De gemeenteraad,

 

Overwegende dat het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023 – 2030 van 26 mei 2023 het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 vervangt en dat het plan concreet werkt aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil;

 

Overwegende dat sinds 1 januari 2023 alle plastic en aluminium koffiecapsules en ander drankcapsules in de pmd-zak mogen, waarbij de capsules doorprikt moeten zijn, maar niet leeggemaakt hoeven te worden en dat de definitie van pmd derhalve verruimd dient te worden;

 

Overwegende dat ook de sorteerboodschap voor papier en karton uitgebreider is gesteld, o.a. kartonnen bekers voor warme dranken mogen toegevoegd worden;

 

Overwegende dat mest van (kleine) huisdieren sinds 2019 in kleine hoeveelheden bij het gft-afval mag en dat het aan de verwerkers toekomt om te bepalen of zij dit toestaan; Overwegende dat Vlaco de norm van 10% hanteert als kleine hoeveelheid, gelet op de stijgende vraag om o.a. hondenpoep bij de gft te mogen deponeren en overwegende dat het door de gewijzigde verwerkingstechnieken binnen EcoWerf mogelijk wordt gemaakt dergelijke kleine hoeveelheden mee te geven bij de gft-ophaling, maar dat de definitie van gft hiervoor dan aangepast dient te worden;

 

Overwegende dat in 2019 de sorteerboodschap voor de PMD-zak werd uitgebreid naar alle plastiek verpakkingen waardoor het gemiddeld ingezameld gewicht/volume PMD merkbaar hoger is dan vroeger en meer bepaald steeg van 15 kg/inwoner/jaar naar 25 kg/inwoner/jaar en het bijgevolg zinvol wordt geacht om bijkomend een zak van 90 liter aan te bieden;

 

Overwegende dat Fost Plus momenteel 3 standaard formaten ter beschikking stelt, namelijk 60 liter, 90 liter en 120 liter, waarbij de 120 L-zak is voorbehouden voor scholen en verenigingen;

Overwegende dat de evaluaties van het gebruik van de 90 L-zak bij andere intercommunales  positief zijn en voorafgaand aan een potentiële invoering van de zakken voor inzameling van pmd, het 90 L-formaat eveneens getest werd door de medewerkers van EcoWerf en deze test positief bevonden werd;

 

Overwegende dat EcoWerf een aanbesteding organiseerde voor de levering van zakken voor inzameling pmd waarbij reeds de 90 L-zakken werden voorzien;

 

Overwegende dat Fost Plus de prijs voor de zak van 90 liter heeft vastgesteld op 0,20 EUR per zak;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2022 betreffende het contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark - aanslagjaren 2023-2025;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
1 onthouding: Eddy Mortier.
 

art. 1

De gemeenteraad past het contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark voor de aanslagjaren 2023-2025 als volgt aan:

        In de overweging van de gemeenteraadsbeslissing dient de verwijzing “Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016, zoals gewijzigd” vervangen te worden door “Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023 – 2030 (Lokaal Materialenplan) van 26 mei 2023”;

        Artikel 1§3, 12°: aan de definitie van Groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt de zinssnede  “mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)” vervangen door “mest van  huisdieren met een maximum van 10% per aangeboden hoeveelheid in de gft-container”.

        Artikel 1§, 21° Papier en karton: de definitie “alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken,…” vervangen door “kranten en tijdschriften, folders uit de plastic verpakking, printpapier en alle verpakkingen uit papier en karton die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van vuil en vettig papier en karton, behangpapier, cellofaanpapier en aluminiumfolie en -zakjes”

        Artikel 1§3, 22° aan de definitie van Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) wordt volgende toegevoegd “drankcapsules”

        Aan art. 3§1, c van het contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark - aanslagjaren 2023-2025, wordt volgende toegevoegd:

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per zak van 90 L

0,20

0,20

 

art. 2

De contantbelasting voor de 90L-zak om pmd in te zamelen gaat in vanaf 1 januari 2024. 

 

art. 3

 Een afschrift van deze beslissing wordt aan EcoWerf bezorgd.