NOTULEN - GR

Zitting van maandag 29 maart 2021

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranneschepenen

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Gert Verschueren              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Steven D'hont raadslid

Vanaf punt 13 verlaat Ann Sleyp, raadslid de zitting.

Vanaf punt 14 vervoegt Ann Sleyp, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 03 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname naamswijziging sp.a in Vooruit

 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Remi Serranne, fractieleider sp.a, van 22 maart 2021 met de mededeling dat de sp.a-fractie voortaan de fractienaam 'Vooruit' zal dragen.

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 03 2021

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 22 februari 2021 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 03 2021

 

 

Openbare zitting

 

Besluit burgemeester gemeenteraad

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 19 maart 2021 waarbij omwille van de aanhoudende dreiging van de COVID19-pandemie de maatregelen om het virus in te dijken aangehouden worden en aldus de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 29 maart 2021 op digitale wijze moeten worden georganiseerd.

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 03 2021

 

 

Openbare zitting

 

Vaststelling rooilijn gedeelte Anjerweg

 

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning - Vlaamse Codex van 25 april 2014, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

Ҥ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

§ 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning , in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

 

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

 

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Aanleiding en context:

De omgevingsvergunningsaanvraag beoogt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 1 bestemd voor open bebouwing, 1 wordt uit de verkaveling gesloten en één lot bestemd voor gratis grondafstand. De aanvraag werd heeft dossiernummer OMV_2020164142 (gemeentelijk kenmerk OMV2020/00237VK) en werd op 3 december 2020 ingediend bij de gemeente Boortmeerbeek door de heer Wilfried Dekrem en Landmetersbureel Dekrem, Stationsstraat 20 te 3150 Haacht.

 

De omgevingsvergunningsaanvraag beoogt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 1 bestemd voor open bebouwing, 1 wordt uit de verkaveling gesloten en één lot bestemd voor gratis grondafstand volgens het bijgevoegde plan van 2 juni 2020 van Landmetersbureel Dekrem:

 

De aanvraag voorziet het verkavelen in 3 kavels (lot1, 2 en 3):

 

 Lot 1 heeft een totale oppervlakte van circa 10a20ca  een diepte van 61,60 meter links en 55,20  meter rechts, een breedte van 17,80 meter aan de straatzijde en 18,20 meter achteraan. De bouwzone heeft een breedte van 11,00  meter en een diepte van 15,00 meter. De maximaal bebouwbare oppervlakte bedraagt 165,00m². De bouwvrije strook bedraagt 3,00 meter tot de zijdelingse perceelsgrenzen. Het lont valt binnen de grenzen van een woonparkgebied. In de voorliggende bouwzone staat momenteel een boom.

 Lot 2 heeft een totale oppervlakte van circa 17a70ca, een diepte van 72,05 meter links, 61,60 meter rechts, een breedte van 28,70 meter aan de straatzijde en 25,70 meter achteraan. De bouwzone heeft een breedte van 10,75 meter op de voorgevellijn en een diepte van 15,00 meter. de bestaande woning blijft behouden en wordt uit de verkaveling gesloten.

 Lot 3 heeft een totale oppervlakte van circa 1a14ca , een diepte van 2,18 meter links en 3,01 meter rechts, een lengte van 46,50 meter aangrenzend aan lot 1 en 2 en 46,66 meter vooraan. Lot 3 is een strook grond gelegen binnen de voorzienen rooilijn van de Anjerweg, bestemd om gevoegd te worden bij het openbaar domein.

 Vastleggen van een rooilijn voor het gedeelte langs de Anjerweg waarop de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft.

 

De percelen waarop de aanvraag zijn gelegen volgens het gewestplan woonparkgebied. Het gebruik van deze gebieden is geregeld in het inrichtingenbesluit van 28 december 1972, meer bepaald in artikel 6. De voorgestelde verkaveling is niet strijdig met de bestemming van het gewestplan en de bepalingen van het inrichtingenbesluit.

