Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de aanvraag van 28 oktober 2021 van Fuat Altintas voor Cona bvba, Klipsenstraat 26,
9160 Lokeren voor het bekomen van een signalisatievergunning voor het vervangen van een defecte distributiekabel in de Wespelaarsebaan ter hoogte van huisnummer 162-162A te
3191 Boortmeerbeek in opdracht van Telenet in de periode van 15 november 2021 tot en met
26 november 2021;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2021 betreffende de uitvoering van de uitvoeringsvergunning waarin technische voorwaarden zijn opgenomen;

 

Overwegende dat de werken ongeveer 5 werkdagen in beslag zullen nemen;

 

Gelet op het ingediende signalisatieplan horende bij de aanvraag;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op het MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende het charter werftransport;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Toelating te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg aan:

 

naam:

CONA BVBA

adres: straat en nr.

Klipsenstraat 26

gemeente:

9160 Lokeren

plaats van de werken/of belemmering:

Wespelaarsebaan 162-162A

aard van de werken/of belemmering:

Vervangen defecte distributiekabel

categorie van de werken:

Werken van 3de categorie - sterke hinder, voorrangsregeling met de borden B19 en B21 en met doorgang voor fietsers.

duur van de werken/of belemmering:

+/- 5 werkdagen

datum van de aanvang en vermoedelijke einddatum van de werken:

Aanvang: 15 november 2021

Einde: 26 november 2021

naam en adres van de opdrachtgever:

Telenet NV

Liersesteenweg 4

2800 Mechelen

naam en adres van de hoofdaannemer:

Cona bvba

Klipsenstraat 26

9160 Lokeren

T 09 345 50 09

F 09 345 54 09

vergunningen@conabvba.be

Fuat Altintas

G 0483 10 67 40

Fuat.altintas@conabvba.be

naam en adres van de verantwoordelijke van de aannemer ter plaatsen:

Cona bvba

Klipsenstraat 26

9160 Lokeren

T 09 345 50 09

F 09 345 54 09

vergunningen@conabvba.be

Fuat Altintas

G 0483 10 67 40

Fuat.altintas@conabvba.be

naam en adres van de verantwoordelijke voor de signalisatie:

Cona bvba

Klipsenstraat 26

9160 Lokeren

T 09 345 50 09

F 09 345 54 09

vergunningen@conabvba.be

Fuat Altintas

G 0483 10 67 40

Fuat.altintas@conabvba.be

 

art. 2

De werken uit te voeren volgens de voorwaarden opgenomen in de uitvoeringsvergunning.

 

art. 3

Plaatsing en onderhoud van de signalisatie wordt verzorgd door de aannemer.

 

art. 4

De aannemer dient niet-significante verkeersborden af te dekken.

 

art. 5

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen, EcoWerf, leerlingenvervoer, Brandweer Leuven en de aanvrager.