NOTULEN - GR

Zitting van maandag 29 november 2021

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Bert Meulemans raadslid

 

Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 oktober 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Convenant kansspelvestiging Lucky Bet (Circus) - klasse IV

 

Gelet op de wet op de kansspelen van 7 mei 1999 en latere wijzigingen betreffende de wet op de kansspelen, de kansspelinrichting en de bescherming van de spelers;

 

Overwegende dat het sedert 25 mei 2021 vereist is om een convenant af te sluiten bij het indienen van een vraag tot toekenning of hernieuwing van een vergunning F2 (sportweddenschappen); De wettelijke bepaling luidt als volgt: "Deze convenant moet voorafgaandelijk gesloten worden tussen de gemeente waar het wedkantoor gevestigd is en de uitbater van het wedkantoor.  Het convenant bepaalt waar het wedkantoor gevestigd is en de uitbater  van het wedkantoor.  Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse IV en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt."

 

Gelet op de aanvraag van 14 oktober 2021 van Circus Belgium met zetel te 4000 Luik, rue des Guillemins 129 om een nieuwe convenant af te sluiten voor de vestiging gelegen in Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 310B, in uitbating van de N.V. LUCKY BET met zetel te 4000 Luik, rue des Guillemins 129, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0843.750.342;

 

Gelet op de vaststelling dat Circus te Boortmeerbeek een kansspelinrichting herbergt van klasse II en klasse IV;  Zij wenst thans een hernieuwing aan te vragen aan de Kansspelcommissie van haar licentie F2 (sportweddenschappen);

 

Overwegende dat op 15 oktober 2021  aan de politiediensten verzocht werd advies in dit dossier te verlenen;

 

Overwegende dat het afsluiten van deze convenant tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeenteraad behoort;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Michel Baert en Steven Michiels.
3 stemmen tegen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
3 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier en Remi Serranne.
 

art. 1

Met de N.V. LUCKY BET met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue des Guillemins 129 de volgende convenant af te sluiten:

 

 

CONVENANT BETREFFENDE DE UITBATING VAN EEN VASTE KANSSPELVESTIGING KLASSE IV - Licentie F2 n°FB359132

 

TUSSEN ENERZIJDS

De Gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door mevrouw Karin Derua in haar hoedanigheid als Burgemeester van de Gemeente van Boortmeerbeek;

 

EN ANDERZIJDS

De naamloze vennootschap LUCKY BET waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Luik, rue des Guillemins, 129, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0843.750.342, rechtmatig vertegenwoordigd door afgevaardigd vertegenwoordiger, ARDENT FINANCE NV vertegenwoordigd door de heer Nicolas LEONARD, met domicilie te 4020 Luik, rue des Fories, 1/081.

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

 

Artikel 1 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

 

1.1.

Huidige overeenkomst heeft als voorwerp de modaliteiten te regelen tussen partijen in overeenstemming met artikel 43/4, §1, 4de alinea en 43/5 6° van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming  van de spelers.  Latere wijzigingen van de toepasselijke wet zijn uiteraard van toepassing op huidige overeenkomst.

 

1.2.

De uitbatende onderneming betreft een klasse IV-inrichting.  Ze vraagt de vernieuwing van een licentie F2 aan bij de Kansspelcommissie en sluit hiervoor bijgevoegde convenant af voor een klasse IV-inrichting.  

 

1.3.

De kansspelvestiging klasse IV is gelegen in 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 310B (hierna genoemd 'het wedkantoor')

 

     Artikel 2.  OPENINGSDAGEN EN OPENINGSUREN

 

2.1. 

Het wedkantoor is dagelijks open 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur.  Er is geen vaste sluitingsdag per week.

 

Artikel 3. VESTIGING VAN HET WEDKANTOOR

 

3.1.

Het wedkantoor mag niet gevestigd zijn in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht en dit conform artikel 43/5, 5° van de Wet, behoudens een met redenen gemotiveerde afwijking die door het college van burgemeester en schepenen wordt toegestaan.

 

3.2.

Het wedkantoor moet te allen tijde voldoen aan de geldende wetgeving met betrekking tot de omgeving, meer bepaald inzake stedenbouw en milieu.

