De gemeenteraad,

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden goedgekeurd;


Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 door de Vlaamse
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003;


Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanwege de Gemeente Boortmeerbeek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te Boortmeerbeek;


Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en het Autonoom
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek;


Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 27 februari 2023 tot vastlegging van het
prijssubsidiereglement voor het AGB Boortmeerbeek met een prijssubsidiefactor van 6,32;


Overwegende dat een nieuwe berekening van de prijssubsidiefactor geldig vanaf 1 maart 2023 aangewezen is;


Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
 

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1
Het prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren waarvan

de tekst als volgt luidt:


PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Boortmeerbeek


Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor
het kalenderjaar 2023. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf
Boortmeerbeek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2023 de inkomsten voor de
terbeschikkingstelling van de sporthal minstens 240.638,10 EUR (exclusief btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.


Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanaf heden de voorziene prijzen (inclusief 6 % btw) voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te
vermenigvuldigen met een factor 6,32.


De gemeente Boortmeerbeek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, op basis
van deze ramingen, de voorziene prijzen (inclusief 6% btw) voor de terbeschikkingstelling van de
sporthal moet vermenigvuldigen met een factor 6,32 om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sporthal wenst de gemeente
Boortmeerbeek dat er tijdens het kalenderjaar 2022 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten
aanzien van huurders van de sporthal. De gemeente Boortmeerbeek wenst immers de prijzen te
beperken opdat de sporthal toegankelijk is voor iedereen.


De gemeente Boortmeerbeek verbindt er zich toe om voor de periode van 1 maart tot en met 31
december 2023 deze beperkte prijzen te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Boortmeerbeek voor de
terbeschikkingstelling van de sporthal bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de huurder betaalt
vermenigvuldigd met een factor 5,32.


De gesubsidieerde prijzen (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader
van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Boortmeerbeek deze steeds documenteren.


Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek moet op de vijfde werkdag van elke kwartaal de
gemeente Boortmeerbeek een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers van de sporthal. Dit
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek uitreikt aan de gemeente Boortmeerbeek. De gemeente
Boortmeerbeek dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf
Boortmeerbeek binnen de vijf werkdagen na ontvangst.


Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2024 zal worden onderhandeld tussen de
gemeente Boortmeerbeek en het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vóór 30 januari 2024.