044,25 EUR voor de aankoop van de bouwgronden en 2.842.816,46 EUR voor het gebouw.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2022

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 met betrekking tot de goedkeuring van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede;

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van 7 december 2021 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2022;

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van 10 februari 2022 met betrekking tot de vaststelling van het maximum bedrag van 690.000,00 EUR dat als investeringstoelage voor 2022 aan de gemeente gevraagd wordt voor de financiering van de renovatiewerken aan de kerk van Hever en de kerk van Schiplaken. Indien de kosten van de werken toch hoger zouden liggen dan de investeringstoelage, dan zal de kerkfabriek dit zelf financieren door middel van een lening waarbij de aflossingen zelf gedragen worden. Er staat met andere woorden geen werkingstoelage tegenover. De lening kan enkel opgenomen worden mits een waarborg van de gemeente;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2022 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven:

 

exploitatiebudget:

- ontvangsten         62.265,00 EUR

- uitgaven         72.325,00 EUR

- saldo         -10.060,00 EUR

- overschot exploitatie 2020        34.075,48 EUR

- saldo           24.015,48 EUR

Het gemeentelijk aandeel bedraagt             0,00 EUR

 

investeringsbudget:

- ontvangsten          700.000,00 EUR

- uitgaven          700.000,00 EUR

- saldo                        0,00 EUR

Het gemeentelijk aandeel bedraagt  700.000,00 EUR -> aan te passen naar 690.000,00 EUR in de eerstvolgende budgetwijziging.

 

art. 2 

Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen mits aanpassing van de gevraagde investeringstoelage naar 690.000 ,00 EUR voor de renovatiewerken aan de kerk van Hever en Boortmeerbeek.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - meerjarenplan 2020-2025

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 met betrekking tot de goedkeuring van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede;

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van 7 december 2021 met betrekking tot de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025;

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van 10 februari 2022 met betrekking tot de vaststelling van het maximum bedrag van 690.000,00 EUR dat als investeringstoelage voor 2022 aan de gemeente gevraagd wordt voor de financiering van de renovatiewerken aan de kerk van Hever en de kerk van Schiplaken. Indien de kosten van de werken toch hoger zouden liggen dan de investeringstoelage, dan zal de kerkfabriek dit zelf financieren door middel van een lening waarbij de aflossingen zelf gedragen worden. Er staat met andere woorden geen werkingstoelage tegenover. De lening kan enkel opgenomen worden mits een waarborg van de gemeente;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gunstig te adviseren mits aanpassing van de investeringstoelagen naar 730.000,00 EUR voor renovatiewerken aan de kerk van Hever en Schiplaken en studie herstel glas-in-lood ramen van de kerk van Boortmeerbeek.

 

art. 2 

Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te maken mits aanpassing van de investeringstoelagen.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Samenwerking GASAM GAS5 en trajectcontrole

 

Gelet op artikel 6 van het decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid dat, met ingang van 1 februari 2021,  een nieuw artikel 29quater toevoegt in de wet van 6 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (dewegverkeerswet) dat aan de gemeenteraad de mogelijkheid biedt om in zijn reglementen of verordeningen administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen;

 

Overwegende het gemeentelijk verkeersleefbaarheidsplan dat voorziet in digitale snelheidscontroles via verkeerscamera's op de as Bieststraat-Terlindenlaan;

 

Overwegende dat voor de opvolging van de genoemde snelheidsovertredingen via GAS 5 zowel een digitale vaststelling als een opvolging van de sanctionering noodzakelijk is;

 

Overwegende dat binnen de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen onvoldoende middelen voorhanden zijn om de opvolging te verzekeren nu de uitrol van het systeem voorzien is vanaf de plaatsing op 9 mei 2022 en de navolgende ijkingsperiode;

 

Gelet op het advies van de Procureur des Konings te Leuven van 1 juli 2021 luidend als volgt:

"Mijn ambt neemt akte van het voornemen van de gemeente Boortmeerbeek om gebruik te willen maken van GAS-boetes voor de snelheidsovertredingen zone 30 en 50, zoals voorzien in het decreet van 9 oktober 2020. Aangezien er strikt juridisch geen protocol hiervoor dient afgesloten te worden met het parket, dien ik ter zake geen formele toelating te verstrekken.