 

Artikel 4.  UITBATING VAN HET WEDKANTOOR

 

4.1.

Het wedkantoor wordt uitgebaat in overeenstemming met de 'Wet' en haar uitvoeringsbesluiten, alsook met alle andere toepasselijke lokale en hogere regelgeving.

 

4.2.

Elke partij verbindt zich ertoe te goeder trouw samen te werken en kan daartoe op elk moment aan de andere partij verzoeken om onderling overleg te plegen betreffende de uitbating van het wedkantoor of de naleving van de convenant.

 

Artikel 5  BEPALINGEN TER BESCHERMING VAN DE SPELERS EN DE OPENBARE ORDE

 

5.1. 

Het deelnemen aan automatische kansspelen is verboden voor personen jonger dan eenentwintig jaar.

 

5.2. 

Het wedkantoor onderwerpt, binnen de grenzen van het nog te nemen Koninklijk Besluit inzake de verplichte identiteitscontroles in kansspelinrichtingen klasse IV, iedere klant aan een identiteitscontrole teneinde minderjarigen en personen die op de EPIS-lijst staan te weren.

 

5.3. 

Er wordt in het wedkantoor geen alcoholische drank verkocht noch geconsumeerd.

 

5.4.

Aan de toegangsdeur van het wedkantoor wordt een waarschuwingsbericht opgehangen dat uitdrukkelijjk stelt dat gebruik en  verkoop van verdovende middelen in de zaak verboden zijn en dat bij ieder vermoeden van gebruik of verkoop van verdovende middelen de politie zal worden gecontacteerd.

 

5.5.

In het wedkantoor worden op een zichtbare manier folders ter beschikking gesteld van de spelers met informatie over gokverslaving,  het telefoonnummer van de hulplijn 0800 alsmede adressen van hulpverleners.

 

5.6.

In het wedkantoor wordt op duidelijk leesbare en goed zichtbare wijze meegedeeld dat geen krediet wordt verleend.  De aanwezigheid in het wedkantoor van geldautomaten is verboden.  De aanwezigheid in het wedkantoor van geldwisselaars is toegelaten.

 

5.7.

Op permanente basis en zonder onderbreking worden middels een videobewakingssysteem opnames gemaakt van het wedkantoor en het gedeelte van de stoep of het voetgangersgebied direct aan en alleen voor de geven van het Wedkantoor.  De spelers (en passanten) worden op gepaste wijze geïnformeerd over het bestaan van dit videobewakingssysteem.

 

De opnames worden gedurende vier weken bewaard en op eenvoudig verzoek van de politiediensten ter beschikking gesteld.

 

5.8.

Het wedkantoor neemt onmiddellijk contact op met de politiediensten wanneer zij verdachte gedragingen vaststelt in het wedkantoor of in de onmiddellijk nabijheid ervan.

 

5.9.

Het wedkantoor neemt alle mogelijke maatregelen om overlast omwille van sluikstort, zwerfvuil en dag- of nachtlawaai in het wedkantoor zelf of in de nabijheid ervan te vermijden.

 

5.10.

De bezoekers van het wedkantoor worden gesensibiliseerd om zich niet op te houden aan de ingang of de onmiddellijke nabijheid van het wedkantoor.  Indien de bezoekers zich niet schikken naar het verzoek hieromtrent, contacteert het wedkantoor de politiediensten.

 

Artikel 6  TOEZICHT DOOR DE GEMEENTE

 

6.1.

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit convenant wort uitgevoerd door de gemeente, hierin bijgestaan personeelsleden van de lokale politiezone HABOKE.  Bij herhaaldelijke inbreuken op de bepalingen van het convenant of wanneer er na ingebrekestelling niet wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het convenant of de richtlijnen van de gemeente, dan kan het college van burgemeester en schepenen het convenant voor bepaalde duur schorsen of intrekken.

 

6.2. 

De burgemeester kan te allen tijde de nodige maatregelen nemen om de openbare rust, veiligheid en gezondheid op het grondgebied te vrijwaren.

 

Artikel 7.  INWERKINGTREDING - DUUR- BEËINDIGING EN VERVAL

 

7.1. 