 

Beoordeling:

De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden voorziet door middel van lot 3 in een gratis grondafstand. De bedoeling van de aanvrager van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden is het gratis afstaand van een stuk grond aan het openbaar wegdomein en de vastlegging van de rooilijn langs de Anjerweg waaraan de verkaveling grenst.              

Lot 3 dat kan worden beschreven als ± 1a14ca groot, van vorm gelijken op een parallellogram en bestemd voor gratis grondafstand. De gemiddelde breedte bedraagt ± 2,59 meter en de geschatte lengte betreft ±46,84 meter volledig gelegen langs de Anjerweg. Volgens het plan van Landmetersbureel Dekrem zal lot 3 gratis aan de gemeente Boortmeerbeek worden afgestaan om gevoegd te worden bij het openbaar wegdomein. Voor dit gedeelde van het plangebied wordt de rooilijn van de Anjerweg juridisch vastgelegd door middel van bijgevoegd rooilijnplan opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.

 

Het voornemen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, meer bepaald de voorliggende gratis grondafstand, geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 en wordt aan deze artikels getoetst.

 

 Artikel 3 

o Door het inlijven van het voorgestelde lot 3 bij de openbare wegenis wordt de berm gelegen in de Anjerweg eigendom van de gemeente Boortmeerbeek. De berm kan hierdoor onderhouden worden door de gemeente Boortmeerbeek, waardoor deze ook beter betreedbaar zal zijn voor de zwakke weggebruiker.

 

 Artikel 4 

o 1° : De verwerving van de berm van de Anjerweg stelt de gemeente Boortmeerbeek in staat om de verkeersveiligheid ter plaatse te vergroten door een berm ter beschikking te stellen van de zwakke weggebruiker. Op dit moment is de berm te beperkt om een veilige doorgang te realiseren conform de Wegcode.

o 2° : De gemeenteweg beter gekend als de Anjerweg wordt verder versterkt door de voorgestelde gratis grondafstand. Zie ook 1°.

o 3° : De voorgestelde maatregel houdt geen wijziging van de ontsluiting van aanpalende percelen in. Inzake verkeersveiligheid worden met deze maatregel geen knelpunten inzake verkeersveiligheid opgelost.  De gebruiker heeft echter wel de mogelijkheid de gekende hoofdwegen te verlaten en te kiezen voor een autoluwe verbindingsweg.

o 4° : Gelet op de specifieke ligging is de inpassing van de voorgestelde maatregel in een  gemeentegrensoverschrijdend perspectief eerder beperkt.

o 5° : De maatregel doet geen afbreuk aan de verschillende planinitiatieven van het college maar ondersteunt eerder de duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Boortmeerbeek én houdt rekening met de noden van de huidige en de toekomstige generaties.

 

Deze grondafstand dient uiterlijk bij de eerste verkoop of bebouwing van een bouwlot te gebeuren en dit bij het verlijden van de desbetreffende akte. De verkavelaar dient een negatief bodemattest, afgeleverd door OVAM, voor te leggen bij de overdracht.

 

Tijdens het openbaar onderzoek, dat gelopen heeft van 30 december 2020 tot en met 28 januari 2021, werden geen bezwaren ingediend die betrekking hebben op het wegenisdossier of in verband kunnen gebracht worden met de beoordelingsgronden opgesomd in art. 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

 

Artikel 16 en artikel 20 van het decreet houdende de gemeentewegen bepalen dat het rooilijnplan respectievelijk het grafisch plan de eventuele waardevermeerdering of waardevermindering bevat. Er werd een schattingsverslag toegevoegd opgemaakt door Landmeter Cuyt van 11 maart 2021, dewelke in zijn verslag eveneens stelt dat er een minwaarde te verwachten is. De minwaarde wordt bij kosteloze grondafstand als 13.000,00 EUR geschat. Blijkens het gewoonterecht wordt er aan de eigenaar dewelke zijn of haar grond gratis afstaat aan de gemeente niet gevraagd de geschatte meer- of minwaarde te vergoeden. De meer-  of minwaarde wordt als gevolg bij kosteloze grondafstand als 0,00 EUR geschat.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1  

De rooilijn voor het gedeelte van de Anjerweg volgens het rooilijnplan van 2 juni 2020 van Landmetersbureel Dekrem zoals gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met kenmerk OMV_2020164142 (gemeentelijk kenmerk OMV2020/00237VK) vast te stellen volgens datzelfde rooilijnplan.