Het zal u allicht bekend zijn dat er actueel gewerkt wordt aan een reparatie van voornoemd decreet gezien de huidig tekst op een aantal vlakken nog juridische lacunes bevat. De Vereniging voor Steden en Gemeenten heeft hier trouwens ook reeds op gewezen in een eerder advies.

Voor de organisatie van GAS inzake snelheidsovertredingen zone 30 en 50 is het wel belangrijk dat, zoals u aankondigt, de korpschef van de lokale politie BHK hierbij betrokken wordt, zeker in een meergemeentezone waar men zou moet vermijden dat de politie voor dezelfde soort inbreuken in twee onderscheiden handhavingssystemen dient te opereren.";

 

Gelet op het besluit van de stad Mechelen van 29 maart 2021 betreffende de typeovereenkomst voor de behandeling dossiers gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5);

 

Overwegende dat volgende voorwaarden opgenomen zijn in de typeovereenkomst:

"1/ De vaststellingen worden door GASAM verwerkt volgens volgende wettelijke procedure:

Een sanctionerend ambtenaar van GASAM bezorgt binnen 14 dagen na ontvangst van het proces-verbaal, per gewone brief, het proces-verbaal samen met de vermelding van het bedrag van de administratieve geldboete die moet worden betaald, aan de overtreder. De overtreder heeft 30 dagen om schriftelijk verweer in te dienen. De betaling van de administratieve geldboete en het bezorgen van de schriftelijke verweermiddelen gebeuren overeenkomstig de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald. Als de sanctionerend ambtenaar de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond verklaart, brengt hij de overtreder daarvan op de hoogte volgens de termijnen bepaald in het bijzonder politiereglement met de vermelding van de administratieve geldboete die moet worden betaald. In dat geval wordt de administratieve geldboete betaald binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar op de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald. Als de sanctionerend ambtenaar binnen de termijnen bepaald in het bijzonder politiereglement, de verweermiddelen van de overtreder niet onontvankelijk of ongegrond verklaart, worden die verweermiddelen geacht aanvaard te zijn.

Indien de boete niet wordt betaald binnen 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de boete aan de overtreder of vanaf de kennisname van de afwijzing van het door de overtreder ingediende verweer, zal het dossier worden overgenomen door de dienst Financiën van de betrokken gemeente, die instaat voor de aanmaning tot betaling en de navolgende procedure van invordering. GASAM maakt hiertoe de noodzakelijke gegevens van de dossiers van de onbetaalde boetes waarvoor geen ontvankelijk en gegrond verweer werd ingediend, over aan de dienst Financiën van de betrokken gemeente. De gemeente en de sanctionerend ambtenaar van GASAM verzamelen en verwerken slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun opdracht in het kader van gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen uit te voeren. De hierbij verzamelde persoonsgegevens worden door de partijen niet langer bewaard dan voor een periode van zes jaar.

2/ Stad Mechelen neemt als beherende gemeente van GASAM de volgende taken op zich in de uitvoering van onderhavige overeenkomst:

• maakt een model van de bijzondere politieverordening op, en zorgt voor de nodige aanpassingen in overeenstemming met het wetgevend kader. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het model van verordening voor te leggen aan zijn gemeenteraad voor goedkeuring;

• zorgt voor de ontwikkeling en optimalisatie van de bestuursspecifieke beheerssoftware teneinde de samenwerking tussen GASAM en de betrokken gemeente voor wat betreft de vaststelling en verwerking van de noodzakelijke gegevens om het innen van de boetes vlot te laten verlopen;

