Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de aanvraag van 10 juni 2022 van Maggy Van Bulck voor Aquaenergia nv, Genebroekstraat 101, 3581 Beverlo voor het bekomen van een signalisatievergunning voor het vernieuwen van een drinkwateraansluiting in de Mechelsebaan 1 te 3190 Boortmeerbeek in opdracht van De Watergroep in de periode 30 juni 2022 tot en met 1 juli 2022;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op de MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 1982 en latere wijzigingen betreffende het gemeentelijk reglement op de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen politiereglement;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1 

Toelating te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg aan:

 

naam:

Aquaenergia nv

straat en nr.

Genebroekstraat 101

gemeente:

3581 Beverlo

plaats van de werken/of belemmering:

Mechelsebaan 1

aard van de werken/of belemmering:

vernieuwen drinkwateraansluiting

categorie van de werken:

werken van 3de categorie met sterke hinder.  De werken dienen onder het wegdek te gebeuren waardoor de Mechelsebaan afgesloten zal worden ter hoogte van huisnummer 1.  Signalisatieplan in bijlage.

datum van de aanvang en vermoedelijke einddatum van de werken:

Aanvang: 30/06/2022

Einde: 01/07/2022

naam en adres van de opdrachtgever:

De Watergroep

Twee Leeuwenweg 21

1800 Vilvoorde

naam en adres van de hoofdaannemer:

Aquaenergia nv

Genebroekstraat 101

3581 Beverlo

011 40 28 14

naam en adres van de verantwoordelijke van de aannemer ter plaatsen:

Aquaenergia nv

Genebroekstraat 101

3581 Beverlo

011 40 28 14

Esroy Ozen

0496 27 90 20

naam en adres van de verantwoordelijke voor de signalisatie:

Aquaenergia nv

Genebroekstraat 101

3581 Beverlo

011 40 28 14

 

art. 2 

De werken uit te voeren volgens de voorwaarden opgenomen in de uitvoeringsvergunning.

 

art. 3 

Plaatsing en onderhoud van de signalisatie wordt verzorgd door de aannemer.

 

art. 4

De aannemer dient niet-significante verkeersborden af te dekken.

 

art. 5

De aannemer verwittigd tijdig de betrokken buurtbewoners.

 

 

art. 6

Kennis te geven van dit besluit aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, EcoWerf, brandweer Leuven, leerlingenvervoer en de aanvrager.