Dit convenant treedt onmiddellijk in werking op de datum van de ondertekening ervan, onder de opschortende voorwaarde van het afleveren voor het wedkantoor door de Kansspelcommissie van de vergunning Type F2.

 

7.2.

Dit convenant is geldig voor de duurtijd van die vergunning daarin begrepen de verlengingen en vernieuwingen van de voormelde vergunning.

 

7.3.

Elke partij kan het convenant beëindigen mits een vooropzeg van 3 maanden voor de vervaldag van de vergunning.  De opzeg gebeurt bij een ter post aangetekende brief.  De opzeg gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving.

 

7.4.

Het convenant vervalt van rechtswege:

 

a. Wanneer de exploitatie van het wedkantoor voor een periode van langer dan 3 maanden feitelijk onderbroken is behoudens in gevallen  van overmacht.

 

b. In geval van opening faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of iedere andere vorm van collectieve schuldenregeling van de uitbater N.V. LUCKY BET.

 

c. In geval van gerechtelijk beroepsverbod voor het wedkantoor of één van haar organen.

 

d. In geval van ontbinding van de vergunninghouder F2.

 

e. In geval van schrapping of stopzetting van de vergunninghouder F2 of de betrokken vestiging van het wedkantoor volgens de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT EN  BEVOEGDE RECHTBANK

 

Het convenant wordt beheerst door het Belgisch recht.  Alle geschillen tussen partijen omtrent dit convenant behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 

Aldus opgemaakt op 22 november 2021, in twee originele exemplaren waarvan elke partij verklaart één te hebben ontvangen.

 

 

DE GEMEENTE       DE F2 VERGUNNINGHOUDER

 

 

 

 

art. 2

LUCKY BET N.V. in kennis te stellen van dit besluit en de convenant te laten handtekenen voor akkoord.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Marktconsultatie financiering nieuwbouw gemeenteschool met audit en technisch-financiële projectbegeleiding

 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 waarin het project nieuwbouw gemeenteschool opgenomen is als prioritaire beleidsdoelstelling met een investeringsuitgavenkrediet van 5 miljoen euro waarvan 70% gesubsidieerd wordt door AGION;

 

Overwegende dat de geactualiseerde totale geraamde kostprijs 9.295.000,00 EUR incl. btw bedraagt voor de nieuwbouw gemeenteschool, erelonen ontwerpteam, multifunctionele polyvalente ruimte en projectbegeleiding, waarvan 3.295.000,00 EUR zelf te financieren. In het meerjarenplan is reeds 1,5 miljoen euro van de eigen middelen gereserveerd voor dit project. Aanvullend zal er een lening  opgenomen moeten worden van 1,8 miljoen euro af te lossen op 20 jaar. Aangezien deze lening nog niet voorzien is in het meerjarenplan is de gemeenteraad bevoegd om de voorwaarden te bepalen;

 

Overwegende de sterke toename van de netto-raming van de kostprijs van het project ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag bij AGION in 2014 en het voorstel van OVSG om deze stijging te ondervangen door de uitbetaling van de subsidies te spreiden over 4 budgetjaren (2023 – 2026). Hierdoor zal de gemeente een deel van de bouwkosten moeten voorfinancieren en is het aangewezen om een overbruggingskrediet van 1,68 miljoen euro op te nemen in 2025;

 

Overwegende de gewenste optimalisatie van het thesauriebeheer en op te nemen leningen de komende jaren waardoor een strikte opvolging noodzakelijk is. Naast de eigen expertise kan hiervoor beroep gedaan worden op de diensten van een bankinstelling. Banken kunnen, bovenop het aanbieden van de lening zelf, ondersteuning bieden bij het afsluiten van de nodige kredieten op de meest geschikte manier en op het meest geschikte moment;

 

Overwegende de mogelijkheid om de financiering van de nieuwbouw gemeenteschool door middel van kredieten te combineren met een opdracht voor audit en technisch-financiële projectbegeleiding volgens het consultatiereglement zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit;

 

Overwegende de nood aan projectbegeleiding voor realisatie van deze nieuwbouw gemeenteschool omwille van de krappe personeelsbezetting waardoor er geen medewerkers beschikbaar zijn met de juiste competenties om dit project op te volgen;

