De gemeenteraad,

 

Gelet op het ontwerp van de ondernemingsjaarrekening voor het boekjaar 2022 van het AGB Boortmeerbeek zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit;

 

Gelet op artikel 235 §4 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2023 om de ondernemingsjaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek niet goed te keuren omwille van onduidelijkheid over de samenstelling van het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf;

 

Overwegende dat in de voorliggende versie de juiste samenstelling van de raad van bestuur als zijnde gelijk aan de gemeenteraad nominatief is opgenomen;

 

Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 4 september 2023 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De ondernemingsjaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren.

 

art. 2

Kwijting te verlenen aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek en de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank..