NOTULEN - GR

Zitting van maandag 11 oktober 2021

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranneschepenen

Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Steven D'hont, Gert Verschueren              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Bert Meulemans, Willy Stroobants raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 11 10 2021

 

 

Openbare zitting

 

Voorstel om de collectieve constructieve motie van wantrouwen aan te nemen. Onderzoek naar ontvankelijkheid. Stemming

 

Overwegende dat de fracties Open VLD en N-VA op 27 september 2021 een collectieve constructieve motie van wantrouwen ingediend hebben bij de algemeen directeur;

 

Overwegende dat de vraag werd gesteld om het punt op te nemen in de agenda van de gemeenteraad van 11 oktober 2021;

 

Overwegende dat de collectieve constructieve motie van wantrouwen in overeenstemming moet zijn met art. 46 van het decreet over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie, BS 4 augustus 2021;

 

Overwegende dat deze collectieve motie van wantrouwen gericht is tegen alle zetelende leden van het college van burgemeester en schepenen met uitzondering van de toegevoegde schepen, tevens voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, vermeld in art. 42 § 1 van hetzelfde decreet lokaal bestuur;

 

Overwegende dat als motivatie in de collectieve motie van wantrouwen het volgende werd opgenomen: Ondergetekende gemeenteraadsleden stellen vast dat de zittende bestuursmeerderheid niet meer met zekerheid over een meerderheid van stemmen beschikt in de gemeenteraad als gevolg van het feit dat de eerste schepen verklaard heeft als onafhankelijke te zetelen, waardoor het noodzakelijk vertrouwen tussen de partners niet meer aanwezig is. Met het oog op een stabiel gemeentebestuur is daarom de samenstelling van een nieuwe bestuursmeerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen noodzakelijk;

 

Overwegende dat de algemeen directeur op 27 september 2021 de collectieve constructieve motie van wantrouwen met bijgevoegde voordrachtsakte en geloofsbrieven ontvangen heeft en op dezelfde dag bezorgd heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat deze ontvangst opgenomen werd in het register van de briefwisseling;

 

Gelet op het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 januari 2019 inzake de akteneming van de beslissing van de raad voor Verkiezingsbetwistingen inzake de geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;

 

Overwegende dat volgende analyse over de procedure kan worden gemaakt:

"Voor er kan worden gestemd onderzoekt de voorzitter van de gemeenteraad of de collectieve constructieve motie van wantrouwen voldoet aan artikel 46 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De voorzitter stelt vast dat de collectieve constructieve motie van wantrouwen voldoet aan alle voorwaarden:

• ze is ondertekend door de meerderheid van de raadsleden,

• ze is ondertekend door ten minste twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie ondersteunt,

• ze vermeldt tegen welke leden van het college van burgemeester en schepenen ze gericht is,

• ze draagt voor elk van de schepenen een kandidaat-opvolger voor. Zetelende leden kunnen opnieuw voorgedragen worden,

• er is een gezamenlijke voordrachtsakte bijgevoegd als vermeld in artikel 43 van het decreet lokaal bestuur,

• ze is uiterlijk acht dagen voor de gemeenteraadszitting aan de algemeen directeur bezorgd.

De collectieve constructieve motie van wantrouwen werd niet bij spoedeisendheid in bespreking gebracht. De constructieve motie van wantrouwen werd niet ingediend op de volgende momenten: 1° in de periode van een jaar na de installatie van de gemeenteraad;

2° in de periode van twaalf maanden voor de dag van de verkiezingen voor de volledige vernieuwing van de gemeenteraden;

3° als een collectieve constructieve motie van wantrouwen door de gemeenteraad is aangenomen, voor een termijn van een jaar vervallen is.

Als de gemeenteraad de motie van wantrouwen aanneemt, wordt het lid of worden de leden tegen wie de motie gericht is, ontslagen onder voorbehoud van de toepassing van paragraaf 6 van het door het decreet tot wijziging van diverse decreten tot versterking van de lokale democratie gewijzigde artikel 46 van het decreet lokaal bestuur. De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard.

Vanaf de aanname van de collectieve motie draagt het raadslid, waarvan sprake in artikel 58, § 1 of§ 2 van het decreet lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale democratie, de titel van 'aangewezen-burgemeester'.

De aangewezen-burgemeester oefent alle functies uit die aan de burgemeester worden toevertrouwd. Voor hij/zij zijn/haar mandaat aanvaardt, legt de aangewezen-burgemeester de eed af, vermeld in artikel 58, § 1, derde lid van het decreet lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale democratie. De Vlaamse Regering benoemt de burgemeester overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 58 van het decreet lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale democratie.

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Gert Verschueren en Steven Michiels.
9 stemmen tegen: Michel Baert, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Steven D'hont en Remi Serranne.
 

art. 1

De gemeenteraad keurt onderstaande motie van wantrouwen goed: Collectieve constructieve motie van wantrouwen in overeenstemming met artikel 46 van het decreet over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie, BS 4 augustus 2021. Deze collectieve motie van wantrouwen is gericht tegen alle zetelende leden van het college van burgemeester en schepenen met uitzondering van de toegevoegde schepen, tevens voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, vermeld in art. 42 § 1 van hetzelfde decreet lokaal bestuur. De collectieve constructieve motie van wantrouwen is als volgt gemotiveerd: Ondergetekende gemeenteraadsleden stellen vast dat de zittende bestuursmeerderheid niet meer met zekerheid over een meerderheid van stemmen beschikt in de gemeenteraad als gevolg van het feit dat de eerste schepen verklaard heeft als onafhankelijke te zetelen, waardoor het noodzakelijk vertrouwen tussen de partners niet meer aanwezig is. Met het oog op een stabiel gemeentebestuur is daarom de samenstelling van een nieuwe bestuursmeerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen noodzakelijk.

