De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2023 betreffende de vacantverklaring van de decretale functie van financieel directeur;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2023 betreffende de aanduiding van het selectiebureau voor de selectie van een financieel directeur;

 

Overwegende dat zoals bepaald in het gemeenteraadsbesluit in overleg met het selectiebureau de selectieprocedure nader vastgelegd werd waardoor volgende aanpassing van de voorwaarden opgenomen in de vacantverklaring betreffende de voormalige titularissen noodzakelijk is:

        Schrapping in de overwegingen van volgende bepaling:

“overwegende dat indien de titels en verdiensten van de eerste gerangschikte kandidaat uit

de selectieprocedure het best beoordeeld worden doch deze kandidaat de functie van

financieel directeur niet wenst op te nemen, de titels en verdiensten van de tweede

gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure worden vergeleken met de titels en

verdiensten van de vrijgestelde kandidaten enz.;”

        Aanpassing in artikel 7 als volgt:

 Indien er zich kandidaten aanmelden die vrijgesteld zijn van het doorlopen van de selectieprocedure, overeenkomstig art. 589 DLB, zal er een keuze gemaakt worden tussen de eerst gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure en deze vrijgestelde kandidaten op basis van een gemotiveerde vergelijking van titels en verdiensten. Deze vergelijking zal in voorkomend geval gebeuren door het laten samenstellen van een portfolio, het afleggen van assessmentproef en het voeren van een mondeling gesprek met de betrokken kandidaten op basis waarvan, rekening houdend met het gegeven van hun vroeger functiehouderschap, een rapport wordt opgemaakt. De selectiecommissie heeft als taak deze vergelijking van titels en verdiensten op te stellen als een voorbereidende en adviserende nota voor de aanstellende overheid (gemeenteraad);

 

Overwegende dat het beschikkend gedeelte betreffende de vacantverklaring zelf van het gemeenteraadsbesluit besluit van 27 februari 2023 voor de duidelijkheid best integraal wordt hernomen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De voltijds, statutaire functie van financieel directeur bij wijze van aanwerving vacant te verklaren.

 

art. 2

De in de functiebeschrijving vervatte kernresultaatsgebieden en competenties zullen als basis dienen voor de beoordeling van de kandidaten in de aanwervingsprocedure.

De selectie bestaat minstens uit een schriftelijk gedeelte die de test die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst als ook de financieel- economische kennis toets, een assessmentproef en een mondeling gedeelte met betrekking tot het functieprofiel en de functieverwachtingen

 

art. 3

Niet te voorzien in een wervingsreserve voor deze functie.

 

art. 4
De vacature wordt extern bekend gemaakt via de kanalen opgenomen in de rechtspositieregeling en alle hedendaagse kanalen die nuttig kunnen zijn in een gerichte bekendmakingsactie (website, professioneel gerichte vacaturekanalen, sociale media,...).

 

art. 5

Indien er zich kandidaten aanmelden die vrijgesteld zijn van het doorlopen van de selectieprocedure, overeenkomstig art. 589 DLB, zal er een keuze gemaakt worden tussen de eerst gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure en deze vrijgestelde kandidaten op basis van een gemotiveerde vergelijking van titels en verdiensten. Deze vergelijking zal in voorkomend geval gebeuren door het laten samenstellen van een portfolio, het afleggen van assessmentproef en het voeren van een mondeling gesprek met de betrokken kandidaten op basis waarvan, rekening houdend met het gegeven van hun vroeger functiehouderschap, een rapport wordt opgemaakt. De selectiecommissie heeft als taak deze vergelijking van titels en verdiensten op te stellen als een voorbereidende en adviserende nota voor de aanstellende overheid (gemeenteraad).

 

art. 6

De samenstelling van de selectiecommissie, overeenkomstig art. 14§1 van RPR, wordt bepaald als volledig extern aan het lokaal bestuur (uitgesloten zijn mandatarissen en personeelsleden van het lokaal bestuur).