NOTULEN - GR

Zitting van maandag 24 oktober 2022

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol schepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Denis Bosny schepen

 

Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Toevoeging bij hoogdringendheid van een agendapunt

 

Overwegende dat door een onachtzaamheid van de algemeen directeur de herziening van de subsidieaanvraag IGS Wonen aan de Dijle Noord voor de periode 2023-2025 niet aan de gemeenteraad op 3 oktober 2022 werd voorgelegd;

 

Overwegende dat door de subsidiërende overheid reeds een uitstel tot 3 oktober 2022 werd verleend;

 

Overwegende dat op 18 oktober 2022 de subsidiërende overheid het uitstel verlengd heeft tot 28 oktober 2022 en het engagement is het besluit van de gemeenteraad op 25 oktober 2022 over te maken;

 

Overwegende dat de behandeling van dit punt noodzakelijk is om de subsidies voor de andere deelnemende gemeenten niet verloren te laten gaan;

 

Overwegende dat de vaststelling van deze fout gebeurde na de verzending van de dagorde voor de gemeenteraad van 24 oktober 2022 waardoor het punt niet tijdig kon worden geagendeerd;

 

Overwegende het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad om een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad luidend als volgt:

- Herziening subsidieaanvraag IGS Wonen aan de Dijle Noord periode 2023-2025;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen:

- "Herziening subsidieaanvraag IGS Wonen aan de Dijle Noord periode 2023-2025”.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 3 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Wijziging volgorde van de agendapunten

 

Overwegende dat gemeenteraadslid Bert Meulemans verwijst naar artikel 17 van het huishoudelijk reglement om de voorafgaandelijke stemming te houden over

a) het niet behandelen van het punt wegens het vooraf ontbreken van de noodzakelijke informatie,

b) de vooraf ingediende punten over dit onderwerp voorafgaandelijk te behandelen;

 

Overwegende dat na debat de voorzitter volgende stelling aan de gemeenteraad voorlegt:

"De agenda wordt gevolgd zoals voorzien in de dagorde";

 

Overwegende de openbare stemming met volgend resultaat: 14 ja en 8 neen-stemmen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

art. 1

De agenda te volgen zoals voorzien in de dagorde.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Beleidsplan Trage Wegen

 

Overwegende dat het gemeentebestuur in aansluiting met de opmaak van een verkeersleefbaarheidsstudie voor het gehele grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek een beleidsvisie wil ontwikkelen rond de optimalisering van de trage wegen;

 

Overwegende dat met de omgevingsanalyse de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente beschreven werd en als een eerste fase van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Boortmeerbeek zal worden beschouwd;

 

Overwegende dat zowel naar de ontwikkeling van veilige routes voor zwakke weggebruikers, de optimalisering van de schoolroutes en het schoolrouteplan, als de noodzaak tot planning van de onderhoudsstrategie en -inspanningen de beleidsvisie rond trage wegen moet worden vastgesteld;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2019 met betrekking tot de gunning van de opdracht voor de opmaak van de beleidsvisie rond trage wegen aan Trage Wegen vzw, Tiensestraat 63, 3000 Leuven;

 

Overwegende de workshops rond trage wegen die op 15 maart 2021 voor de gemeenteraadsleden en op 21 april 2021 voor stakeholders werden georganiseerd;

 

Overwegende de toelichting door de ontwerpers van het beleidsplan Trage Wegen;

 

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

art. 1

Het beleidsplan Trage Wegen voorlopig vast te stellen.

 

art. 2

Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven hieromtrent een openbaar onderzoek te organiseren.