• zorgt voor de aanmaak van een digitaal bestand (PDF en XML-formaat) met brieven aan overtreders en bijhorende betalingsgegevens, inclusief de aanmaak van de OGM-nummers voor de betaling en de communicatie hiervan aan de dienst Financiën van de betrokken gemeente; deze gemeente zorgt voor de af druk en de verzending van de PV’s en overeenstemmende boetebrieven en draagt er ook de kosten van. Teneinde GASAM toe te laten deze documenten aan te maken is het absoluut noodzakelijk dat de betreffende PV’s van de politie elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd mét bijgevoegde TXT-file die alle relevante gegevens van de PV’s bevat, beide files worden opgemaakt volgens een door GASAM vastgelegd en aangeleverd protocol;

• behandelt volledig de administratieve en inhoudelijke verwerking van de verweren, zowel de schriftelijke als mondelinge of telefonische vragen en klachten en draagt er de kosten (aanmaak en verzending beslissingen na verweer) van;

• zorgt voor jaarlijkse analyse van de uitvoering van haar taak ingevolge deze overeenkomst;

• indien de overtreder beroep aantekent tegen de opgelegde boete, zal de sanctionerend ambtenaar de betrokken gemeente voor de politierechtbank rechtsgeldig vertegenwoordigen.

3/ De betrokken gemeente verbindt zich ertoe een kostprijs te betalen per dossier als vergoeding voor de door de stad Mechelen als beherende gemeente van GASAM behandelde dossiers, in uitvoering van onderhavige overeenkomst. Deze vergoeding dekt alle kosten door Stad Mechelen gemaakt, inclusief personeelskosten:

• 0 tot en met 500ste dossier: 30,00 EUR/ dossier

• 501ste tot 1000ste dossier: 15,00 EUR /dossier

• 1001ste dossier en verder: 7,50 EUR /dossier

Op 1 januari van elk nieuw begonnen jaar wordt de teller van het aantal dossiers op 0 gezet.

De stad Mechelen factureert op het einde van elk kwartaal deze vergoeding. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen.

4/ De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik worden aangepast mits schriftelijke goedkeuring van beide partijen. Beide partijen kunnen te allen tijde een einde maken aan deze overeenkomst mits het in acht nemen van een opzegperiode van zes maanden.

5/ Partijen verbinden zich ertoe drie maanden na het in werking treden van onderhavige overeenkomst gezamenlijk overleg te plegen over het functioneren van deze overeenkomst in de praktijk. Naar aanleiding van dit overleg kan huidige overeenkomst meer in detail worden uitgewerkt. Na dit overleg na 3 maanden, zullen partijen gezamenlijk overleg plegen volgens noodzaak of op vraag van één van beide partijen. Partijen zullen steeds elk geschil aangaande de uitvoering van de overeenkomst in onderling overleg trachten op te lossen.";

 

Overwegende dat verder overleg tussen de politiezones zal worden gehouden over de praktische invulling;

 

Overwegende dat de gemeenteraad in een later reglement de GAS 5 zal invoeren afgestemd op de werkelijke ingangsdatum van de toepassing ervan;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022;

 

Overwegende de principiële vraag van de burgemeester aan haar collega van de stad Mechelen om tot samenwerking te komen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
10 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
 

art. 1

Voor de vaststelling en sanctionering van beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) aan de stad Mechelen te verzoeken beroep te mogen doen op de stedelijke en politionele diensten.

 

art. 2

De voorwaarden van de typeovereenkomst voor de behandeling dossiers gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de stad Mechelen te aanvaarden.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen in voorkomend geval de nodige administratieve handelingen, waaronder het ondertekenen van de overeenkomst, te stellen.

