Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op het verkeersleefbaarheidsplan 2020;

 

Overwegende dar de verkeersdruk in het centrum van Schiplaken hoog is;

 

Overwegende de de huidige zone 30 en zone bebouwde kom begint in de Bieststaat ter hoogte van het kruispunt met de Goorstraat en eindigt in de Bieststraat ter hoogte van de Blokstraat;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de zone 30 en zone bebouwde kom uit te breiden om de verkeersleefbaarheid van het centrum te verbeteren;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de veiligheid van het verkeer en de bewoners te waarborgen;

 

Overwegende dat de zone 30 de volgende (een gedeelte van de) straten behelst: Bieststraat, Burggraaf G. Terlindenlaan;

 

Overwegende dat de zone bebouwde kom de volgende (een gedeelte van de) straten behelst: Bieststraat, Burggraaf G. Terlindenlaan;

 

Overwegende dat de zone 30 en bebouwde kom wordt uitgebreid en begint in de Bieststraat ter hoogte van huisnummer 270 en eindigt in de Burggraaf G. Terlindenlaan ter hoogte van huisnummer 2;

 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

BESLUIT: 

art. 1

De huidige snelheidszones 30 km/uur uit te breiden en in te stellen over het hele traject van de Bieststraat ter hoogte van huisnummer 270 tot en met in de Burggraaf G. Terlindenlaan ter hoogte van huisnummer 2 op grondgebied Boortmeerbeek. Het is verboden voor bestuurders in deze zone sneller te rijden dan 30 km per uur. De getroffen maatregelen worden aan de weggebruikers ter kennis gebracht door de plaatsing van de verkeersborden F4a (begin zone 30) en F4b (einde zone 30).

 

art. 2

De huidige bebouwde kom uit te breiden en in te stellen over het hele traject van de Bieststraat ter hoogte van huisnummer 270 tot en met in de Burggraaf G. Terlindenlaan ter hoogte van huisnummer 2 op grondgebied Boortmeerbeek. De getroffen maatregelen worden aan de weggebruikers ter kennis gebracht door de plaatsing van de verkeersborden F1b (begin van bebouwde kom) en F3b (einde bebouwde kom).

 

art. 3

De bestaande zone 30 en bebouwde kom in het centrum van Hever (gedeelte Bieststraat, Burggraaf G. Terlindenlaan) worden met dit reglement opgeheven en vervangen.

 

art. 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt

- aan de afdeling Vlaams Huis voor verkeersveiligheid via het loket voor lokale besturen.

- aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen.

 

art. 5

Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.