 

art. 2

De ingediende collectieve motie van wantrouwen en de beslissing van de gemeenteraad worden ter kennis gebracht aan de Vlaamse Regering.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 10 2021

 

 

Openbare zitting

 

Aanstelling schepenen ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen met inbegrip van het onderzoek van ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van voordracht, de geloofsbrieven, de verkozen verklaring, de eedaflegging en de bepaling van de rangorde

 

Overwegende dat als de gemeenteraad een motie van wantrouwen aanneemt het lid of de leden tegen wie de motie gericht is, ontslagen worden onder voorbehoud van de toepassing van paragraaf 6 van artikel 46 van het decreet lokaal bestuur. De voorgedragen kandidaat-schepen, in voorkomend geval de voorgedragen kandidaat-schepenen, worden verkozen verklaard.

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden waarbij een collectieve constructieve motie van wantrouwen werd goedgekeurd;

 

Gelet op het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 januari 2019 inzake de akteneming van de beslissing van de raad voor Verkiezingsbetwistingen inzake de geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;

 

Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht is ingediend voor de kandidaat-schepenen;

 

Overwegende dat een akte van voordracht pas ontvankelijk is als ze is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen én door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die zijn verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaten en dat vastgesteld wordt dat aan deze voorwaarde is voldaan;

 

Overwegende dat de akte tijdig ingediend is op 27 september 2021.;

 

Overwegende dat voor elke voorgedragen kandidaat een recent uittreksel uit het bevolkingsregister en een recent uittreksel uit het strafregister, model 1, is toegevoegd.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

 

art. 2

Vast te stellen dat de gemeente Boortmeerbeek, ingevolge deze verkozenverklaring, vier schepenen zal tellen.

 

art. 3

De volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

Rangorde Officiële naam   Begindatum mandaat  Einddatum mandaat

 

1ste schepen  Hans De Locht   11 oktober 2021 31 december 2024

2de  schepen Annick DeKeyser  11 oktober 2021 31 december 2024

3de schepen Denis Bosny   11 oktober 2021 31 december 2024

4de schepen Audrey Bogaerts  11 oktober 2021 31 december 2024

 

art. 4

De geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat-schepenen goed te keuren en hen toe te laten tot de eedaflegging, waarna de nieuwe schepenen in openbare vergadering de volgende eed afleggen: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".

 

art. 5

Akte te nemen van hun eedaflegging.

 

De voorzitter schorst de zitting van de gemeenteraad om XXX om over te gaan tot de behandeling van de raad voor maatschappelijk welzijn. Om XXX heropent de voorzitter de zitting van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 10 2021

 

 

Openbare zitting

 

Aktename van de volledige samenstelling van het schepencollege, inclusief de toegevoegde schepen

 

De gemeenteraad neemt akte van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden betreffende een individuele constructieve motie van wantrouwen en de eedaflegging van de verkozen voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, dewelke van rechtswege toegevoegd schepen is, en aldus van de volledige samenstelling van het schepencollege, inclusief de toegevoegde schepen:

1ste schepen Hans De Locht

2de schepen Annick DeKeyser

3de schepen Denis Bosny

4de schepen Audrey Bogaerts

Toegevoegde schepen Hans Crol

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 10 2021

 

 

Openbare zitting

 

Aanduiding en eedaflegging van de aangewezen-burgemeester

 

Overwegende dat vanaf de aanname van de collectieve motie van wantrouwen het raadslid, waarvan sprake in artikel 58, § 1 of§ 2 van het decreet lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale democratie, de titel van 'aangewezen-burgemeester' draagt;

 

Overwegende dat de aangewezen-burgemeester alle functies uitoefent die aan de burgemeester worden toevertrouwd;

 

Overwegende dat gemeenteraadslid Karin Derua het raadslid is dat van rechtswege de titel van 'aangewezen burgemeester' zal dragen;

 

Overwegende dat voor hij/zij zijn/haar mandaat aanvaardt, de aangewezen-burgemeester de eed, vermeld in artikel 58, § 1, derde lid van het decreet lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale democratie, aflegt;

 

Overwegende dat de Vlaamse Regering de burgemeester overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 58 van het decreet lokaal bestuur zoals gewijzigd door het decreet tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale democratie, benoemt;

 

Gelet op de besluit van de gemeenteraad van heden waarbij een collectieve constructieve motie van wantrouwen werd goedgekeurd en waarbij kennis genomen werd van de nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Kennis te nemen van de eedaflegging als 'aangewezen burgemeester' in handen van de voorzitter van de gemeenteraad door gemeenteraadslid Karin Derua.

 

art. 2

Dit besluit over te maken aan de Vlaamse Regering.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021