Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende de aanvraag van 18 oktober 2021 van mevrouw Sofie Roscam, Kriekelarenveld 15, 3191 Boortmeerbeek tot het instellen van passende verkeersmaatregelen in functie van het wijkfeest Kriekelarenveld op zaterdag 11 december 2021;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op het MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Ter gelegenheid van het wijkfeest in het Kriekelarenveld zijn op zaterdag 11 december 2021 van 12.00 uur tot en met 22.00 uur volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 

 Parkeerverbod Kriekelarenveld van huisnummer 12 tot en met 17.

 Afsluiten Kriekelarenveld van huisnummer 12 tot en met 17.

 

art. 2

De uitvoeringsdienst van de gemeente Boortmeerbeek zal de genomen verkeersmaatregelen tijdig kenbaar maken door de vereiste verkeersborden en wegsignalisatie te plaatsen.

 

art. 3

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen, brandweer Leuven en de aanvrager.