Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de aanvraag van Matti Teniers voor Colas Noord NV, Dellestraat 25 te 3550 Heusden-Zolder voor het bekomen van een signalisatievergunning voor frees- en asfalteringswerken in de Ida Vermeulenstraat en het Nonnenveld in de periode van 1 juni 2022 van 07.00 uur tot en met 3 juni 2022 tot 17.00 uur;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het

wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum

afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op de MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van

verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende het charter

werftransport;

 

1.De Gemeente Boortmeerbeek voert een actieve communicatie met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De gemeente stelt hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking (Dirk Van den Bosch - diensthoofd Grondgebiedzaken - dirk.vandenbosch@boortmeerbeek.be - 015 51 11 45 optie 2 waar aannemers terecht kunnen met vragen. De Gemeente Boortmeerbeek zoekt met de aannemer naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.

2.Geen werftransport met tractoren toe te laten in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van de gemeente Boortmeerbeek. Een uitzondering kan aangevraagd worden bij de gemeente Boortmeerbeek, zijnde het college van burgemeester en schepenen.

3.Geen werftransport toe te laten voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen:

•Dit vervalt tijdens de schoolvakanties

•Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.

4.Het werftransport moet zoveel mogelijk gebruik maken van het hoger wegennet.

5. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.

6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het  KB van 1 december 1975.

 

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1 

Toelating te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg aan:

 

naam:

Colas Noord nv

straat en nr.

Dellestraat 25

gemeente:

3550 Heusden Zolder

plaats van de werken/of belemmering:

Ida Vermeulenstraat en Nonnenveld

aard van de werken/of belemmering:

Frees en asfalteringswerken

categorie van de werken:

werken van 3de categorie met sterke hinder.  Aflsuiting en omleiding voorzien volgens signalisatieplan in bijlage.

datum van de aanvang en vermoedelijke einddatum van de werken:

Aanvang: 01/06/2022

Einde: 03/06/2022

naam en adres van de hoofdaannemer:

Colas Noord nv

Dellestraat 25

3550 Heusden Zolder

013 67 93 00

Matti Teniers

0471 10 19 99

naam en adres van de verantwoordelijke van de aannemer ter plaatsen:

Colas Noord nv

Dellestraat 25

3550 Heusden Zolder

013 67 93 00

Thomas Lauwereys

0497 25 28 10

naam en adres van de verantwoordelijke voor de signalisatie:

Colas Noord nv

Dellestraat 25

3550 Heusden Zolder

013 67 93 00

Thomas Lauwereys

0497 25 28 10

 

art. 2 

De werken uit te voeren volgens de voorwaarden opgenomen in de uitvoeringsvergunning.

 

art. 3 

De aannemer bezorgd de betrokken buurtbewoners een bewonersbrief voor aanvang van de werken.

 

art. 4

De aannemer dient niet-significante verkeersborden af te dekken.

 

art. 5 

Kennis te geven van dit besluit aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, EcoWerf, brandweer Leuven, leerlingenvervoer en de aanvrager.