 

art. 3

vzw Trage Wegen, de omliggende gemeenten en de stakeholders in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Toekomst Ravesteinsite

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de site van het voormalige rusthuis in Hever, gekend onder de naam van Ravesteinsite;

 

Overwegende de oorspronkelijke plannen om de vrije basisschool Hever over te brengen naar de Ravesteinsite;

 

Gelet op de mededeling van vzw Katholiek Onderwijs Dijle en Demer van 2 mei 2022 dat zij defintief afzien van de plannen om de vrije basisschool Hever over te brengen naar de Ravesteinsite;

 

Overwegende dat derhalve een andere invulling voor de Ravesteinsite noodzakelijk is;

 

Overwegende de bepalingen van het legaat van 1885 van de toenmalig eigenaar, de heer Emile de Meester de Ravestein, waarmee de Ravesteinsite aan het lokaal bestuur van Hever werd overgemaakt;

 

Overwegende de landschappelijke en de natuurwaarden van de Ravesteinsite en haar omgeving;

 

Gelet op de toelichting door Nils Iwens de over het voorstel van project 'Onthaalpoort Rivierenland' in het kader van het natuurpark Rivierenland;

 

Overwegende de opmerkingen geformuleerd door de gemeenteraadsleden en opgenomen in het zittingsverslag betreffende:

- de financiële afspraken en samenwerking

- de aard van verbintenissen die de gemeente zal aangaan;

- de plaats en betrokkenheid van huidige en potentiële (vereniging)gebruikers en activiteiten;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Steven Van Loock, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Bert Meulemans en Eddy Mortier.
 

art. 1

Kennis te nemen van de toelichting over het project 'Onthaalpoort Rivierenland' in het kader van het natuurpark Rivierenland.

 

art. 2

Principieel in te stemmen om het college van burgemeester en schepenen te machtigen het geformuleerde projectvoorstel verder uit te werken met het oog op goedkeuring door de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Amendement 1 - Haalbaarheidsstudie zwembad

 

Overwegende het ter zitting ingediende van de CD&V-fractie over het voorafgaandelijk aan de gemeenteraad voorleggen van de PPS-overeenkomst;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

Het amendement van de CD&V-fractie over het voorafgaandelijk aan de gemeenteraad voorleggen van de PPS-overeenkomst te verwerpen.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Amendement 2 - Haalbaarheidsstudie zwembad

 

Overwegende het door de CD&V-fractie ingediende amendement over het voorafgaandelijk aan de gemeenteraad voorleggen van de verdeelsleutel;

 

Gelet op het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

Het door de CD&V-fractie ingediende amendement over het voorafgaandelijk aan de gemeenteraad voorleggen van de verdeelsleutel te verwerpen.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Amendement 3 - Haalbaarheidsstudie zwembad

 

Overwegende het amendement van de CD&V-fractie over het beëindigen van de overeenkomst;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

Het amendement van de CD&V-fractie over het beëindigen van de overeenkomst te verwerpen.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Amendement 4 - Haalbaarheidsstudie zwembad

 

Overwegende het amendement van de CD&V-fractie over het inzagerecht van de gemeenteraadsleden;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 8 stemmen ja: Annick DeKeyser, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
14 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
 

Het amendement van de CD&V-fractie over het inzagerecht van de gemeenteraadsleden te verwerpen.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Haalbaarheidsstudie zwembad

 

Overwegende de herhaalde vraag van de gemeenteraad om na te gaan wat de mogelijkheden van de gemeente zijn om zwemaccommodatie uit te bouwen en ter beschikking van de inwoners en de scholen te brengen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 om met het Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met als voorwerp de uitvoering van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot een multisportcomplex te Hofstade dat onder meer, niet limitatief, de realisatie van een zwembad (50m, 25m), een wavegarden en een kabelskibaan zal omvatten;

 

Overwegende de resultaten van deze haalbaarheidsstudie zoals voorgesteld op 6 oktober 2022;

 

Gelet op het voorstel van overeenkomst tussen Sport Vlaanderen, de gemeente Zemst en de gemeente  Boortmeerbeek met als doel de verderzetting van de haalbaarheidsstudie en onderzoek tot realisatie van zwembadcomplex;

 

Gelet op het delegatiebesluit van 5 september 2022 van voorzitter Rodrigue Bijlsma waarbij de burgemeester gemachtigd wordt de stukken in zijn naam te tekenen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 stemmen tegen: Annick DeKeyser, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

art. 1

Kennis te nemen van de resultaten van de haalbaarheidsstudie met betrekking tot een multisportcomplex te Hofstade.