 

art. 4

De politiezone en de Procureur des Konings te Leuven in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Periodiek ontslag bestuurder SWaL

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL) cvba;

 

Gelet op het besluit van de buitengewone algemene vergadering van SWaL cvba-so van 16 april 2019 waarbij bepaald werd dat een beurtrol ingesteld wordt voor de samenstelling van de raad van bestuur;

 

Overwegende dat de voor de cluster Keerbergen, Boortmeerbeek, Tremelo en Begijnendijk  vertegenwoordigende bestuurder vanaf de algemene vergadering van 2021 moet worden aangeduid door de gemeente Boortmeerbeek;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2021 waarmee raadslid Rodrigue Bijlsma voor de cluster Keerbergen, Boortmeerbeek, Tremelo en Begijnendijk tijdens de beurtrol van de gemeente Boortmeerbeek als vertegenwoordigende bestuurder van SWaL cvba werd afgevaardigd;

 

Overwegende dat dit mandaat volgens de beurtrol in het reglement vanaf de algemene vergadering van 2022 wordt overgedragen aan de gemeente Begijnendijk;

 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente Begijnendijk dit mandaat pas kan overnemen na het ontslag als bestuurder van de vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek;

 

Overwegende dat de volgende algemene vergadering van SWaL cvba zal plaatsvinden op 19 april 2022;

 

Gelet op de brief van SWaL cvba van 7 maart 2022 ter zake;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Kennis te nemen van het ontslag van raadslid Rodrigue Bijlsma als bestuurder van SWaL cvba voor de cluster Keerbergen, Boortmeerbeek, Tremelo en Begijnendijk.

 

art. 2

SWaL cvba in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Nominatieve subsidie voor hulp aan Oekraïne

 

Overwegende dat in de gemeente Boortmeerbeek verschillende initiatieven lopen om hulpgoederen en medisch materiaal in te zamelen en deze rechtstreeks te bezorgen aan getroffen Oekraïners;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de lokale initiatiefnemers wenst te ondersteunen met de inzameling en het transport van deze goederen;

 

Overwegende dat op zaterdag 19 maart 2022 de inzameling van goederen plaats vond op de parking van de sporthal van Boortmeerbeek;

 

Overwegende dat de onderneming Primo Tours (ON 0684.856.714), Rijmenamsebaan 17, 3190 Boortmeerbeek, initiatief nam om met een vrachtwagen de ingezamelde goederen op zaterdag 19 maart 2022 onmiddellijk naar de grens van Polen met Oekraïne te brengen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de onderneming Primo Tours financieel wenst te ondersteunen voor dit transport a rato van de geraamde kostprijs van brandstof voor de rit naar de Poolse grens heen en terug;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

De gemeenteraad keurt de toekenning van een nominatieve subsidie ten bedrage van 1.800,00 EUR goed aan de onderneming Primo Tours  (ON 0684.856.714), Rijmenamsebaan 17, 3190 Boortmeerbeek, mits voorlegging van betaalbewijzen, voor hulp aan Oekraïne.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag seniorenraad 10 januari 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 10 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 10 januari 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 10 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 18 januari 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 18 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Zitpenningen voor Oekraïne

 

VRAAG: Na een korte toelichting vraagt raadslid Mortier Eddy of de gemeenteraadsleden akkoord gaan om hun zitpenning van deze maand af te staan ten voordele van de Oekraïense bevolking als steun.

Kan daarover gestemd worden met ja of neen?

 

ANTWOORD: Aangezien de presentiegelden aan de gemeenteraadsleden altijd persoonlijk moeten uitbetaald worden, kan de gemeenteraad op geen manier de gemeenteraadsleden verplichten om een presentiegeld elders te laten uitbetalen, het voor te bestemmen of tot een uitgave te verplichten. Fiscaaltechnisch gaat het immers om een zogenoemde baat - een zelfstandig inkomen dat moet worden opgegeven in deel II van de aangifte, onder de noemer 'Baten'. Daaraan kan noch een gemeenteraadslid noch de gemeenteraad zich onttrekken. Of men als gemeenteraadslid het uitbetaalde bedrag wenst te storten, al dan niet collectief, blijft dus een private zaak die niet via de inhouding van een presentiegeld kan worden geregeld.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken herdenking Slag van Schiplaken 2022

 

VRAAG: Stand van zaken herdenking slag van Schiplaken 2022.

