BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 28 juni 2021

Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Toevoeging bij hoogdringendheid van een agendapunt

 

De gemeenteraad besluit unaniem bij hoogdringendheid een punt" Overeenkomst reductie voor inwoners op toegangsprijs domein Sport Vlaanderen te Hofstade" aan de agenda van de zitting toe te voegen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 31 mei 2021 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Besluit burgemeester gemeenteraad

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester over de digitale organisatie van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Definitieve vaststelling rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg verbinding Schrans, Kruisveldweg, Vorstweg'

 

De gemeenteraad besluit met 10 ja, 3 neen en 9 onthoudingen definitief de rooilijn van de nieuwe gemeenteweg 'Schrans’ vast te stellen.

 

BESLUIT: 10 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Steven D'hont.
9 onthoudingen: Michel Baert, Eddy Mortier, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter en Regina Wolfs.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Definitieve vaststelling rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg Sas'

 

De gemeenteraad besluit unaniem de rooilijn vast te leggen voor het gewijzigde deel van gemeenteweg Sas.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Aanvraag omgevingsproject OMV_2021008419: CMG Invest, Leuvensesteenweg 300, 3190 Boortmeerbeek – wijziging, verplaatsing en opheffing buurtweg 71

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja en 4 onthoudingen de uitspraak betreffende de zaak der wegen in het kader van project OMV_ 2021008419 in beraad te houden en een landmeter-expert  te laten stellen om de exacte ligging van buurtweg 71 te bepalen en een rooilijnplan op te maken.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren en Steven Michiels.
4 onthoudingen: Michel Baert, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Principe ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact

 

De gemeenteraad besluit unaniem principieel het Lokaal  Energie- en Klimaatplan te ondertekenen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Verkoop woning Stationsstraat 69

 

De gemeenteraad besluit unaniem de akte voor de verkoop van het woonhuis met aanhorigheden,  Stationsstraat 69, 3191 Boortmeerbeek voor een bedrag van 251.650,00 EUR goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Naamgeving gemeentelijke basisschool

 

De gemeenteraad neemt kennis van het traject dat werd afgelegd door de gemeentelijke basisschool om tot een nieuwe naamgeving voor de school, namelijk 'Klimboom', te komen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Actualisering Schoolreglement GBS Boortmeerbeek schooljaar 2021-2022

 

De gemeenteraad besluit unaniem het schoolreglement voor gemeentelijk basisonderwijs 2021-2022 vast te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2021-2022

 

De gemeenteraad besluit unaniem voor de gemeentelijke basisschool de eigen vrije dagen van het schooljaar 2021-2022 als volgt vast te leggen: maandag 11 oktober 2021 (hele dag) en vrijdag 4 februari 2022 (hele dag).

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Lidmaatschap Erfgoedstichting Vlaams-Brabant

 

De gemeenteraad besluit unaniem toe te treden tot Erfgoedstichting Vlaams-Brabant SON en de convenant hieromtrent goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - jaarrekening 2020

 

De gemeenteraad besluit unaniem de jaarrekening dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gunstig te adviseren. De gemeentelijke bijdrage in het exploitatiebudget bedraagt 0,00 EUR en 0,00 EUR in het investeringsbudget. De huisvestingstoelage voor 2020 omvat 3.575,00 EUR.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Vaststelling jaarrekening AGB 2020

 

De gemeenteraad besluit unaniem de rekening van het dienstjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Vaststelling jaarrekening gemeente 2020

 

De gemeenteraad besluit met 11 ja en 11 onthoudingen  het deel van de gemeente in de geïntegreerde jaarrekening 2020 vast te stellen.

 

BESLUIT: 11 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
11 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs en Steven D'hont.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Vaststelling jaarrekening gemeente en OCMW 2020

 

De gemeenteraad besluit met 12 ja en 10 onthoudingen de geïntegreerde jaarrekening van de gemeente en het OCMW van het dienstjaar 2020 goed te keuren.

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
10 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs en Steven D'hont.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Brief Vlaams minister mobiliteit schoolroutes

 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de Vlaamse minister voor mobiliteit van 11 juni 2021 betreffende de beveiliging van schoolroutes via gewestwegen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Reductie toegang Domein Sport Vlaanderen

 

De gemeenteraad besluit unaniem een overeenkomst met Sport Vlaanderen af te sluiten over de reductie op de toegangsprijs voor het strandgedeelte van het domein Sport Vlaanderen Hofstade voor inwoners van de gemeente.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Verkeersveiligheid centrum Boortmeerbeek

 

Op vraag van het Vlaams Belang antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat de mogelijkheid tot snelheidsremmende maatregelen voor fietsers in het centrum van Boortmeerbeek zal worden onderzocht.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Stand van zaken Heldenplein

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie over het Heldenplein wordt geantwoord dat de verwijdering van de hoogspanningscabine aan het dossier twerd oegevoegd en, na capaciteitsprobleem bij Interleuven, Arcadis als ontwerper werd belast met de verdere stappen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Overzicht uitgaven adviesbureaus

 

Na debat wordt, op vraag van gemeenteraadslid Sigrid Van Obbergen, de opdracht tot managementsrapport geformuleerd als een overzicht van de uitgaven voor erelonen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Inventarisatiecampagne PFOS

 

Op vraag van de NV-A-fractie wordt medegedeeld dat de informatie PFOS door de Vlaamse overheid werd opgevraagd tegen 15 juli 2021 waarbij de controle van een opgegeven lijst moet gebeuren en de gemeente eventueel zelf suggesties voor verder onderzoek kan toevoegen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Organisatie garageverkoop 15 augustus 2021

 

Het schriftelijk antwoord van schepen Remi Serranne op de vraag van de NV-A-fractie over de organisatie van de garageverkoop op 15 augustus 2021 zal aan de gemeenteraadsleden worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Organisatie Boortmeerbeek Feest

 

Het schriftelijk antwoord van schepen Remi Serranne op de vraag van de NV-A-fractie over de organisatie van Boortmeerbeek Feest! zal aan de gemeenteraadsleden worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Vragen rond droogte en water

 

Op vraag van de GROEN-fractie geeft de schepen van openbare werken omstandig toelichting waarbij de thema's hemelwaterplan, wateroverlastvoorkoming, dimensionering van riolering en WADI's (specifiek ook in Lievekensbossen) aan bod komen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 06 2021

 

Zwemmen in open lucht

 

Door de toevoeging en behandeling van het punt over de reductie toegang strandgedeelte domein Sport Vlaanderen te Hofstade vervalt de behandeling van deze vraag van de GROEN-fractie.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021