BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 28 maart 2022

Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 21 februari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Actieplan PBW 2022

 

De gemeenteraad besluit unaniem het actieplan PBW 2022 vast te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Toetreding OFP Prolocus voor tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers

 

De gemeenteraad besluit unaniem met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus en besluit na geheime stemming Karin Derua (met 14 ja en 8 neen) voor te dragen als effectief vertegenwoordiger en Hans Crol (met 14 ja en 8 neen) voor te dragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Toepassing Gemeentewegendecreet - Durabrik : inbreidingsproject Kantoorstraat – Heikestraat

 

De gemeenteraad besluit unaniem de aanvraag over de wegenis, ingediend door DURABRIK BOUWBEDRIJVEN bij OMV2021/00273OD (OMV_2021161189), in het kader van het Gemeentewegendecreet niet toe te staan.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Barelweg 30 - Gemeentewegendecreet OMV2022/00001VK (OMV_202000654); kosteloze grondafstand

 

De gemeenteraad keurt unaniem de vaststelling van het rooilijnplan voor een beperkt gedeelte van de Barelweg goed. Aansluitend keurt de gemeenteraad  de aanleg van een gemeenteweg zoals aangeduid op het bijgevoegde verkavelingsontwerp van 15 september 2021 van Landmetersbureel Dekrem zoals gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met kenmerk OMV_2022000654 (gemeentelijk kenmerk OMV2022/0001VK), goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kosteloze grondafstand OMV2020.00188VK Hoogstraat - Postweg

 

De gemeenteraad keurt unaniem, ter vrijwaring in een aanhangig gemaakt rechtsgeding, verwerping van de vraag en het principieel akkoord over een kosteloze grondafstand in de Postweg goed in afwachting van de vervollediging van het dossier door de aanvrager.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Nieuwbouw GBS - Plaatsingsprocedure en selectieleidraad

 

De gemeenteraad keurt met 17 ja en 5 onthoudingen de plaatsingsprocedure, de selectieleidraad en het publicatiebericht voor de ontwerpopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving voor de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool 'Klimboom' goed.

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
5 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Steven D'hont en Michel Baert.
 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen - vastleggen onderlinge stemverhouding lokale besturen

 

De gemeenteraad neemt kennis van het werkingsgebied van de woonmaatschappij waarin de gemeente Boortmeerbeek opgenomen is en stemt unaniem in met de door de Vlaamse regering voorgestelde objectieve criteria voor de vaststelling van de stemverhouding tussen de lokale besturen van de woonmaatschappij.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Sociale woonconvenant

 

De gemeenteraad besluit unaniem met de Vlaamse regering, waarvoor optreedt de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, een sociale woonconvenant af te sluiten.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Uitbreiding fietsstraten

 

De gemeenteraad besluit unaniem akkoord te gaan met de inrichting van de Blokstraat, Aststraat en Anjerweg tot fietsstraat.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Label diervriendelijke gemeente provincie Vlaams-Brabant

 

De gemeenteraad besluit unaniem de beginselverklaring diervriendelijke gemeente van de provincie Vlaams-Brabant te ondertekenen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Bouw politiegebouw politiezone

 

De gemeenteraad bevestigt met 15 ja en 7 neen de investeringssubsidie aan de politiezone voor de bouw van het centraal politiegebouw. 

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
7 stemmen tegen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter en Steven D'hont.
 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2022

 

De gemeenteraad besluit unaniem het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gunstig te adviseren mits aanpassing van de gevraagde investeringstoelage naar 690.000,00 EUR voor renovatiewerken aan de kerk van Hever en Boortmeerbeek. De gemeentelijke werkingsbijdrage bedraagt 0,00 EUR.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - meerjarenplan 2020-2025

 

De gemeenteraad besluit unaniem het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gunstig te adviseren mits aanpassing van de investeringstoelagen tot 730.000,00 EUR.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Samenwerking GASAM GAS5 en trajectcontrole

 

De gemeenteraad besluit met 13 ja en 10 onthoudingen voor de vaststelling en de sanctionering van beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) aan de stad Mechelen te verzoeken beroep te mogen doen op de stedelijke en politionele diensten.

Aansluitend besluit de gemeenteraad de voorwaarden van de typeovereenkomst voor de behandeling dossiers gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de stad Mechelen te aanvaarden.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
10 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Periodiek ontslag bestuurder SWaL

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid Rodrigue Bijlsma als bestuurder van SWaL cvba voor de cluster Keerbergen, Boortmeerbeek, Tremelo en Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Nominatieve subsidie voor hulp aan Oekraïne

 

De gemeenteraad keurt de toekenning van een nominatieve subsidie ten bedrage van 1.800,00 EUR unaniem goed aan de onderneming Primo Tours, Rijmenamsebaan 17, 3190 Boortmeerbeek, mits voorlegging van betaalbewijzen, voor hulp aan Oekraïne.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 10 januari 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 10 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 10 januari 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 10 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 18 januari 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 18 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Zitpenningen voor Oekraïne

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt toegelicht dat de gemeenteraad om fiscaal-technische redenen zichzelf niet de aanwending van een presentiegeld kan opleggen. Dat blijft altijd een private zaak, ook al zou men het gezamenlijk wensen.  

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Stand van zaken herdenking Slag van Schiplaken 2022

 

Op de vraag van raadslid Michel Baert wordt geantwoord dat na de herdenking van Transport XX een  beslissing over de organisatie van de Slag van Schiplaken genomen worden.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Charter werfverkeer

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat bij elke werf het principe van het charter wordt toegepast. Bij werven in opdracht van de gemeente via de werfvergaderingen en instructies aan de chauffeurs.

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht hoe gewerkt wordt met signalisatieplannen waarop aangegeven wordt welke opstelling moet gebeuren en hoe er rekening gehouden moet worden met de trage weggebruikers. 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

RUP Kernverdichting

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat deze strategische zone al werd opgenomen in de BGO N26 als de meest aangewezen plaats om nog een ruimtelijke ontwikkeling te laten gebeuren. De afbakening van de strategische zone is slechts indicatief en helpt om de ontwikkeling van de zone vanuit een functioneel ruimtelijk geheel te bekijken. 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022