De gemeenteraad,

 

Overwegende dat in de regelgeving enkel opgelegd wordt dat de verzending van aanslagbiljetten kosteloos moet zijn voor de belastingplichtigen (art. 4, § 3, derde lid decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen). De verzending van de aanslagbiljetten moet m.a.w. gedragen worden vanuit de algemene middelen;

 

Overwegende dat het aangewezen is om kosten aan te rekenen voor de inning van laattijdige betalingen van belastingen, retributies of andere betalingen aan de gemeente. De argumentatie hiervoor is dubbel:

 

        Door schuldenaars de door hun toedoen gemaakte kosten te laten betalen zullen ze in de toekomst meer geneigd zijn om tijdig te betalen;

        Als de invorderingskosten niet verhaald worden op de wanbetalers, worden deze gedragen door iedereen, dus vooral door de tijdige betalers, wat uiteraard niet fair is;

 

Overwegende dat volgens artikel 177, tweede lid van het decreet lokaal bestuur, die kosten naast de loutere verzendingskost, ook een kost voor de administratieve opvolging van de betaling kunnen omvatten. Daarvoor kan een forfaitair tarief vastgesteld worden. Voorwaarde luidt dat het tarief redelijk moet blijven;

 

Overwegende dat in navolging van artikel 288 van het decreet lokaal bestuur gekozen wordt voor een onmiddellijke inwerkingtreding;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Er wordt een invorderingsreglement voor belastingen, retributies en andere uitgaande facturen ingevoerd.

 

art. 2

De kosten worden vastgesteld als volgt:

  1. voor de verzending van de eerste aanmaning: gratis. De betalingstermijn wordt verlengd met 30 dagen;
  2. voor de verzending van de tweede aangetekende aanmaning: 7,50 EUR. De betalingstermijn wordt verlengd met 20 dagen;
  3. voor het aangetekend verzenden (met ontvangstbewijs) van een laatste aanmaning: 15,00 EUR. De betalingstermijn wordt verlengd met 10 dagen.

 

art. 3

Vanaf heden treedt dit reglement in werking.