Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op artikel 8 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs;

 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs , artikel 4 §5;

 

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, de artikelen 4 , 19 tot en met 21 en 23bis, na wijziging;

 

Gelet op het voorgelegde professionaliseringsplan;

 

Overwegende dat elke school een professionaliseringsplan moet opstellen waarin de behoeften aan nascholing worden vastgesteld;

 

Overwegende dat nascholing alle activiteiten omvat die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van teamleden (directies, leerkrachten, opvoedend personeel,…) te verbreden en te verdiepen in de functie van een effectieve en efficiënte schoolwerking;

 

Overwegende dat reglementen betreffende het personeelsbeleid bekend gemaakt moeten worden via de gemeentelijke webtoepassing;

 

Overwegende dat het professionaliseringsplan moet worden voorgelegd aan het ABOC;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art.1

Het professionaliseringsplan van de Gemeentelijke Basisschool, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek, zoals als bijlage toegevoegd, goed te keuren.

 

art. 2

Het professionaliseringsplan voor te leggen op het eerst volgende overleg van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité.

 

art. 3

Het professionaliseringsplan bekend te maken via de gemeentelijke webtoepassing.