De gemeenteraad,

 

Overwegende het voorstel van de parochieploeg Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede om een troost- en stilteplek te realiseren aan de Sint-Annakapel op de hoek van de Kwijtveldstraat en de Hollestraat;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur de waarde en zinvolheid van een troostplek onderschrijft;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de realisatie van deze troost- en stilteplek door de parochieploeg Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede op basis van ontvangen offertes wordt geraamd op 75.498,00 EUR (incl. btw);

 

Overwegende dat de gemeente voor 50 % wenst bij te dragen om deze troost- en stilteplek te realiseren;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2023;

 

Overwegende dat de nodige financiële middelen hiertoe momenteel niet zijn opgenomen in het exploitatiebudget en derhalve moeten worden voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging;

 

Overwegende dat deze nominatieve subsidie moet voldoen aan de nieuwe verplichtingen rond de Nederlandsclausule bij subsidiëring zoals die recent door het Vlaams parlement in het decreet lokaal bestuur werd opgenomen, luidend als volgt: " 4° er wordt een vijfde lid (art. 41) toegevoegd, dat luidt als volgt: “In het geval, vermeld in het tweede lid, 23°, bepalen de subsidiereglementen en de beslissingen tot toekenning van nominatieve subsidies steeds als een van de subsidievoorwaarden dat de gesubsidieerde zich engageert om het belang van het gebruik van het Nederlands te erkennen bij het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten."

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Ann Morissens en Wouter Decat.
 

art. 1

Principieel in te stemmen met een nominatieve subsidie van 37.750,00 EUR aan de parochieploeg Onze-Lieve-Vrouw Van de Vrede voor de realisatie van een troost- en stilteplek op de hoek van de Kwijtveldstraat en de Hollestraat mits naleving van de Nederlandsclusule.

 

art. 2

Bij de eerstvolgende budgetwijziging de nodige kredieten voor deze nominatieve subsidie te voorzien.