De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2010 tot de vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de toekenning van een mantelzorgpremie aan mantelzorgers van de zorgbehoevende personen die gedomicilieerd zijn in Boortmeerbeek;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming; dat “de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering" wordt aangepast naar "zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming";

 

Gelet op de invoering van de BELRAI-screener op 1 juni 2021;

 

Overwegende dat de BELRAI-screener andere accenten legt bij de beoordeling van de zorgbehoevendheid dan de vroegere Belprofielscore, wat als gevolg zal geven dat meer mantelzorgers uit de boot dreigen te vallen voor het bekomen van een mantelzorgpremie voor zorgbehoevenden;

 

Overwegende dat de zorgbehoevendheid ook kan worden vastgesteld aan de hand van het "inschalingsformulier voor de gemeentelijke mantelzorgpremie", dat wordt uitgevoerd door het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg van het OCMW Boortmeerbeek; dat deze score minimaal 30 punten moet bedragen om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie;

 

Overwegende dat de zorgbehoevendheid kan worden vastgesteld op drie manieren, zijnde

 1. aan de hand van het inschalingsformulier voor de gemeentelijke mantelzorgpremie uitgevoerd bij de zorgbehoevende door het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg van het OCMW Boortmeerbeek; deze score moet minimaal 30 punten bedragen om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie

2. aan de hand van de BELRAI-screener met een positief resultaat

3. aan de hand van een attest van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse zorgverzekering

 

Overwegende dat wat 'het huishoudelijk reglement' genoemd werd een subsidiereglement betreft en dus best zo wordt aangeduid;

 

Overwegende dat de inhoud aangepast moet worden aan de nieuwe terminologie inzake de naamswijziging van “de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering” naar “zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden" van de Vlaamse sociale bescherming;

 

Gelet op het voorstel van het vast bureau;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Een mantelzorgpremie toe te kennen aan mantelzorgers van zorgbehoevende personen die gedomicilieerd zijn in de gemeente Boortmeerbeek en die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in volgend subsidiereglement:

 

SUBSIDIEREGLEMENT MANTELZORGPREMIE

 

Artikel 1

Een mantelzorgpremie wordt toegekend aan de mantelzorgers van zorgbehoevende personen die gedomicilieerd zijn in Boortmeerbeek. De mantelzorgpremie is een tegemoetkoming die geldt als blijk van waardering voor de ondersteuning die mantelzorgers bieden. De mantelzorgpremie wordt toegekend volgens de modaliteiten zoals hieronder vermeld.

 

TITEL I. VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN MANTELZORGPREMIE

 

Hoofdstuk 1. Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende persoon

 

Artikel 2

De zorgbehoevende persoon betreft een natuurlijke persoon die beroep doet op één of meer mantelzorgers en die op het moment van de aanvraag gedomicilieerd is in Boortmeerbeek. De zorgbehoevende mag niet permanent in een voorziening verblijven.

 

Artikel 3

De zorgbehoevendheid van de persoon moet worden vastgesteld.

 

Bij meerderjarige zorgbehoevende personen kan de zorgbehoevendheid worden vastgesteld op drie manieren:

  1. aan de hand van het inschalingsformulier voor de gemeentelijke mantelzorgpremie uitgevoerd bij de zorgbehoevende door het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg van het OCMW Boortmeerbeek; deze inschalingsscore moet minimaal 30 punten bedragen om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie
  2. aan de hand van de BELRAI-screener met een positief resultaat
  3. aan de hand van een attest van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse zorgverzekering

 

Voor zorgbehoevende minderjarige kinderen tot en met 21 jaar is het voldoende om het recht op zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte aan te tonen.

 

Bij zorgbehoevende minderjarige kinderen zonder zorgtoeslag kan de zorgbehoefte worden vastgesteld met behulp van de BEL-profielschaal (minstens 10 punten op blok B).

 

Artikel 4

De mantelzorgpremie is niet gekoppeld aan leeftijd of inkomen van de zorgbehoevende persoon.

 

Hoofdstuk 2. Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger

 

Artikel 5

De mantelzorger betreft een natuurlijke persoon die een zorgbehoevende persoon vanuit een sociale en emotionele band helpt en ondersteunt in het dagelijks leven. Dit gebeurt niet beroepsmatig maar wel meer dan occasioneel, op vrijwillige basis en onbezoldigd.

 

Artikel 6

De mantelzorger is meerderjarig en moet op de dag van de aanvraag in België gedomicilieerd zijn. Hij mag om het even welke band hebben met de zorgbehoevende persoon. De mantelzorgpremie is niet gekoppeld aan het inkomen van de mantelzorger.

 

Artikel 7

De mantelzorger ondertekent een verklaring op eer waarin hij verklaart dat hij vrijwillig, onbezoldigd en op regelmatige basis mantelzorg verleent. Dit wil zeggen dat hij op wekelijkse basis minstens twee taken uit onderstaande lijst uitvoert voor de zorgbehoevende persoon:

         onderhoud van de woning;

         onderhoud van de tuin;

         onderhoud van het wasgoed en de strijk;

         boodschappen doen;

         maaltijden bereiden;

         ondersteuning bij hygiënische verzorging;

         uitvoering van administratieve en financiële verrichtingen.

 

TITEL II. DE MANTELZORGPREMIE

 

Artikel 8

Per zorgbehoevende kan slechts één mantelzorgpremie worden uitgekeerd.

