Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Gelet op het verkeersleefbaarheidsplan 2020;

 

Overwegende dat een invoering van een snelheidsbeperking tot 50km/uur voorzien is in het

verkeersleefbaarheidsplan 2020;

 

Overwegende dat de huidige maximum toegelaten snelheid in de Burggraaf G. Terlindenlaan tussen Burggraaf G. Terlindenlaan (achtertuin Stijn Streuvelslaan) tot en met het kruispunt van de N267 Molenheidebaan 70 km/uur bedraagt, wat de verkeersonveiligheid voor de zwakke weggebruiker tot gevolg heeft;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om maatregelen te treffen om de veiligheid van het verkeer en de bewoners te treffen en de snelheid in de Burggraaf G. Terlindenlaan tussen Burggraaf G. Terlindenlaan (achtertuin Stijn Streuvelslaan 9) en het kruispunt met de N267 Molenheidebaan terug te brengen van maximum 70 km/uur naar 50 km/uur;

 

Overwegende dat de huidige snelheidszone 50 km/uur wordt uitgebreid en wordt ingesteld over het hele traject van de Bieststraat ter hoogte van de Blokstraat tot en met de Burggraaf G. Terlindenlaan ter hoogte van het kruispunt met de N267 Molenheidebaan op grondgebied Boortmeerbeek;

 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

BESLUIT: 

art. 1

De huidige snelheidszone 50 km/uur uit te breiden en in te stellen over het hele traject van de Bieststraat ter hoogte van de Blokstraat tot en met de Burggraaf G. Terlindenlaan ter hoogte van het kruispunt met de N267 Molenheidebaan op grondgebied Boortmeerbeek. Het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

 

art. 2

De getroffen maatregelen worden aan de weggebruikers ter kennis gebracht door plaatsing van de verkeersborden C43 "50 km per uur" met zonale geldigheid.

 

art. 3

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt

- aan de afdeling Vlaams Huis voor verkeersveiligheid via het loket voor lokale besturen.

 

art. 4

Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.