 

Overwegende dat de opdracht vier delen omvat:

 

  1. Een audit van de huidige gemeenteschool op het vlak van bouwfysische toestand

 

  1. De financiering van het project nieuwbouw gemeenteschool aan de hand van de terbeschikkingstelling van een kredietopening;

 

  1. De financiële bijstand en administratieve dienstverlening;

 

  1. Een administratieve, financiële en technische begeleiding tijdens de volledige duurtijd van het project;

  

Gelet op de toekenning van een krediet als hoofdvoorwerp van de opdracht en de technisch-financiële begeleiding ondeelbaar en ondergeschikt is aan dit hoofdvoorwerp, waardoor de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 niet van toepassing is rekening houdend met de specifieke uitsluiting van kredieten van de toepassingsgebied van deze wet (artikels 21 § 2 en 28 § 1 6°);

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
7 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter en Michel Baert.
 

art. 1

De gemeenteraad beslist om een marktconsultatie te organiseren voor de financiering van de nieuwbouw van de gemeenteschool door middel van krediet(en) met audit en technisch-financiële projectbegeleiding.

 

art. 2

Het consultatiereglement wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

art. 3

Er worden minstens 4 bankinstellingen geconsulteerd.

 

art.4

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het voeren van de plaatsingsprocedure  en te gunnen rekening houdende met de gunningscriteria zoals opgenomen in artikel 5 van het consultatiereglement.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 7 december 2021

 

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB;

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 22 oktober 2021 voor de algemene vergadering van 7 december 2021 met agenda en bijhorende documenten;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarmee de raadsleden Rodrigue

Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans, Willy Stroobants en

Maurice Vanmeerbeeck werden aangeduid als volmachtdragers van de gemeente op de algemene

vergaderingen van HaBoBIB voor de volledige legislatuur 2019-2024, waarbij de volmachtdragers

eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn;

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 7 december 2021:

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen

2. Goedkeuring verslag d.d. 15/06/2021

3. Goedkeuring actieplan 2022

4. Goedkeuring begroting 2022

5. Goedkeuring dotatie Haacht:€ 388,615

6. Goedkeuring dotatie Boortmeerbeek: € 375.798

7. Goedkeuring bedrag niet geoormerkte subsidie Haacht: € 8L648

8. Goedkeuring bedrag niet geoormerkte subsidie Boortmeerbeek: € 69.552

9. Aanpassingen dienstreglement

10. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBIB, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 15 december 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 13 oktober 2021 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 15 december 2021;

 

Gelet op de actuele statuten van de intergemeentelijke samenwerking Hofheide die bepalen dat

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering bij

gemeenteraadsbesluit moeten mandateren met de vaststelling van het mandaat van de

vertegenwoordiger voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarin na geheime stemming is

besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, (effectief) en Ann Sleyp, gemeenteraadslid,

(plaatsvervangend) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 15 december 2021:

  1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2021
  2. Budget 2022 en meerjarenplanning
  3. Tarieven vanaf 1/1/2022
  4. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

IGO div - mandatering algemene vergadering 17 december 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO div;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 20 oktober 2021 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IGO div op 17 december 2021;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat

de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke

algemene vergadering;

 

Gelet op de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Maurice

Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de

algemene vergaderingen van IGO div voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGO div op 17 december 2021:

1.Goedkeuring verslag 25-02-2020

2.Goedkeuring begroting 2022 (documenten 1 en 2)

3.Goedkeuring jaarprogramma 2022 (document 3)

4.Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiger

 

Overwegende dat de gemeente lid is van het Regionaal Landschap Dijleland;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 om een vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergaderingen voor de duurtijd van de hele bestuursperiode;

 

Gelet op de besluitvorming door de gemeenteraad van 11 oktober 2021 waarbij de bestuursorganen van de gemeente herschikt werden;

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering moet voordragen;

 

Overwegende dat het past een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met het

volgende resultaat:

Effectief:   Audrey Boagerts  13 JA

Effectief:  Steven D'Hont  8 JA

1 Onthouding

 

Plaatsvervanger:  Karin Derua   13 JA

Plaatsvervanger: Ann Morissens  9 JA

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;;

 

BESLUIT: 

art. 1

Audrey Bogaerts aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland voor de duur van de legislatuur.

