Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende de aanvraag van Tom De Locht, voor Oudscouts Hever-Schiplaken tot het organiseren van een Oudscoutsfuif op zaterdag 11 juni 2022 en het maken van muziek na 22.00 uur op zaterdag 11 juni 2022 van 22.00 uur tot 04.00 uur (zondag 12 juni 2022) op de scoutsterreinen gelegen Ravensteinstraat te 3191 Boortmeerbeek;

 

Overwegende dat de activiteit een openluchtmanifestatie met een openbaar karakter is;

 

Overwegende dat de bepalingen van hoofdstuk 6.7. Niet-ingedeelde muziekactiviteiten vermeld in Vlarem II van toepassing op activiteiten waarbij muziek geproduceerd wordt en die plaatsvinden in een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare inrichting als vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 en private inrichtingen;

 

Overwegende dat geen milieuvergunning klasse 3 wordt afgeleverd waardoor de geluidsbegrenzing op 85dB(A) Laeq beperkt wordt;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen politiereglement;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Toelating te verlenen aan Tom De Locht, voor Oudscouts Hever-Schiplaken tot het organiseren van een Oudscoutsfuif op zaterdag 11 juni 2022 en het maken van muziek na 22.00 uur op zaterdag 11 juni 2022 van 22.00 uur tot 03.00 uur (zondag 12 juni 2022) op de Scoutsterreinen gelegen Ravensteinstraat te 3191 Boortmeerbeek onder volgende voorwaarden:

 

•begrenzing van de muziek tot 85dB(A) Laeq, 15 min (geluidsbron en publiek) met begrenzer of visuele aanduiding geluid.

•het einde van de versterkte muziek moet voorzien worden om 03.00 uur 's nachts.

 

art. 2

De buren moet door de organisator op de hoogte gebracht worden van de festiviteiten. De activiteit mag de buren niet hinderen.

 

art. 3

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen en de aanvrager.