Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de aanvraag van 2 november 2021 van Cona bvba, Klipsenstraat 26 A, 916 Lokeren voor het bekomen van een signalisatievergunning voor een coax huisaansluiting TV en internet in de Hanswijkstraat ter hoogte van huisnummer 1A te 3190 Boortmeerbeek in opdracht van Telenet met

referentienummer 1125556169 op dinsdag 23 november 2021;

 

Overwegende dat de werken ongeveer 1 werkdagen in beslag zullen nemen;

 

Gelet op de ingediende plannen horende bij de aanvraag;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op de MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende het charter werftransport;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Toelating te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg aan:

 

naam:

CONA BVBA

adres: straat en nr.

Klipsenstraat 26A

gemeente:

9160 Lokeren

plaats van de werken/of belemmering:

Hanswijkstraat 1A, 3190 Boortmeerbeek

aard van de werken/of belemmering:

Coax huisaansluiting TV en internet

categorie van de werken:

Werken van 4de categorie, weinig hinder

datum van de aanvang en vermoedelijke einddatum van de werken:

Aanvang: 23 november 2021

Einde: 23 november 2021

naam en adres van de opdrachtgever:

Telenet NV

Liersesteenweg 4

2800 Mechelen

T 015 68 79 73

kurt.moens@unit-t.eu

naam en adres van de hoofdaannemer:

Cona Bvba

Klipsenstraat 26

9160 Lokeren

T 09 345 50 09

Abdullah Ozturk

apo@conabvba.be

naam en adres van de verantwoordelijke van de aannemer ter plaatsen:

Cona Bvba

Klipsenstraat 26

9160 Lokeren

T 09 345 50 09

Abdullah Ozturk

apo@conabvba.be

naam en adres van de verantwoordelijke voor de signalisatie:

Cona Bvba

Klipsenstraat 26

9160 Lokeren

T 09 345 50 09

Abdullah Ozturk

apo@conabvba.be

 

art. 2

De werken uit te voeren volgens de voorwaarden opgenomen in de uitvoeringsvergunning.

 

art. 3

Plaatsing en onderhoud van de signalisatie wordt verzorgd door de aannemer.

 

art. 4

De aannemer dient niet-significante verkeersborden af te dekken.

 

art. 5

Kennis te geven van dit besluit aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, EcoWerf, brandweer Leuven, leerlingenvervoer en de aanvrager.