 

art. 2

Voorliggende beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals aangeduid op het bijgevoegde verkavelingsontwerp van 2 juni 2020 van Landmetersbureel Dekrem zoals gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met kenmerk OMV_2020164142 (gemeentelijk kenmerk OMV2020/00237VK) goed te keuren.             

Lot 3, dat kan worden beschreven als ± 1a14ca groot en van vorm gelijkend op een parallellogram, is bestemd voor gratis grondafstand. De gemiddelde breedte bedraagt ± 2,59 meter en de geschatte lengte betreft ±46,84 meter volledig gelegen langs de Anjerweg. Volgens het plan van Landmetersbureel Dekrem zal lot 3 gratis aan de gemeente Boortmeerbeek worden afgestaan om gevoegd te worden bij het openbaar wegdomein. Voor dit gedeelte van het plangebied wordt de rooilijn van de Anjerweg juridisch vastgelegd door middel van bijgevoegd rooilijnplan opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.

 

art. 3

De verkavelaar moet een negatief bodemattest voorleggen dat betrekking heeft op de hierbij af te stane gronden, afgeleverd door OVAM.

De afstanddoener verklaart dat hij geen weet heeft van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan het gemeentebestuur van Boortmeerbeek of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruikersbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

 

art. 4

De grondafstand moet uiterlijk bij de eerste verkoop of bebouwing van een bouwlot gebeuren en dit bij het verlijden van de desbetreffende akte.

Alle kosten, rechten en honoraria verbonden aan deze grondafstand zijn ten laste van de verkavelaar.

De verkavelaar moet een afschrift van de notariële akte bezorgen aan de gemeente Boortmeerbeek om aan te tonen dat deze voorwaarde werd nageleefd.

 

art. 5

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan binnen de 30 dagen in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De procedure van dit beroep verloopt volgens art. 31/1 van het omgevingsdecreet.

 

art. 6. 

Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

         wanneer de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met dossiernummer OMV_2020164142 (gemeentelijk kenmerk OMV2020/00237VK) niet wordt verleend of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

         wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 03 2021

 

 

Openbare zitting

 

Ontwerp van rooilijnplan voor de wijziging van gemeenteweg Sas – voorlopige vaststelling rooilijnen

 

Overwegende dat de gemeenteweg Sas een openbare weg is en aangewend wordt voor openbaar verkeer;

 

Overwegende dat het huidige tracé een weg betreft op een private bedding waarop de eigenaars het publieke gebruik toelaten;

 

Overwegende dat in het kader van het ontwerp van de wegenis- en rioleringswerken ‘VBR Audenhovenlaan-Ponstraat fase A en B, het college van burgemeester en schepenen voorstelt het traject Sas aan het project toe te voegen;

 

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij de nodige subsidies voorziet voor de aanleg van riolering in Sas;

 

Overwegende de noodzaak om rioleringsinfrastructuur en bijhorende infrastructuur aan te leggen in het openbaar domein;

 

Overwegende dat in de atlas der buurtwegen,  voetweg 73 aangeduid staat met een breedte van 1,65 meter en bij meting vastgesteld werd te behoren tot de huidige rijweg Sas;

 

Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 dat bepaalt dat alle bestaande wegen onder het toepassingsgebied van het decreet vallen (algemeen principe 1 van het overgangsrecht);

 

