Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de aanvraag van 9 juni 2022 van Daisy De Clippeleir voor Broeders en Co, Hemelrijken 3 te 2890 Puurs Sint Amands voor het bekomen van een signalisatievergunning voor een gasaansluiting in de Salvialaan 31 te 3191 Boortmeerbeek in opdracht van Fluvius in de periode van 16 juni 2022 tot en met 20 juni 2022;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op de MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 1982 en latere wijzigingen betreffende het gemeentelijk reglement op de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen politiereglement;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1 

Toelating te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg aan:

 

naam:

Broeders en Co bvba

straat en nr.

Hemelrijken 3

gemeente:

2890 Sint Amands

plaats van de werken/of belemmering:

Salvialaan 31

aard van de werken/of belemmering:

gasaansluiting

categorie van de werken:

werken van 3de categorie met weinig hinder

datum van de aanvang en vermoedelijke einddatum van de werken:

Aanvang: 16/06/2022

Einde: 20/06/2022

naam en adres van de opdrachtgever:

Fluvius

naam en adres van de hoofdaannemer:

Broeders en Co bvba

Hemelrijken 3

2890 Sint Amands

Özturk Ahmet

052 37 08 14

naam en adres van de verantwoordelijke van de aannemer ter plaatsen:

Broeders en Co bvba

Hemelrijken 3

2890 Sint Amands

Özturk Ahmet

052 37 08 14

naam en adres van de verantwoordelijke voor de signalisatie:

Broeders en Co bvba

Hemelrijken 3

2890 Sint Amands

Özturk Ahmet

052 37 08 14

 

art. 2 

De werken uit te voeren volgens de voorwaarden opgenomen in de uitvoeringsvergunning.

 

art. 3 

Plaatsing en onderhoud van de signalisatie wordt verzorgd door de aannemer.

 

art. 4

De aannemer dient niet-significante verkeersborden af te dekken.

 

art. 5 

Kennis te geven van dit besluit aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, EcoWerf, brandweer Leuven, leerlingenvervoer en de aanvrager.