Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2021 besloten heeft om in de directe omgeving van de school VBR De Kringeling in het centrum van Hever een veiligere verkeerssituatie te creëren en een proefopstelling te realiseren waarbij het éénrichtingsverkeer wordt uitgebreid in de Ravesteinstraat tot de Hillemaweg;

 

Overwegende dat de dwarsparkings voor het OCMW-gebouw worden aangepast tot langsparkings zodat er minder conflictrisico is met fietsers en voetgangers;

 

Overwegende dat de omwille van dezelfde reden de langsparkings in de Ravesteinstraat tussen zaal Carpus en de parking zullen worden verwijderd;

 

Overwegende dat op het plein in een openbare fietsenstalling zal worden voorzien;

 

Overwegende dat in de schoolomgeving in de aanleg van een kiss&ride-zone wordt voorzien;

 

BESLUIT: 

art. 1

In de Ravesteinstraat vanaf het kruispunt van de Bieststraat met het Heverplein tot en met de Postweg wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van het rusthuis Residentie
De Ravestein.

 

art. 2

Het verkeersbord F19 (eenrichtingsverkeer) op het kruispunt van de Bieststraat met het Heverplein zal aangevuld worden met onderbord M4 (toegelaten voor fietsers om in beide richtingen te rijden).

 

art. 3

Het verkeersbord C1 (verboden richting) op de hoek van de Ravesteinstraat met de Postweg zal worden aangevuld met een onderbord M2 (verbod niet geldig voor fietsers).

 

art. 4

Op de hoek van de Ravesteinstraat met de Postweg is het verboden rechts af te slaan.
Deze maatregel wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31b.

 

art. 5

Het bestaande aanvullend reglement betreffende het eenrichtingsverkeer in de Ravesteinstraat wordt met dit reglement opgeheven en vervangen.

 

art. 6

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt

- aan de afdeling Vlaams Huis voor verkeersveiligheid via het loket voor lokale besturen.

 

art. 7

Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.