Overwegende dat niettegenstaande de aanwezigheid van de voormalige buurtweg 73 de huidige weg Sas gekwalificeerd kan worden als ‘gewone’ weg en gewijzigd worden tot een gemeenteweg geschikt voor aanleg van riolering en aangepaste wegverharding;

 

Overwegende dat het wijzigen van deze de gemeenteweg niet opgenomen is binnen het gemeentelijk beleidskader, gekend als ‘Verkeerleefbaarheidsplan’ en het gemeentelijke actieplan ‘in 20 stappen naar een verkeersleefbare gemeente’, beide van 11 mei 2020, en het daarin opgenomen afwegingskader geen meerwaarde creëert bij de uitbouw van een fijnmazig netwerk van zachte verbindingen;

 

Gelet op de maatregelen van het college van burgemeester en schepenen om de gemeenteraad te laten beraadslagen over de wijziging van gemeenteweg Sas;

 

Gelet op het ontwerp van rooilijnplan van 12 maart 2021 met referentie 1491/1b opgemaakt door de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde landmeter Cuyt uit Haacht;

 

Gelet op de bijhorende schattingen van 12 maart 2021 van de te verwerven delen zoals opgemaakt door de aangestelde landmeter Cuyt uit Haacht:

 

nummer van Inname

 

kadaster

 

aard van het terrein

oppervlakte te verwerven gronddeel

 

bedrag

afdeling

sectie

nummer

1

1

D

279/2

gemengd regionaal bedrijventerrein

3,3

0,0 EUR

2

1

D

281D

gemengd regionaal bedrijventerrein

6,4

0,0 EUR

3

1

D

29/P2

gemengd regionaal bedrijventerrein

873,4

0,0 EUR

4

1

D

29/L2

gemengd regionaal bedrijventerrein

15,8

0,0 EUR

TOTAAL

0,0 EUR

 

 

 

Inname 1: kadastraal gekend als 1 D 279/2; aard van het terrein: gemengd regionaal bedrijventerrein en voor een te verwerven grootte van 3,3 m².  Schatting van de waarde inname 1 aan nul euro;

Inname 2: kadastraal gekend als 1 D 281d; aard van het terrein: gemengd regionaal bedrijventerrein en voor een te verwerven grootte van 6,4 m². Schatting van de waarde van inname 2 aan nul euro;

Inname 3: kadastraal gekend als 1 D 29/P2; aard van het terrein: gemengd regionaal bedrijventerrein  en voor een te verwerven grootte van 873,4 m². Schatting van de waarde van inname 3 aan nul euro;

Inname 4: kadastraal gekend als 1 D 29/L2; aard van het terrein: gemengd regionaal bedrijventerrein en voor een te verwerven grootte van 15,8 m².  Schatting van de waarde inname 4 aan nul euro;

 

Overwegende dat de gemeenteraad het ontwerp van rooilijn voorlopig moet vaststellen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1984 betreffende de vaststelling van het algemeen politiereglement met in het bijzonder artikel 9 over de geregelde afstand tot de perceelsgrens met openbaar domein en voetwegen;

 

Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 in werking getreden op 1 september 2019;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne.
3 stemmen tegen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
2 onthoudingen: Bert Meulemans en Steven Van Loock.
 

art. 1

Principieel akkoord te gaan de huidige gemeenteweg Sas te wijzigen.

 

art. 2

Het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast te stellen.

 

art. 3

Principieel akkoord te gaan met de in de aanhef geciteerde schattingen van de innames nodig voor de realisatie van de gemeenteweg.

 

art. 4

De verworven delen op te nemen in het gemeentelijk patrimonium en toe te voegen aan het openbaar domein.

 

art. 5

Het college van burgemeester en schepenen op te dragen een voorstel voor uitrusting van de gemeenteweg op te maken.