 

art. 2

Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland voor de duur van de legislatuur.

 

art. 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan het Regionaal Landschap Dijleland en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslagen milieu-adviesraad 10 mei 2021 en 4 oktober 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieu-adviesraad van 10 mei 2021 en 4 oktober 2021.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 7 september 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 7 september 2021 en bespreekt de stand van zaken van het Fairtradegemeenteproject.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag seniorenraad 15 september 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 15 september 2021.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Mogelijkheid van een fusie met andere gemeente

 

VRAAG: Indien dit moest gebeuren dan is het standpunt van Vlaams belang duidelijk.

Wij willen dat eerst de inwoners van onze gemeente zich uitspreken over de fusie door middel van een volksraadpleging, voor dit op de gemeenteraad  ter sprake komt, daarbij willen wij een stemming hierover. In de gemeenteraad.

 

ANTWOORD: De voorzitter stelt dat er momenteel geen dossier is over fusie, dat het iets complexer is dan alleen de mening van de bevolking te vragen in een volksraadpleging en dat, wanneer de fractie dit wil gerealiseerd zien volgens haar visie, ze dat dan best in een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad voorlegt.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Jaarlijke scholenveldloop

 

VRAAG: Waarom enkel dit jaar de gemeenteschool?

Graag een kort antwoord en schriftelijke bevestiging.

 

ANTWOORD: De burgemeester antwoordt dat alle scholen uitgenodigd werden, maar dat de preventieadviseur van de vrije basisscholen oordeelde dat deelname in het kader van de pandemie niet mocht.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Uitkleuren gemeentelijke eigendommen als jachtgebied

 

Beschrijving

Het jachtdecreet dateert van 24 juli 1991. Dit decreet heeft als doel het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden. In het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 worden de regels bepaald voor de praktische uitoefening van de jacht.

Het gemeentebestuur neemt het initiatief om de percelen van BKO Ravot, de Oude Pastorie en het Ravesteinpark te laten uitkleuren als jachtgebied. Vervolgens bekijkt de gemeente om op middellange termijn om alle percelen in bezit van de gemeente of het OCMW te laten uitkleuren.

 

Aanleiding en context

Een jachtgebied moet aan een aantal voorwaarden voldoen, heel wat percelen/gronden van inwoners blijken ingekleurd als jachtgebied. Op www.geopunt.be, de kaart met Vlaamse jachtgebieden kan je zien dat grote delen van onze gemeente ingekleurd zijn als jachtgebied.

Op de website http://www.schietinactie.be/ zie je dat heel wat burgers initiatief hebben genomen om hun eigendom te laten uitkleuren. Ook vele gemeenten en overheidsinstanties hebben al actie ondernomen. Op de website van Agentschap Natuur en Bos kan je    het formulier downloaden om een perceel of meerdere percelen uit te kleuren (www.natuurenbos.be/jachtplannen).

 

Argumentatie

Er zijn ook gemeentelijke percelen ingekleurd als jachtterrein. Vooral percelen die grenzen aan speel- en sportpleintjes, scholen, wandelroutes in bossen, parken, enz., zijn percelen die veilig moeten gehouden worden voor spelende kinderen, wandelaars en toevallige passanten. Wie regelmatig gaat wandelen in Boortmeerbeek, Hever en/of Schiplaken is ongetwijfeld al eens geconfronteerd met jagers.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners. Daarom moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en de gemeentelijke percelen te laten uitkleuren uit de jachtgebieden.

 

We starten met de terreinen van Ravot, Ravenstein park en de oude Pastorie, allemaal gelegen aan de Ravesteinstraat omdat daar vaak spelende kinderen zijn en de twee andere percelen heel wat wandelaars en bezoekers aantrekken.

 

En op middellange termijn (eind 2022) vragen we via deze beslissing aan het stadsbestuur om alle gemeentelijke percelen te laten uitkleuren als jachtgebied bij de arrondissementscommissaris.

Mocht het nodig zijn, bv. omdat er een overpopulatie zou zijn van een bepaalde diersoort, dan kan er nog een aanvraag gebeuren om hierop te jagen op een niet ingekleurd perceel. Dit kan dan via de bijzondere jacht.

Als gemeente moeten we ook de inwoners waarschuwen voor plaatsen waar gejaagd kan worden tijdens het jachtseizoen.

Daarnaast vragen we ook dat de gemeente de inwoners zal informeren over de procedure om hun eigen percelen uit te laten kleuren via de diverse informatiekanalen die ze ter beschikking heeft

 

Juridische grond

De Vlaamse jachtregelgeving vindt haar decretale basis in het Jachtdecreet van 24 juli 1991.Op jachtdecreet 24071991 kan u dit decreet nalezen.

 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2021 en latere wijzigingen;

 

Amendement (unaniem goedgekeurd)

In artikel 2 wordt ingeschreven: (...OCMW) voorzover deze nabij woongebied gelegen zijn, (te laten...)

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het gemeentebestuur neemt het initiatief om zo snel mogelijk de percelen waarop BKO Ravot en de oude Pastorie zijn gelegen en het Ravesteinpark uit te laten kleuren als jachtgebied bij de arrondissementscommissaris.

 

art. 2

Het gemeentebestuur neemt het initiatief om voor eind 2022 de gemeentelijke percelen inclusief de openbare domeinen in eigendom van de gemeente en het OCMW voor zover deze nabij woongebied gelegen zijn, te laten uitkleuren als jachtgebied bij de arrondissementscommissaris.

 

art. 3

Het gemeentebestuur informeert zijn inwoners over het bestaan van de jachtplannen en wat je   als burger kan ondernemen om je  woning en tuin als jachtgebied te laten uitkleuren.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Hondenloopweide

 

VRAAG: Aan het begin van de legislatuur werd er op korte termijn de aanleg van een hondenweide in onze gemeente aangekondigd. Er is een grote vraag naar een hondenweide. Graag vernemen we van de kersverse schepen van Dierenwelzijn welke stappen er genomen zijn om dit initiatief op korte termijn te realiseren en aan welke percelen/locaties er wordt gedacht.

 

ANTWOORD: De hondenlosloopweide wordt voorzien in de tuin van de woning in de Brouwersstraat naast de parking achter het gemeentehuis. De nodige fondsen worden voorzien in de wijziging van het meerjarenplan zoals deze in de volgende gemeenteraadszitting zal worden besproken. De concrete uitbouw zal gebeuren in samenspraak met meters en peters waarvoor nu een algemene oproep is gelanceerd. Er zal rekening gehouden worden met de bezorgdheid van de gemeenteraad over de veiligheid en de nabijheid van een school.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 11 2021

 

 

Openbare zitting

 

Knip Beringstraat

 

VRAAG: Kan er een bijkomende maatregel of maatregelen genomen worden zodat het zwaar verkeer vanaf de Leuvensesteenweg tot aan de GBS - De Klimboom niet meer de Beringstraat kan inrijden.

Wij zijn nooit voorstander geweest van deze knip maar wel voor meer verkeersveiligheid aan alle schoolomgevingen. 

 

Het gebeurt regelmatig dat hulpdiensten, bedrijfsvrachtwagens en zelfs gelede bussen van De Lijn tot aan de knip rijden met alle gevolgen van dien.

  

 Zijn de instanties en bedrijven van deze knip op de hoogte?

 Is het doorgegeven aan bv. GPS, dat deze straat een knip heeft?

 

Vooruit stelt voor: knipperbord doodlopende straat aan Leuvensesteenweg en kruispunt Beringstraat – Bredepleinstraat.

 

ANTWOORD: De zichtbaarheid bevorderen is zeker prima, maar bestuurders moeten de verkeersborden en -regeling naleven. Eigen ondervinding leert dat bijvoorbeeld WAZE de bestuurders niet de foute weg opstuurt. Onlangs werd de gemeente minstens nog door 2 verkeersgeleidingsbedrijven opnieuw gemonitord en in beeld gebracht.

 

Publicatiedatum: 21/12/2021