Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de aanvraag van 15 oktober 2021 van Jonas Van Velthoven voor Admibo bvba, Ternesselei 181 te 2160 Wommelgem voor het bekomen van een signalisatievergunning voor kabel- en sleufwerken in de Lindenlaan te 3191 Boortmeerbeek in opdracht van Fluvius in de periode van 8 november 2021 tot en met 10 november 2021;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op de MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 1982 en latere wijzigingen betreffende het gemeentelijk reglement op de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen politiereglement;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1 

Toelating te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg aan:

 

naam:

Admibo bvba

straat en nr.

Ternesselei 181

gemeente:

2160 Wommelgem

plaats van de werken/of belemmering:

Lindenlaan

aard van de werken/of belemmering:

kabel- en sleufwerken

categorie van de werken:

Werken van 3de categorie met sterke hinder, er zal gewerkt worden met een voorrangsregeling.

datum van de aanvang en vermoedelijke einddatum van de werken:

Aanvang: 08/11/2021

Einde: 10/11/2021

naam en adres van de opdrachtgever:

Fluvius

naam en adres van de hoofdaannemer:

Wagro bvba

Baaikensstraat 5

9240 Zele

Davy De Brandt

0499 90 27 81

naam en adres van de verantwoordelijke van de aannemer ter plaatsen:

Wagro bvba

Baaikensstraat 5

9240 Zele

Davy De Brandt

0499 90 27 81

naam en adres van de verantwoordelijke voor de signalisatie:

Wagro bvba

Baaikensstraat 5

9240 Zele

Davy De Brandt

0499 90 27 81

 

art. 2 

De werken uit te voeren volgens de voorwaarden opgenomen in de uitvoeringsvergunning.

 

art. 3 

Plaatsing en onderhoud van de signalisatie wordt verzorgd door de aannemer.

 

art. 4

De aannemer dient niet-significante verkeersborden af te dekken.

 

art. 5 

Kennis te geven van dit besluit aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, EcoWerf, brandweer Leuven, leerlingenvervoer en de aanvrager.