 

art. 6

Het college van burgemeester en schepenen op te dragen het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan aan een openbaar onderzoek te onderwerpen dat, binnen een ordetermijn van dertig dagen na de voorlopige vaststelling,  minstens wordt aangekondigd door:

1° aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het nieuwe wegdeel;

2° een bericht op de website van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad;

3° een bericht in het Belgisch Staatsblad;

4° een afzonderlijke mededeling die met een beveiligde zending wordt gestuurd naar de woonplaats van de eigenaars van de onroerende goederen die zich bevinden in het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan;

5° een afzonderlijke mededeling aan de aanpalende gemeenten, als de weg paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding;

6° een afzonderlijke mededeling aan de deputatie en het departement;

7° een afzonderlijke mededeling aan de beheerders van aansluitende openbare wegen;

8° een afzonderlijke mededeling aan de maatschappijen van openbaar vervoer.

 

art. 7

De resultaten van het openbaar onderzoek grondig te onderzoeken en deze onder de vorm van een definitief rooilijnplan voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 03 2021

 

 

Openbare zitting

 

Ontwerp van rooilijnplan voor de aanleg van gemeenteweg ‘verbinding Schrans-Kruisveldweg-Vorstweg’ – voorlopige vaststelling rooilijnen

 

Overwegende dat de verbindingsweg tussen Schrans, Kruisveldweg en Vorstweg (Bredepleinstraat)  slechts gedeeltelijk de voormalige buurtwegen 38 en 39 omsluit en aansluit op de voormalige buurtweg 42;

 

Overwegende dat de overige delen van het huidige tracé van vernoemde verbindingsweg een weg betreft op een private bedding waarop niet alle eigenaars het publieke gebruik toelaten;

 

Overwegende dat er niet kan aangetoond worden dat voldoende bezitsdaden en onderhoudsdaden werden gesteld op de privatieve delen van de verbindingsweg;

 

Overwegende dat het openen van een gemeenteweg op vernoemde locatie  opgenomen is binnen het gemeentelijk beleidskader, gekend als ‘Verkeerleefbaarheidsplan’ en het gemeentelijk actieplan ‘in 20 stappen naar een verkeersleefbare gemeente’, beide van 11 mei 2020 en het daarin opgenomen afwegingskader voor de uitbouw van een fijnmazig netwerk van zachte verbindingen;

 

Gelet op de maatregelen van het college van burgemeester en schepenen om de gemeenteraad te laten beraadslagen over de aanleg van gemeenteweg ‘verbinding Schrans-Kruisveldweg-Vorstweg’;

 

Gelet op het ontwerp van rooilijnplan met referentie 786/2020/1b van 3 maart 2020 zoals opgemaakt door de aangestelde landmeter Cuyt uit Haacht;

 

Overwegende dat het voornemen tot aanleggen van de voorgestelde gemeenteweg uitvoering geeft aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het decreet gemeentewegen van 1  september 2019 en dat het ontwerp aan deze artikels als volgt werd getoetst:

 

(art. 3, decreet houdende de gemeentewegen):

Door het instellen van de voorgestelde maatregel wordt deze gewenste verbinding voor de zachte weggebruiker op juridische wijze hersteld en gevrijwaard. Door deze verbinding wordt in eerste plaats invulling gegeven aan een veilige verbinding naar de gemeenteschool vanuit de gemeenteweg Schrans en delen van de Leuvensesteenweg en omgekeerd. De bijkomende verbinding geeft tevens een zachte verbinding en rechtstreekse verbinding met de Bredepleinstraat.  Tevens betekent deze verbinding Schrans-Kruisveldweg-Vorstweg een meerwaarde voor de recreatieve gebruiker.

Het ontwerp draagt bij tot op een veilig en lokaal wegennet met bijzondere aandacht voor een fijnmazig netwerk voor traag verkeer.