 

Artikel 9

De mantelzorgpremie bedraagt 180,00 EUR op jaarbasis. Het bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de formule:

 

basisbedrag mantelzorgpremie (€180,00 EUR) x nieuwe gezondheidsindex januari

               aanvangscijfer gezondheidsindex januari 2010 (111,36)

 

Artikel 10

De mantelzorgpremie mag gecumuleerd worden met premies van andere instanties, zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse Zorgverzekering of een Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 

Artikel 11

De mantelzorgpremie wordt rechtstreeks uitbetaald aan de mantelzorger. Indien de zorgbehoevende persoon beroep doet op meerdere mantelzorgers wijst hij bij zijn aanvraag de vertegenwoordiger aan van de groep van mantelzorgers aan wie de mantelzorgpremie wordt uitbetaald.

 

TITEL III. DE PROCEDURE

 

Hoofdstuk 1. Aanvraag

 

Artikel 12

De aanvraag voor een mantelzorgpremie wordt ingediend bij de dienst thuiszorg van het OCMW Boortmeerbeek op naam van de zorgbehoevende persoon. Aanvragen kunnen op elk ogenblik worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier en de verklaring op eer.

 

De zorgbehoevende persoon en de (vertegenwoordiger van de groep van) mantelzorger(s) vullen het aanvraagformulier en verklaring op eer volledig in en bezorgen het aan het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg (de teamcoördinator of sociaal werker) van het OCMW.

 

Artikel 13

Het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg  neemt contact op met de zorgbehoevende persoon en plant een huisbezoek in diens natuurlijke thuismilieu.

 

Tijdens het huisbezoek overloopt het begeleidend personeel met de zorgbehoevende persoon het huishoudelijk reglement en het aanvraagformulier. Indien nodig, neemt het begeleidend personeel een inschalingsscore af. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden van thuiszorg als mogelijke aanvulling op de taken van de mantelzorger(s).met de zorgbehoevende persoon besproken.

 

Hoofdstuk 2. Toekenning

 

Artikel 14 

De teamcoördinator beoordeelt de aanvragen aan het begin van ieder kwartaal.

 

Aanvragen mantelzorgpremie

Beoordeling teamcoördinator

Uitbetaling eerste mantelzorgpremie

januari, februari, maart

april

mei

april, mei, juni

juli

augustus

juli, augustus, september

oktober

november

oktober, november, december

januari

februari

 

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, gaat de mantelzorgpremie in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanvraag werd ingediend. De berekening gebeurt pro rata het aantal maanden van het lopende kwartaal. Het aanvraagformulier geldt als bewijs.

De aanvrager ontvangt steeds een schriftelijke beoordeling van zijn aanvraag.

 

Het vast bureau neemt periodiek kennis van de toekenningen van de mantelzorgpremies.

 

Hoofdstuk 3. Uitbetaling

 

Artikel 15

De mantelzorgpremie wordt één keer per kwartaal uitbetaald per overschrijving op het opgegeven rekeningnummer. De uitbetaling gebeurt in de loop van de eerste maand volgend op het afgelopen kwartaal: januari, april, juli, oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerste uitbetaling. Deze vindt plaats in de loop van de eerste maand volgend op de maand waarin de aanvraag werd beoordeeld door de teamcoördinator.

 

Hoofdstuk 4. Herziening

 

Artikel 16

Het begeleidend personeel  doet jaarlijks een herziening. Dit houdt volgende controles in:

         Met betrekking tot de meerderjarige zorgbehoevende persoon:

         domiciliëring in Boortmeerbeek

         mate van zorgbehoevendheid conform artikel 3 van dit reglement 

         gegevens van de (vertegenwoordiger van de groep van) mantelzorger(s)

         Met betrekking tot de minderjarige zorgbehoevende persoon:

         domiciliëring in Boortmeerbeek

         mate van zorgbehoevendheid: enkel voor minderjarigen zonder zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte: conform artikel 3 van dit reglement 

         gegevens van de (vertegenwoordiger van de groep van) mantelzorger(s)

 

         Met betrekking tot de (vertegenwoordiger van de groep van) mantelzorger(s):

         verklaring op eer dat hij nog steeds aan alle voorwaarden voldoet.

 

Artikel 17

De herziening gebeurt in de loop van het kwartaal waarin de mantelzorgpremie het vorige jaar werd toegekend. 

De stopzetting gaat in de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de herziening is gebeurd. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de zorgbehoevende persoon.

 

 

Beoordeling toekennen mantelzorgpremie teamcoördinator

Herziening

april

april t/m juni

juli

juli t/m september

oktober

oktober t/m december

januari

januari t/m maart

 

Het vast bureau neemt periodiek kennis van de herzieningen van de mantelzorgpremies.

 

Hoofdstuk 5. Stopzetting

 

Artikel 18

Indien de zorgbehoevende persoon geen beroep meer doet op mantelzorg moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de dienst thuiszorg van het OCMW Boortmeerbeek.

 

Artikel 19

De stopzetting gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de gebeurtenis, die aanleiding heeft gegeven tot stopzetting van de mantelzorgpremie, zich heeft voorgedaan. Dit is bijvoorbeeld bij overlijden, permanente opname in een voorziening, …  

 

Het vast bureau neemt periodiek kennis van de stopzettingen van de mantelzorgpremies.

 

Artikel 20 

Indien de mantelzorger onterecht de mantelzorgpremie heeft ontvangen, wordt er een terugvorderingbeslissing genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst. De mantelzorger moet het te veel ontvangen bedrag integraal terugstorten op het rekeningnummer van het OCMW Boortmeerbeek.

 

art. 2

Het reglement te publiceren op de gemeentelijke website