 

art. 2

De overeenkomst tot samenwerking tussen het Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen, de gemeente Zemst en de gemeente Boortmeerbeek met betrekking tot de bouw van een zwembadcomplex op het Sport Vlaanderen Centrum Hofstade goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt:

 

OVEREENKOMST TOT SAMENWERKING M.B.T. DE BOUW VAN EEN ZWEMBADCOMPLEX OP HET SPORT VLAANDEREN CENTRUM HOFSTADE

 

Tussen:

 

Het Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0248.142.826, gevestigd te 1000 Brussel, Arenbergstraat 5, vertegenwoordigd door Philippe Paquay, administrateur-generaal

Hierna genoemd ‘Sport Vlaanderen’;

 

En :

 

De gemeente Zemst, met zetel te 1980 Zemst, De Griet 1, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden mevrouw Veerle Geerinckx, burgemeester, en mevrouw Joke Bruggeman, algemeen directeur;

Hierna genoemd “Zemst”;

 

En :

 

De gemeente Boortmeerbeek, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden mevrouw Karin Derua, burgemeester, en de heer Johan Smits, algemeen directeur;

Hierna genoemd “Boortmeerbeek”;

 

Sport Vlaanderen, Zemst en Boortmeerbeek worden hierna gezamenlijk de “Partijen” of afzonderlijk “Partij” genoemd;

 

Wordt uiteengezet wat volgt :

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 10 december 2020 voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie betreffende het zwembadcomplex van het Sport Vlaanderen Centrum Hofstade;

 

Gelet op het implementatieplan haalbaarheidsstudie multisportcomplex Sport Vlaanderen Hofstade;

 

Gelet op de Visienota 2020 waarin de ontwikkeling van de Sport Vlaanderen centra als centers of excellence centraal staat;

 

Gelet op de nood aan zwemwater voor topsport en voor schoolzwemmen in de regio;

 

Gelet op de sluiting van het overdekte zwembad van SV Hofstade;

 

Gelet op de nood aan renovatie van de erfgoedsite oud-openluchtzwembad;

 

Overwegende dat Sport Vlaanderen, Zemst en Boortmeerbeek het belang erkennen van de bouw van een zwembadcomplex en verder willen onderzoeken op welke manier dit samen kan gerealiseerd worden;

 

Huidige overeenkomst tussen Sport Vlaanderen, Zemst en Boortmeerbeek heeft tot doel en tot voorwerp de verderzetting van de haalbaarheidsstudie en onderzoek tot realisatie van zwembadcomplex.

 

De engagementen die de partijen in dat verband aangaan maken het voorwerp uit van deze samenwerkingsovereenkomst.

 

Wordt overeengekomen wat volgt :

 

Art. 1.

Partijen verbinden zich ertoe nauw samen te werken met als doel uitvoering te geven aan de haalbaarheidsstudie tot realisatie van een zwembadcomplex te Hofstade op basis van een PPS-overeenkomst.

Partijen behouden de stuurgroep die reeds werd opgericht in het kader van de haalbaarheidsstudie multisportcomplex, en die evenredig is samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie partijen.

Deze vertegenwoordigers kunnen zich laten bijstaan door specialisten.

Het voorzitterschap van deze stuurgroep wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen.

 

Art. 2.

Partijen komen overeen dat Sport Vlaanderen in naam en voor rekening van de partijen optreedt als projectcoördinator van het zwembadcomplex.

 

Art. 3.

Sport Vlaanderen staat in voor de leiding, de controle, het toezicht en de coördinatie van de opdracht. Alle partijen worden evenwel nauw betrokken en geïnformeerd bij de uitvoering van de opdracht via de vergaderingen van de stuurgroep.

 

Art. 4. Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst geldt voor een onbepaalde duur en eindigt van rechtswege bij de inwerkingtreding van een PPS-overeenkomst of wanneer de stuurgroep de samenwerkingsovereenkomst stopzet.

 

Art. 5. Overleg

De partijen verbinden zich ertoe om loyaal samen te werken en onderling een transparante communicatie te voeren teneinde het voorwerp en doelstelling van deze samenwerkingsovereenkomst optimaal te realiseren.

Partijen zullen overleg plegen in alle voorbereidende fasen tot aan de wedstrijdfase met betrekking tot het zwembadcomplex.

De partijen verbinden zich er toe om elkaar te vermelden in de communicatie met betrekking tot de haalbaarheidsstudie.

Partijen verbinden zich ertoe elkaar tijdig en in alle openheid op de hoogte te brengen van nakende wijzigingen en toekomstplannen op korte en lange termijn, die de aard en/of de inhoud van de samenwerking kunnen beïnvloeden.

 

Art. 6.

Partijen komen overeen een verdeelsleutel af te spreken met betrekking tot de financiering van de te betalen beschikbaarheidsvergoedingen.

 

Art. 7.

De partijen verbinden zich ertoe om in geval ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meer bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst, te goeder trouw te onderhandelen teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een geldige afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoeling van de partijen.

In geval van ernstige verdeeldheid zullen partijen trachten te goeder trouw tot een consensus te komen. Als partijen geen consensus kunnen bereiken, zijn in geval van gerechtelijke procedure alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

 

Art. 8. Deze overeenkomst heeft onmiddellijke uitwerking bij de ondertekening ervan door de partijen.

 

Opgemaakt te Brussel op …………………………………. in drie originele exemplaren, waarvan elke partij verklaart te beschikken over één exemplaar.

 

Voor Sport Vlaanderen,

Philippe Paquay

Administrateur-generaal

 

Voor Boortmeerbeek,

Karin Derua, burgemeester, bij delegatiebesluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 5 september 2022

Johan Smits, algemeen directeur

 

Voor Zemst,

Veerle Geerinckx, burgemeester

Joke Bruggeman, algemeen directeur

 

art. 3

Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst in kennis te stellen van dit besluit.

 

De zitting wordt geschorst gedurende 5 minuten.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Energiecrisis - doven straatverlichting

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen Audrey Bogaerts over de stand van zaken om in het kader van de actuele energiecrisis de straatlichting te doven van zondag- tot en met donderdagavond van 23 uur tot 5 uur.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Snoeiafval op het recyclagepark - stand van zaken

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen Audrey Bogaerts over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarbij principieel werd beslist om inwoners een aantal gratis toegangsbeurten tot het recyclagepark te verlenen om er snoeiafval naar toe te brengen. Uit de contacten met EcoWerf blijkt dat de gekozen formule niet uitvoerbaar is en er nieuwe voorstellen zullen in overweging genomen worden om het beoogde doel te bereiken.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden goedgekeurd;


Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 door de Vlaamse
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003;


Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanwege de Gemeente Boortmeerbeek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te Boortmeerbeek;


Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en het Autonoom
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek;


Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 21 februari 2022 tot vastlegging van het
prijssubsidiereglement voor het AGB Boortmeerbeek met een prijssubsidiefactor van 4,63;


Overwegende dat een nieuwe berekening van de prijssubsidiefactor geldig vanaf 1 november 2022 aangewezen is;


Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
 

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1
Het prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren waarvan

de tekst als volgt luidt:


PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Boortmeerbeek


Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor
het kalenderjaar 2022. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf
Boortmeerbeek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2022 de inkomsten voor de
terbeschikkingstelling van de sporthal minstens 177.075,40 EUR (exclusief btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.


Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanaf heden de voorziene prijzen (inclusief 6 % btw) voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te
vermenigvuldigen met een factor 12,82.


De gemeente Boortmeerbeek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, op basis
van deze ramingen, de voorziene prijzen (inclusief 6% btw) voor de terbeschikkingstelling van de
sporthal moet vermenigvuldigen met een factor 12,82 om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sporthal wenst de gemeente
Boortmeerbeek dat er tijdens het kalenderjaar 2022 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten
aanzien van huurders van de sporthal. De gemeente Boortmeerbeek wenst immers de prijzen te
beperken opdat de sporthal toegankelijk is voor iedereen.


De gemeente Boortmeerbeek verbindt er zich toe om voor de periode van 1 november tot en met 31
december 2022 deze beperkte prijzen te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Boortmeerbeek voor de
terbeschikkingstelling van de sporthal bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de huurder betaalt
vermenigvuldigd met een factor 11,82.


De gesubsidieerde prijzen (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader
van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Boortmeerbeek deze steeds documenteren.


Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek moet op de vijfde werkdag van elke kwartaal de
gemeente Boortmeerbeek een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers van de sporthal. Dit
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek uitreikt aan de gemeente Boortmeerbeek. De gemeente
Boortmeerbeek dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf
Boortmeerbeek binnen de vijf werkdagen na ontvangst.


Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2023 zal worden onderhandeld tussen de
gemeente Boortmeerbeek en het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vóór 30 januari 2023.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

TMVS dv - mandatering buitengewone algemene vergadering 13 december 2022

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij TMVS dv;

 

Gelet op de statuten van TMVS dv;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 27 september 2022 met bijhorende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die plaatsvindt op 13 december 2022;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 waarin na geheime stemming is besloten Hans Crol, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de buitengewone algemene vergaderingen van TMVS dv tot het einde van de legislatuur;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere

wijzigingen waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 13 december 2022:

1. Toetreding van deelnemers

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding

3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)

4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)

5. Actualisering presentievergoeding

6. Statutaire benoemingen

Varia

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op te dragen om namens het bestuur alle akten en

bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 13 december 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone algemene vergadering.

 

art. 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan:

•per post t.a.v. TMVS dv, p/a. Stropstraat 1 te 9000 Gent;

•per elektronische post 20200616AVTMVS@farys.be.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering en aansluitend algemene vergadering 18 januari 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 10 oktober 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en aansluitend algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven die op 18 januari 2023 plaats heeft in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 waarin na geheime stemming is besloten Bert Meulemans, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Interleuven die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2024;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven op 18 januari 2023:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
  3. Statutenwijziging

 

art. 2

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven op 18 januari 2023:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 22-06-2022
  3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2023
  4. Begroting 2023
  5. Vervanging leden raad van bestuur
  6. Diversen

 

art. 3 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene vergadering en aansluitend de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 4 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Herziening subsidieaanvraag IGS Wonen aan de Dijle Noord periode 2023-2025

 

Overwegende dat binnen de werking van het IGS Wonen aan de Dijle Noord de optie genomen werd om aanvullende activiteiten te formuleren en in te dienen voor subsidiëring door de Vlaamse overheid;

 

Overwegende dat de laattijdige behandeling door de gemeenteraad werd getolereerd door de subsidiërende overheid waarbij per mail op 18 oktober 2022 als uitdrukkelijke voorwaarde werd geformuleerd: "Het ondertekend GR-besluit moet uiterlijk vrijdag 28 oktober (maar bij voorkeur vroeger) naar lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be verstuurd worden";

 

Overwegende dat de engagementen binnen het IGS Wonen aan de Dijle Noord passen in de prioritaire Beleidsdoelstelling: 1.2: Aangenaam, aangepast en betaalbaar wonen ondersteunen;

 

Overwegende dat volgende argumentatie geformuleerd wordt in het kader van het subsidiëringsdossier:

"Voorgeschiedenis

De gemeente Boortmeerbeek maakt sinds 1 januari 2020 deel uit van het IGS (intergemeentelijk samenwerkingsverband) Wonen aan de Dijle Noord, wiens werking een geïntegreerd woonbeleid omvat in de gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo. Het IGS geniet subsidies voor de uitoefening van dit lokaal woonbeleid van Agentschap Wonen-Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant. De deelnemende gemeenten zorgen voor de restfinanciering.