 

(art. 4,  decreet houdende de gemeentewegen):

1. Door het realiseren van deze maatregel bekomt de toekomstige gemeenteweg een éénduidig statuut zowel voor de functionele als voor de recreatieve gebruiker. Door het statuut gemeenteweg wordt het fijnmazig netwerk van trage wegen en trage verbindingen uitgebouwd zoals vooropgesteld in het verkeerleefbaarheidsplan en bijhorende actieplannen.

 

2. De voorgestelde maatregel houdt geen wijziging van de ontsluiting van aanpalende percelen in.

Inzake verkeersveiligheid worden met deze maatregel enkele knelpunten inzake verkeersveiligheid opgelost. 

 

3. Het ontwerp van de voorgestelde maatregel geeft invulling aan een  gemeentegrensoverschrijdend perspectief waarbij een mogelijke ontsluiting van de jaagpaden van het kanaal Leuven-Dijle kunnen verbonden worden met de zachte verbindingen en fietspaden in het oostelijk deel van de gemeente en de gemeente Haacht.

 

4. De maatregel doet geen afbreuk aan de verschillende planinitiatieven van het college van burgemeester en schepenen en ondersteunt over de verdere duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente en houdt hierbij rekening met de noden van de huidige en de toekomstige generaties;

 

Gelet op de bijhorende schattingen van 9 maart 2020 van de te verwerven delen zoals opgemaakt door aangestelde landmeter Cuyt uit Haacht:

 

nummer van inname

kadaster

aard van het

terrein

oppervlakte te verwerven gronddeel

bedrag

afdeling

sectie

nummer

1

1

C

166H

bos

245,3

858,55 EUR

2

1

C

166G

boomgaard

197,3

593,00 EUR

3

1

C

166E

boomgaard

60,4

181,20 EUR

4

1

C

166F

boomgaard

67,2

201,60 EUR

5

1

C

166B

boomgaard

111,5

334,50 EUR

6

1

C

167E

boomgaard

79,9

239,70 EUR

7

1

C

167D

weiland

77,6

232,80 EUR

8

1

C

167V

bouwland

90,8

272,40 EUR

9

1

C

164

bouwland

204,9

614,70 EUR

10

1

C

163

bouwland

129,4

397,20 EUR

11

1

C

162D

bouwland

145,5

436,50 EUR

12

1

C

162C

bouwland

66,7

133,40 EUR

13

1

C

162E

bouwland

71,3

142,60 EUR

14

1

C

162F

bos

89,9

179,80 EUR

15

1

C

157

bouwland

39,2

117,60 EUR

16

1

C

208D

tuin

206,3

10.315,50 EUR

17

1

C

209H

tuin

178,3

8.915,00 EUR

TOTAAL

24.166,05 EUR

 

Overwegende dat de gemeenteraad het ontwerp van rooilijn voorlopig moet vaststellen;

 

Gelet op de vaststelling van het algemeen politiereglement zoals besloten door de gemeenteraad in zitting van 18 april 1984 houdende artikel 9 over de geregelde afstand tot de perceelsgrens met openbaar domein en voetwegen;

 

Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 in werking getreden op 1 september 2019;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Principieel akkoord te gaan om de voorgestelde weg aan te leggen als gemeenteweg tussen Schrans, Kruisveldweg en Vorstweg.

 

art. 2

Het ontwerp van rooilijnplan met referentie 786/2020/1b van 3 maart 2020 voorlopig vast te stellen.

 

art. 3

Principieel akkoord te gaan met de schattingen van de innames nodig voor de realisatie van de gemeenteweg voor het geschatte totaalbedrag van 24.166,05 EUR.

 

art. 4

De verworven delen op te nemen in het gemeentelijk patrimonium en toe te voegen aan het openbaar domein.

 

art. 5

Het college van burgemeester en schepenen op te dragen een voorstel voor uitrusting van de gemeenteweg op te maken.

 

art. 6

Het college van burgemeester en schepenen op te dragen het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan aan een openbaar onderzoek te onderwerpen dat  binnen een ordetermijn van dertig dagen na de voorlopige vaststelling  minstens wordt aangekondigd door: