Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende het besluit over te gaan tot de sloop van de voormalige gemeentelijke woning met adres Ravesteinstraat 21 te Hever;

 

Overwegende de resultaten van de asbestonderzoeken zoals uitgevoerd door de firma Abesco uit Glabbeek;

 

Overwegende dat landmeter Cuyt werd aangesteld voor opmaak van de aanvraag omgevingsvergunning voor sloop van vermeld gebouw;

 

Overwegende de sloopinventaris zoals opgesteld door landmeter Cuyt uit Haacht, als onderdeel van het bestek horende bij het ontwerp van aanbestedingsdossier voor de sloop;

 

Overwegende de noodzaak een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking aan te stellen voor de veiligheidsaspecten bij de opmaak van het aanbestedingsdossier en voor de begeleiding van de slopingswerken;

 

Gelet op het exclusiviteitscontract 1.7 met de opdrachthoudende intercommunale Interleuven;

 

Overwegende de offerte van Interleuven voor vermelde opdracht voor een geraamd bedrag van 1.510,00 EUR btw inclusief;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

De offerte van Interleuven voor een geraamd bedrag van 1.510,00 EUR inclusief btw te aanvaarden voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de geplande sloopwerken aan de gemeentelijke woning nr. 21 te Hever.

 

art. 2

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2022/GBB/0190-00/61310010/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.