Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

 

Overwegende dat voor de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen een fietsoversteek wordt voorzien in de Heverbaan in de bocht met de Bieststraat en hierdoor de fietsers onder de aandacht worden gebracht;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen oogcontact met elkaar maken voordat er een oversteek beweging plaatsvindt;

 

Overwegende dat fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen de oversteekplaats moeten volgen om de rijbaan over te steken;

 

Overwegende dat de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen geen voorrang hebben op een oversteekplaats;

 

BESLUIT: 

Artikel 1

Voor de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt er in de Heverbaan in de bocht met de Bieststraat (richting Hever centrum) een fietsoversteekplaats voorzien. Fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door:

De fietsoversteekplaats wordt gesignaleerd met verkeersborden F50 en blokmarkeringen  overeenkomstig art.76.4 van de wegcode.

 

Artikel 2

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.