De gemeenteraad,

 

Gelet op het voorstel van de Noord Zuid Raad;

 

Overwegende dat het past een symbolische solidariteit namens de Boortmeerbeekse gemeenschap te betonen met de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije;

 

Overwegende dat een nominatieve gift via het consortium 12-12 een neutrale en effectieve manier van steunverlening is;

 

Overwegende dat deze nominatieve subsidie niet te rijmen is met de nieuwe verplichtingen rond de Nederlandsclausule bij subsidiëring zoals die recent door het Vlaams parlement in het decreet lokaal bestuur werd opgenomen, luidend als volgt: " 4° er wordt een vijfde lid (art. 41) toegevoegd, dat luidt als volgt: “In het geval, vermeld in het tweede lid, 23°, bepalen de subsidiereglementen en de beslissingen tot toekenning van nominatieve subsidies steeds als een van de subsidievoorwaarden dat de gesubsidieerde zich engageert om het belang van het gebruik van het Nederlands te erkennen bij het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten.”;

 

Overwegende dat verondersteld mag worden dat het consortium 12-12  het belang van het gebruik van het Nederlands erkent, maar dat dit niet als engagement opvraagbaar is;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Een nominatieve subsidie ten belope van 1.000,00 EUR als gift ter ondersteuning van de bestrijding van de gevolgen van de aardbevingen in Syrie en Turkije te doneren via het Consortium 12-12.

 

art. 2

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit en de eventuele aanpassing van het meerjarenplan voor te bereiden.