 

ANTWOORD: Na de viering van Transport XX zal een beslissing over de organisatie van de Slag van Schiplaken genomen worden.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Charter werfverkeer

 

VRAAG: Op welke manier wordt het charter werfverkeer opgevolgd? Helaas passeert er nog vaak werfverkeer de schoolomgeving aan het begin en einde van de schooldag in Schiplaken. Overweegt de gemeente borden te plaatsen in de schoolomgeving die het werfverkeer hier op wijzen?

 

ANTWOORD: Het doel van het charter is werfverkeer te weren uit de schoolomgevingen. Wanneer het werken in opdracht van de gemeente zijn, wordt hierover op de werfvergaderingen overleg gepleegd waarbij de gemeente een absoluut standpunt inneemt. De aannemers zorgen vervolgens voor toolbox-meetingen met hun chauffeurs die reistijden en -plannen krijgen om zo vlot en correct mogelijk te rijden. Als er een inbreuk gemaakt wordt, wordt de betrokken firma dadelijk aangesproken. Daarnaast is de invoering van een maximale gewichtsbeperking tot 3,5 ton een ruimere toepassing van het principe het zware verkeer uit de schoolomgevingen te houden. Tot slot wordt aangegeven dat het best de gemeentediensten worden verwittigd wanneer een inbreuk zou worden vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 

VRAAG: Soms is omwille van bouw- of andere werken een fiets- of voetpad versperd of niet toegankelijk, en moeten zachte weggebruikers even op straat. Op welke manier wordt de veiligheid van zachte weggebruikers meegenomen in de beoordeling van een tijdelijke verkeersmaatregel. Op welke manier wordt de veiligheid voor fietsers en voetgangers gewaarborgd.

 

ANTWOORD: Er wordt bij de voorbereiding van de burgemeester- of collegebeslissingen door de dienst verkeer altijd rekening gehouden met de situatie van de trage weggebruikers. Wat moet gebeuren hangt af van de situatie. Op het signalisatieplan wordt aangeduid welke opstelling toegelaten is en welke verkeerssignalisatie moet worden aangebracht. Geregeld treedt de dienst in contact hierover met de aannemers die werken langs de openbare weg moeten uitvoeren.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

 

Openbare zitting

 

RUP Kernverdichting

 

VRAAG: In een onmogelijkheid verkerende om het RUP overleg bij te wonen dat de schepen voor ruimtelijke ordening 2 weken geleden heeft georgansieerd, hierbij een vraag over het RUP kernverdichting zoals dit in opmaak is:

        Wat is de achtergrond van de strategische ruimte die aan de hoek N26/Audenhovelaan wordt voorgesteld? Van welke ondernemer of ondernemersgroep komt deze vraag?

We hebben niets tegen de ontwikkeling  van strategische ruimte maar deze dient steeds afgewogen te worden tegen het algemeen belang van onze burgers.

Wat is de meerwaarde voor hen en hoe ziet college deze strategische zone?

        Ik zie dat ook de nu groenzone aan het gascabine - eiland op de Audenhovelaan - hierin ligt, deze wordt in het bijen plan van de gemeente verder ingericht als meerwaarde voor de bijen...

 

ANTWOORD: Deze strategische zone werd al opgenomen in de BGO N26. Wanneer gekeken wordt naar deN26 is door de planologen deze plek aangeduid als de meest aangewezen plaats om nog een ruimtelijke ontwikkeling te laten gebeuren. Het gaat om een toekomstvisie gebaseerd op en vertrekkend vanuit ruimtelijke principes. Op dit ogenblik is er geen ontwikkelaar actief en er is geen concreet initiatief. Het gaat daarom om een puur ruimtelijk ontwerp. De afbakening van de strategische zone is slechts indicatief. Het helpt om de ontwikkeling van de zone niet perceel per perceel te bekijken, maar vanuit een functioneel ruimtelijk geheel. 

 

Publicatiedatum: 29/03/2022