Het college van burgemeester en schepenen,

 

Voorgeschiedenis

De gemeente Boortmeerbeek maakt sinds 1 januari 2020 deel uit van het IGS (intergemeentelijk samenwerkingsverband) Wonen aan de Dijle Noord, wiens werking een geïntegreerd woonbeleid omvat in de gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo. Het IGS geniet subsidies voor de uitoefening van dit lokaal woonbeleid van Agentschap Wonen-Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant. De deelnemende gemeenten zorgen voor de restfinanciering.

 

Feiten en context

Voor de periode 2023-2025 kan volgens het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 een herziening aangevraagd worden van de aanvullende activiteiten in het activiteitenpakket van een IGS lokaal woonbeleid. IGS Wonen aan de Dijle Noord wenst voor deze periode 2 nieuwe aanvullende activiteiten op te nemen en uit te werken i.s.m. de gemeente: enerzijds qua woningkwaliteit de lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid en anderzijds qua woonloket een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente. In de toegevoegde bijlage zijn deze respectievelijk te vinden onder tabbladen AA 2_8 en AA 3_1.

 

Juridische grond

Besluit gemeenteraad van 23 september 2019 betreffende de goedkeuring subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk woonproject IGS Wonen aan de Dijle Noord

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

 

Argumentatie

Binnen de verdere uitbouw van een gedegen gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid, dat intussen een goede werking kent in de gemeente, is het logisch dat een verdere structurele samenwerking en dienstverlening wordt uitgerold samen met de nodige partners als politie en OCMW.

De uitbouw van het uniek loket kadert in de nakende vorming van de woonmaatschappij dat uiterlijk einde juni 2023 zal doorgevoerd worden. Afspraken met de woonmaatschappij zullen hieromtrent nog gemaakt worden in functie van onder andere het digitale CIR (centraal inschrijvingsregister) waar een kandidaat-huurder uit Boortmeerbeek voor een sociale woning zich op kan inschrijven en/of zijn/haar situatie op de voet zal kunnen volgen in samenwerking met het laagdrempelige woonloket van het IGS dat ingebed is in de gemeente.

 

Problematiek (rapportering van algemeen directeur aan voorzitter gemeenteraad)

In het kader van de subsidiëring van de herziene werking van het IGS Wonen aan de Dijle Noord moest voor eind september een besluit genomen zijn door de gemeenteraad over het de afgesproken projecten (zie excel in de bijlage). Deze vraag bereikte ons in de maand juli, maar in onze planning was de zitting van 19 september 2022 een extra werkzitting rond bestuurskracht waar geen gewone punten werden behandeld. Daarom werd door de subsidiërende overheid uitstel verleend om dit punt in de zitting van 3 oktober 2022 te behandelen. Wanneer de oproep voor de zitting van 3 oktober 2022 werd voorbereid, ben ik dat uit het oog verloren. Na mijn terugkomst uit verlof op 17 oktober 2022 werd de beslissing van de gemeenteraad uiteraard opgevraagd. Op dat ogenblik was de oproep voor de zitting van 24 oktober 2022 vertrokken. Ik heb de situatie meteen aan de subsidiërende overheid en aan de verantwoordelijke van IGS Wonen aan de Dijle Noord voorgelegd. Men kon akkoord gaan dat het punt alsnog door de gemeenteraad zou behandeld worden mits uiterlijk op 28 oktober 2022 het besluit overgemaakt zou worden. Ik heb alvast beloofd op 25 oktober 2022 het nodige over te maken. Dit is niet alleen van belang voor de gemeente Boortmeerbeek, maar ook voor alle andere partners van de IGS. Zo er geen besluit over het akkoord van Boortmeerbeek volgt, is er geen subsidiëring voor de IGS mogelijk en dus ook niet voor al deze partners.

In de bijlage vindt u het document waarover het gaat (verscheidene tabbladen onderaan), het ontwerp van besluit voor toevoeging aan de zitting en het ontwerp van besluit over het onderwerp.

Op de dagorde die zopas werd bezorgd, is rekening gehouden met een behandeling.

Uiteraard verontschuldig ik mij voor deze fout en hoop dat alsnog de gemeenteraad tot behandeling zal overgaan.

 

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de herzieningsaanvraag van het activiteitenpakket van IGS Wonen aan de Dijle Noord voor de periode 2023-2025.

 

art. 2

Deze beslissing wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.