De gemeenteraad,

 

Overwegende dat de wegcode bepaalt dat prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, toegang hebben tot een schoolstraat;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is hiervoor een reglement vast te stellen;

 

Overwegende dat sinds 10 oktober 2018 het principe "schoolstraat" opgenomen is in de wegcode;

 

Overwegende dat in de schoolomgeving van VBS Kringeling Hever een schoolstraat in proefopstelling werd ingericht;

 

Overwegende dat de praktijk uitwijst dat het toekennen van een toegangsvergunning aan bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of werken noodzakelijk kan zijn;

 

Overwegende dat het toegangsreglement ook van toepassing zal zijn op mogelijk andere schoolstraten die het gemeentebestuur wenst in te richten;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 augustus 2023 betreffende de tijdelijke politieverordening schoolstraat;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Volgende personen kunnen een vergunning aanvragen:

        bewoners die in (het gedeelte van) de straat wonen waar een schoolstraat van toepassing is;

        bewoners die niet in (het gedeelte van) de straat wonen waar een schoolstraat van toepassing is, maar die hierin de enige toegang hebben tot hun private parkeerplaats;

        gebruikers van een private parkeerplaats/parking die gelegen is in (het gedeelte van) de straat waar een schoolstraat van toepassing is.

 

art. 2

Een vergunning wordt uitgereikt op nummerplaat en is slechts geldig voor één nummerplaat. Bewoners of gebruikers van een private parkeerplaats die over meerdere voertuigen beschikken moeten voor elk voertuig een vergunning aanvragen.

 

art. 3

Op de vergunning voor het inrijden van een schoolstraat is geen retributie van toepassing.

 

art. 4

Aanvragen voor een vergunning worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat instaat voor de praktische organisatie.

 

art. 5

De vergunning is enkel geldig om de schoolstraat waarvoor ze is uitgereikt in te rijden en het voertuig in (dit gedeelte van) de straat te parkeren of op een private parkeerplaats. De vergunning mag in geen geval gebruikt worden om tijdens de uren waarin de schoolstraat van toepassing is de schoolstraat te gebruiken als doorgaande route. Bij vaststelling van misbruik geldt dezelfde sanctie als voor mensen die zonder vergunning de schoolstraat inrijden.

 

art. 6

De vergunning is geldig voor een periode van vijf jaar. De verlenging van een vergunning moet ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de vervaldatum aangevraagd te worden of worden hernieuwd.

 

art. 7

Dit besluit wordt in toepassing van artikel 286§1-1° en 288 decreet lokaal bestuur door de burgemeester gepubliceerd op de gemeentelijke webtoepassing en is 5 dagen later van toepassing.