 

Feiten en context

Voor de periode 2023-2025 kan volgens het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 een herziening aangevraagd worden van de aanvullende activiteiten in het activiteitenpakket van een IGS lokaal woonbeleid. IGS Wonen aan de Dijle Noord wenst voor deze periode 2 nieuwe aanvullende activiteiten op te nemen en uit te werken i.s.m. de gemeente: enerzijds qua woningkwaliteit de lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid en anderzijds qua woonloket een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente. In de toegevoegde bijlage zijn deze respectievelijk te vinden onder tabbladen AA 2_8 en AA 3_1.

 

Juridische grond

Besluit gemeenteraad van 23 september 2019 betreffende goedkeuring subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk woonproject IGS Wonen aan de Dijle Noord.

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Argumentatie

Binnen de verdere uitbouw van een gedegen gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid, dat intussen een goede werking kent in de gemeente, is het logisch dat een verdere structurele samenwerking en dienstverlening wordt uitgerold samen met de nodige partners als politie en OCMW.

De uitbouw van het uniek loket kadert in de nakende vorming van de woonmaatschappij dat uiterlijk einde juni 2023 zal doorgevoerd worden. Afspraken met de woonmaatschappij zullen hieromtrent nog gemaakt worden in functie van onder andere het digitale CIR (centraal inschrijvingsregister) waar een kandidaat-huurder uit Boortmeerbeek voor een sociale woning zich op kan inschrijven en/of zijn/haar situatie op de voet zal kunnen volgen in samenwerking met het laagdrempelige woonloket van het IGS dat ingebed is in de gemeente."

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de herzieningsaanvraag van het activiteitenpakket van IGS Wonen aan de Dijle Noord voor de periode 2023-2025.

 

art. 2

Deze beslissing wordt voor 28 oktober 2022 bezorgd aan Agentschap Wonen-Vlaanderen en de deelnemende partners binnen het IGS Wonen aan de Dijle Noord.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Princiepsbeslissing invulling oud kerkhof Hever

 

VRAAG: Gegeven de achtergrond dat de gemeente bezig is met plannen voor het kerkhof gelegen aan de kerk van Hever, willen we voorstellen om met volgende elementen rekening te houden bij het ontwerp ervan.

        zorgen voor een herdenkingsmonument/troostplek voor de personen die er begraven zijn, zodat er iets tastbaars blijft op de plaat, een plaats om naar terug te keren-te verbinden

        mogelijkheid nagaan om de kindergraven te laten rusten en niet te ontgraven

        zorgen voor een groene rustplek voor familieleden, maar ook voor buurtbewoners met kans op ontmoeten

        idee van troostplek uitbreiden naar de andere begraafplaatsen

 

Hierbij aansluitend vragen we om het initiatief om Reveilgemeente te worden te bekijken (https://www.reveil.org/). Concreet betekent dit dat er op 1 november een culturele activiteit plaatsvindt op de begraafplaatsen, dit kan muziek zijn, maar ook poëzie….

 

ANTWOORD: De gemeenteraad neemt kennis van zaken van de stand van zaken van het project over de herinrichting van de begraafplaats rond de kerk van Hever, dat ingebed zit in een subsidiedossier bij de provincie Vlaams-Brabant waarvoor de gemeente zich kandidaat heeft gesteld en gepreselecteerd werd, en de afspraak dat het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad op de hoogte zal houden van de voortgang.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Plannen SWAL camping

 

VRAAG: We horen graag wat toelichting bij de plannen van SWAL op de camping en wat er zal gebeuren met de huidige bewoners van de andere panden?

 

ANTWOORD: De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken over de opvolging van de herhuisvesting en inrichting van de voormalige camping in de Goorweg in beheer van SWAL en de verwachte moeilijkheden door de reorganisatie van de woonmaatschappijen.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Principe van het oprichten van een gemeenteraadscommissie ter opvolging en concretisering van het verkeersleefbaarheidsplan en het trage-wegenplan

 

Overwegende de globale impact van het verkeersleefbaarheidsplan en het trage-wegenplan;

 

Overwegende de noodzaak om de mobiliteitsambtenaar te ondersteunen vanuit de gemeenteraad;

 

Overwegende de onduidelijke politieke situatie;

 

Gelet op de opmaak van het verkeersleefbaarheidsplan en het trage-wegenplan;

 

Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen, goedgekeurd op 3 mei 2019 en dat in werking trad op 1 september 2019 trad;

 

Gelet op de mogelijkheid om de algemene doelstellingen en principes over gemeentewegen. te verfijnen in een gemeentelijk beleidskader en om actieplannen op te stellen;

 

Gelet op het belang van trage wegen voor de trage mobiliteit in het algemeen, en voor de verkeersveiligheid en de recreatie in het bijzonder;

 

Gelet op de grote consensus binnen de gemeenteraad over de noodzaak van een betere verkeersleefbaarheid en de noodzaak van een betere bescherming van de trage mobiliteit;

 

Gelet op de noodzakelijke beleidsmatige aanpak;

 

Overwegende dat voor de realisatie van het trage-wegen-plan samengewerkt wordt met vzw Tragewegen en dit mogelijks een belangenconflict met zich kan meebrengen;

 

Gelet op de lokale expertise van de gemeenteraadsleden ter zake;

 

Overwegende dat het lokale beleidskader uitgetekend en geconcretiseerd dient te worden over meerdere beleidsperiodes;

 

Overwegende dat inzake het beleidskader een breed draagvlak over de partijgrenzen heen wenselijk is;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 8 stemmen ja: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
4 onthoudingen: Annick DeKeyser, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

art. 1

Het principe van de oprichting van een gemeenteraadscommissie voor de opvolging en de verdere concretisering van het verkeersleefbaarheidsplan en het trage-wegenplan te verwerpen.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bergstraat

 

VRAAG: Tijdens de vorige gemeenteraad gaf de schepen van mobiliteit en verkeersleefbaarheid te kennen dat de herinrichting van de Bergstraat geëvalueerd werd door zowel de mobiliteitsambtenaar van de gemeente alsook door het studiebureau Vectris. Volgens de schepen hebben beiden te kennen gegeven dat de situatie daar verbeterd is ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

 

Graag ontvingen wij volgende informatie van beide evaluaties:

a. Datum/data waarop de evaluatie plaatsvond

b. Tijdstip waarop de evaluatie plaatsvond (van xxx uur tot xxx uur)

c. Gebruikte methodiek voor deze evaluatie: Welke factoren werden geëvalueerd?

 

Daarnaast ontvingen wij ook graag de tijdstip(pen) (datum/data en uren) dat er door de politie controle(s), indien deze er waren, werd(en) uitgevoerd met bijhorende resultaten.

 

ANTWOORD: De gegevens over de Bergstraat zullen worden opgevraagd en bezorgd.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Stoppen gemeenteraad om middernacht

 

De CD&V-fractie stelt volgend besluit voor:

"Overwegende dat in het nabije verleden de gemeenteraden vaak uitliepen tot na middernacht;

 

Overwegende dat de meeste gemeenteraadsleden naast hun ambt nog een andere professionele bezigheid hebben;

 

Overwegende dat het niet verantwoord is voor gemeenteraadsleden om na een beperkte nachtrust hun andere professionele dagtaak aan te vatten en uit te voeren;

 

BESLUIT:

art. 1

De gemeenteraad beslist om vanaf heden de geplande gemeenteraad slechts te laten duren middernacht.

 

art. 2

De gemeenteraad gelast de voorzitter van de gemeenteraad met de taak om deze timing in de gaten te houden en in te schatten dat het in artikel 1 beschreven einduur niet overschreden wordt.

 

art. 3

Indien de geplande dagorde niet volledig behandeld kan worden, zal de gemeenteraad om middernacht geschorst worden. De geschorste gemeenteraad zal dan de eerste opeenvolgende werkdag hervat worden om 20u. 

 

art. 4

Voor de hervatte gemeenteraad zijn artikel 1, 2 en 3 opnieuw van toepassing."

 

ANTWOORD: De gemeenteraad gaat niet tot stemming over en spreekt af dat de voorzitter van de gemeenteraad aandacht zal hebben voor de problematiek van de langdurige vergaderingen bij de organisatie van de gemeenteraadszittingen.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken uitvoering besluiten inzake trage wegen: ontsluiting Schrans

 

VRAAG: Stand van zaken uitvoering besluiten inzake trage wegen: ontsluiting Schrans.

 

ANTWOORD: De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering van de ontsluiting van de gemeenteweg Schrans waarvoor momenteel de uitzetting van het tracée aan de landmeter werd opgedragen.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken uitvoering besluiten inzake trage wegen: realisatie verbinding naar Vaartdijk ter hoogte van de Laarstraat door het verplaatsen van buurtweg 69

 

VRAAG: Stand van zaken uitvoering besluiten inzake trage wegen: realisatie verbinding naar Vaartdijk ter hoogte van de Laarstraat door het verplaatsen van buurtweg 69.

 

ANTWOORD: De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling dat de realisatie van de verbinding naar de Vaartdijk ter hoogte van de Laarstraat door het verplaatsen van buurtweg 69 opgenomen wordt in de uitvoering van het trage wegenplan.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken uitvoering besluiten inzake trage wegen: erkenning Delhaize-wegje

 

VRAAG: In mei besliste de gemeenteraad principieel tot de erkenning Delhaize-wegje, met een voorgestelde breedte van 3.30m met paaltje aan HD.  Hieraan lagen volgende redenen ten grondslag:

        Het langdurig algemeen gebruik (+ 30 jaar)

        Het openbaar karakter : de gemeente onderhoudt en plaatst verkeersborden

        De band met het bovenlokale fietsroute  met de XX-ste Konvooistraat die de verbinding vormt tussen de stations en de Dreef als belangrijke verbinding naar buurgemeente Haacht, de middelbare school Don Bosco en naar Dijle (BRF Bovenlokaal Recreatief Fietsroutenetwerk)

        Verandering van de overweg tot fietstunnel

        De breedte die sterk varieert van 1m, 2m tot 3m  

 

Welk zijn de stappen die het college heeft ondernomen?  Wij vragen inzage in alle stukken, d.w.z. een overzicht van de collegebesluiten en het mailverkeer naar de landmeter.  Graag vernamen we van de schepen de concrete verdere planning. 

 

ANTWOORD: De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling dat de erkenning van het wegje tussen Wespelaarsebaan en Bredepleinstraat langs de Delhaize opgenomen wordt in de uitvoering van het trage wegenplan.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

 

Openbare zitting

 

Fietsstraten: uitvoering

 

VRAAG: De schepen stelde vorige gemeenteraad dat er een volledig plan bestaat voor de uitvoering van de fietsstraten. Wij vragen inzage in alle stukken, d.w.z. een overzicht van de collegebesluiten en de besluiten en het plan dat de mobiliteitsambtenaar opstelde. Graag vernamen we van de schepen de concrete verdere planning. 

 

ANTWOORD: De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling door de schepen van verkeer dat de plannen van de organisatie van de fietsstraten zullen worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 29/11/2022