BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 24 oktober 2022

Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Toevoeging bij hoogdringendheid van een agendapunt

 

De gemeenteraad besluit unaniem bij hoogdringendheid een punt "Herziening subsidieaanvraag IGS Wonen aan de Dijle Noord periode 2023-2025" aan de agenda van de zitting toe te voegen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 3 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Wijziging volgorde van de agendapunten

 

De gemeenteraad besluit voorafgaandelijk aan de behandeling van de dagorde het voorstel van de CD&V-fractie over de wijziging van de volgorde van de punten met 14 ja en 8 neen-stemmen te verwerpen en aldus de volgorde van de dagorde te behouden.

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Beleidsplan Trage Wegen

 

De gemeenteraad besluit met 14 ja, 6 neen en 2 onthoudingen het beleidsplan Trage Wegen voorlopig vast te stellen en geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht hierover een openbaar onderzoek te organiseren.

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Toekomst Ravesteinsite

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over het project 'Onthaalpoort Rivierenland' in het kader van het natuurpark Rivierenland en besluit met 20 ja en 2 onthoudingen principieel in te stemmen om het geformuleerde projectvoorstel verder te laten uitwerken.

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Steven Van Loock, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Bert Meulemans en Eddy Mortier.
 

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Amendement 1 - Haalbaarheidsstudie zwembad

 

De gemeenteraad besluit met 9 ja, 10 neen en 3 onthoudingen het amendement van de CD&V-fractie over het voorafgaandelijk aan de gemeenteraad voorleggen van de PPS-overeenkomst te verwerpen.

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Amendement 2 - Haalbaarheidsstudie zwembad

 

De gemeenteraad besluit met 9 ja, 10 neen en 3 onthoudingen het door de CD&V-fractie ingediende amendement over het voorafgaandelijk aan de gemeenteraad voorleggen van de verdeelsleutel te verwerpen.

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Amendement 3 - Haalbaarheidsstudie zwembad

 

De gemeenteraad besluit met 9 ja, 10 neen en 3 onthoudingen het amendement van de CD&V-fractie over het beëindigen van de overeenkomst te verwerpen.

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Amendement 4 - Haalbaarheidsstudie zwembad

 

De gemeenteraad besluit met 14 neen en 8 ja het amendement van de CD&V-fractie over het inzagerecht van de gemeenteraadsleden te verwerpen.

 

BESLUIT: 8 stemmen ja: Annick DeKeyser, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
14 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
 

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Haalbaarheidsstudie zwembad

 

De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie met betrekking tot een multisportcomplex te Hofstade. Aansluitend besluit de gemeenteraad met 14 ja en 8 neen-stemmen de overeenkomst tot samenwerking tussen het Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen, de gemeente Zemst en de gemeente Boortmeerbeek met betrekking tot de bouw van een zwembadcomplex op het Sport Vlaanderen Centrum Hofstade goed te keuren.

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 stemmen tegen: Annick DeKeyser, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Energiecrisis - doven straatverlichting

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen Audrey Bogaerts over de stand van zaken om in het kader van de actuele energiecrisis de straatlichting te doven van zondag- tot en met donderdagavond van 23 uur tot 5 uur.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Snoeiafval op het recyclagepark - stand van zaken

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen Audrey Bogaerts over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarbij principieel werd beslist om inwoners een aantal gratis toegangsbeurten tot het recyclagepark te verlenen om er snoeiafval naar toe te brengen. Uit de contacten met EcoWerf blijkt dat de gekozen formule niet uitvoerbaar is en er nieuwe voorstellen zullen in overweging genomen worden om het beoogde doel te bereiken.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 10 2022

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek

 

De gemeenteraad besluit unaniem het aangepaste prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

TMVS dv - mandatering buitengewone algemene vergadering 13 december 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 13 december 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering en aansluitend algemene vergadering 18 januari 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering en aansluitend algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 18 januari 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Herziening subsidieaanvraag IGS Wonen aan de Dijle Noord periode 2023-2025

 

De gemeenteraad besluit unaniem akkoord te gaan met de herzieningsaanvraag van het activiteitenpakket van IGS Wonen aan de Dijle Noord voor de periode 2023-2025.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Princiepsbeslissing invulling oud kerkhof Hever

 

De gemeenteraad neemt kennis van zaken van de stand van zaken van het project over de herinrichting van de begraafplaats rond de kerk van Hever en de afspraak dat het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad op de hoogte zal houden van de voortgang.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Plannen SWAL camping

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken over de opvolging van de herhuisvesting en inrichting van de voormalige camping in de Goorweg in beheer van SWAL en de verwachte moeilijkheden door de reorganisatie van de woonmaatschappijen.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Principe van het oprichten van een gemeenteraadscommissie ter opvolging en concretisering van het verkeersleefbaarheidsplan en het trage-wegenplan

 

De gemeenteraad besluit met 8 ja, 10 neen en 4 onthoudingen het door de CD&V-fractie ingediende voorstel over het principe van het oprichten van een gemeenteraadscommissie ter opvolging en concretisering van het verkeersleefbaarheidsplan en het trage wegenplan te verwerpen.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Bergstraat

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling door de schepen van verkeer dat de gegevens over de verkeerssituatie in de Bergstraat opgevraagd zullen worden.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Stoppen gemeenteraad om middernacht

 

De gemeenteraad spreekt af dat de voorzitter van de gemeenteraad aandacht zal hebben voor de problematiek van de langdurige vergaderingen bij de organisatie van de gemeenteraadszittingen.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Stand van zaken uitvoering besluiten inzake trage wegen: ontsluiting Schrans

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering van de ontsluiting van de gemeenteweg Schrans waarvoor momenteel de uitzetting van het tracée aan de landmeter werd opgedragen.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Stand van zaken uitvoering besluiten inzake trage wegen: realisatie verbinding naar Vaartdijk ter hoogte van de Laarstraat door het verplaatsen van buurtweg 69

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling dat de realisatie van de verbinding naar de Vaartdijk ter hoogte van de Laarstraat door het verplaatsen van buurtweg 69 opgenomen wordt in de uitvoering van het trage wegenplan.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Stand van zaken uitvoering besluiten inzake trage wegen: erkenning Delhaize-wegje

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling dat de erkenning van het wegje tussen Wespelaarsebaan en Bredepleinstraat langs de Delhaize opgenomen wordt in de uitvoering van het trage wegenplan.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 10 2022

 

Fietsstraten: uitvoering

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling door de schepen van verkeer dat de plannen van de organisatie van de fietsstraten zullen worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 28/10/2022