De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de aanvullingen aan het gemeentelijk organogram in afwachting van het eengemaakte organogram;

 

Overwegende dat het proces van inkanteling van de diensten van gemeente en OCMW afgerond wordt met de vaststelling van het referentiekader waarin de principes van het dienstverleningsmodel dat ten grondslag ligt van het allesomvattende organogram van het lokaal bestuur;

 

Overwegende het voorstel opgemaakt door het MAT onder begeleiding van consultant Mondea;

 

Overwegende dat het personeelsplan geactualiseerd wordt naar de huidige minimale behoeften binnen het financieel kader dat de meerjarenplanning toestaat;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2023 betreffende het referentiekader en het personeelsplan waarvan het organogram de structuur weergeeft;

 

Gelet op artikel 161 decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vaststellen. Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het open baar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden;

 

Gelet op het protocol met de representatieve vakorganisaties van 29 maart 2023;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

art. 1

Kennis te nemen van het referentiekader dat het dienstverleningsmodel omschrijft dat de doelstellingen van de organisatiestructuur schraagt, aanvullend is bij de beleidsverklaring PBW en mee de inspiratie zal zijn voor de actualisatie van de deontologische code voor het personeel.

 

art. 2

Het organogram van de diensten van de gemeente/openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als volgt vast te stellen:

 

art. 3

Volgende functies maken deel uit van het managementteam:

algemeen directeur

financieel directeur

afdelingshoofd organisatie

afdelingshoofd mens

afdelingshoofd ruimte

 

art. 4

Het personeelsplan bij het meerjarenplan als volgt te actualiseren:

Personeelsplan

 

 

 

 

 

Cluster Organisatie

 

13,3

FUNCTIE

NIVEAU

VTE

algemeen directeur

decr

1

clusterhoofd

A4-A5

 

Team Financiën

 

5

financieel directeur/teamcoach

decr

1

deskundige financiën

B1-B3

1

deskundige financiën

B1-B3

1

adm. medewerker

C1-C3

1

adm. medewerker

C1-C3

1

Team HRM

 

1

teamcoach/HRM beleid

A1-A3

 

deskundige

B1-B3

 

adm. medewerker

C1-C3

 

deskundige payroll

B1-B3

1

Team BMO

 

2,6

CH= teamcoach MBO

 

 

secretariaat - adm. medewerker

C1-C3

0,8

secretariaat - adm. medewerker

C1-C3

0,8

jurist/bestuurskundige (stafmedewerker)

A1-A3

 

ontw. & kwaliteit

CH

1

Team IDC

 

3,70

teamcoach (incl. noodplanning)

A1-A3

 

deskundige communicatie

B1-B3

1

deskundige ICT

B1-B3

 

adm. medewerker onthaal

C1-C3

0,6

adm. medewerker onthaal

C1-C3

 

adm. medewerker onthaal

C1-C3

1

adm. medewerker onthaal

C1-C3

0,5

adm. medewerker onthaal

C1-C3

0,3

adm. medewerker onthaal

C1-C3

0,3

 

 

 

Cluster Mens

 

46,22

FUNCTIE

NIVEAU

VTE

clusterhoofd

A4-A5

 

Team Sociale zaken & zorg

 

25,3

teamcoach

A4a-A4b

1

deskundige sociale zaken

B1-B3

4,1

coördinator deskundige thuiszorg

B4-B5

 

deskundige thuiszorg

B1-B3

0,8

verzorgende thuiszorg

C1-C2 of C3

9,9

schoonmaker thuiszorg

D1-D2 of D3

7,9

adm. medewerker

C1-C3

1,6

Team Beleving

 

16,05

teamcoach

A1-A3

 

coördinator deskundige vrije tijd

B4-B5

1

adm. medewerker vrije tijd

C1-C3

1,8

adm. medewerker onderwijs

C1-C3

0,8

busbegeleider onderwijs

D1-D3

1

ploegbaas opvang & middagtoezicht onderwijs

D1-D3

1

coördinator deskundige kind (BKO)

B4-B5

0,8

deskundige educatief mw

B1-B3

0,8

adm. medewerker kind

C1-C3

0,8

begeleider BKO

C1-C2 of C3

8,05

Team Burgerzaken

 

4,87

CH = teamcoach BZ

A4a-A4b

1

deskundige BZ

B1-B3

3

adm. medewerker bevolking

C1-C3

0,87

 

 

 

Cluster Ruimte

 

34,2

FUNCTIE

NIVEAU

VTE

clusterhoofd

A4 - A5

 

Team Omgeving

 

3,8

expert omgeving

A1-A3

 

deskundige stedenbouw/planning

B1-B3

 

deskundige milieu-duurzaamheid

B1-B3

1

lokale economie

 

 

woonloket

 

 

adm. medewerker omgeving

C1-C3

2,8

Team Technische dienst

 

30,4

expert wegen & water

A4a-A4b

1

deskundige patrimonium (gebouwen)

B1-B3

 

deskundige infrastructuur (wegen & water)

B1-B3

1

deskundige mobiliteit

B1-B3

 

adm. medewerker

C1-C3

1

deskundige technische dienst (aansturen tech. dienst)

B1-B3

1

ploegbaas meewerkend

C1-C3

1,8

ploegbaas meewerkend groen+ begraafplts

D4-D5

 

ploegbaas meewerkend gebouwen

D4-D5

 

ploegbaas meewerkend wegenis

D4-D5

 

techn. mw groenonderhoud

D1-D3

5,5

techn. mw gebouwenonderhoud

D1-D3

4

techn. mw wegenisonderhoud

D1-D3

4,6

techn. mw hulparbeider

E1-E3

2

coördinator poets

D4-D5

1

techn. mw poets

E1-E3

2

techn. mw poets school

E1-E3

1,5

techn. mw poets sporthal

D1-D3

4

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal medewerkers

 

93,72

 

 

 

 

Nog te voorzien in VTE's maar gedeeltelijk opgenomen in het personeelsbudget (groen):

teamcoach/HRM beleid

A1-A3

1

adm. medewerker HRM

C1-C3

1

jurist/bestuurskundige

A1-A3

1

teamcoach IDC (ICT-dienstverlening-communicatie)

A1-A3

1

deskundige ICT

B1-B3

1

teamcoach beleving of teamcoach burgerzaken

A1-A3

1

clusterhoofd ruimte

A4-A5

1

teamcoach/expert omgeving

A1-A3

1

deskundige stedenbouw/planning

B1-B3

1

deskundige stedenbouw/planning

B1-B3

1

deskundige patrimonium (gebouwen)

B1-B3

1

deskundige mobiliteit

B1-B3

1

ploegbaas meewerkend groen+ begraafplts

D4-D5

1

ploegbaas meewerkend gebouwen

D4-D5

1

ploegbaas meewerkend wegenis

D4-D5

1

 

 

15

 

 

 

coördinator deskundige thuiszorg

B1-B3

1

deskundige lokale economie

B1-B3

1

clusterhoofd mens

A4-A5

1

werkleider werklieden

C4-C5

1

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Noot:

  1. *cursief = reeds recent ingevuld door rekrutering of interne mobiliteit
  2. Terugkeer uit disponibiliteiten gebeurt buiten kader

Geen doorstroming naar nieuwe functie in organogram is voor statutairen uitdoving bestaande functie