Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende de aanvraag van de heer Yves Peeters voor café De Warande, Brouwersstraat 8,

3190 Boortmeerbeek voor het organiseren van een fuif en het maken van muziek na 22.00 uur op vrijdag 15 december 2023 tot en met 03.00 uur op zaterdag 16 december 2023;

 

Overwegende dat de bepalingen van hoofdstuk 6.7. Niet-ingedeelde muziekactiviteiten vermeld in Vlarem II van toepassing op activiteiten waarbij muziek geproduceerd wordt en die plaatsvinden in een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare inrichting als vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 en private inrichtingen;

 

Overwegende dat geen milieuvergunning klasse 3 wordt afgeleverd waardoor de geluidsbegrenzing op 85dB(A) Laeq beperkt wordt;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen politiereglement;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Toelating te verlenen aan de heer Yves Peeters voor café De Warande, Brouwersstraat 8,

3190 Boortmeerbeek voor het organiseren van een fuif en het maken van muziek na 22.00 uur op vrijdag 15 december 2023 tot en met 03.00 uur op zaterdag 16 december 2023 onder volgende voorwaarden:

 

        begrenzing van de muziek tot 85dB(A) Laeq, 15 min (geluidsbron en publiek) met begrenzer of visuele aanduiding geluid.

        het einde van de versterkte muziek moet voorzien worden om 03.00 uur op 16 december 2023.

 

art. 2

De buren moeten door de organisator op de hoogte gebracht worden van de festiviteiten.

De activiteit mag de buren niet hinderen.

 

art. 3

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen en de aanvrager.