De raad van bestuur,

 

Gelet op de bijgevoegde jaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek volgens de bepalingen van het BBC-besluit;

 

Gelet op artikel 243 §1 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de raad van bestuur zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De jaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen met een balanstotaal van 683.823,47 EUR en een te bestemmen winst van het boekjaar van 47.732,02 EUR.

 

art. 2

Dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.