Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel personenvervoer;

 

Gelet op de aanvraag tot wijziging van de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van een voertuig met bestuurder, bij onze diensten binnengebracht op 17 november 2022;

 

Overwegende dat de wijziging erin bestaat om het voertuig met identificatienummer  0113 toe te voegen aan de vergunning van Primo Tours geldig van 23 april 2018 tot en met 22 april 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

De aanvraag tot wijziging van de VVB-vergunning op naam van de BVBA Primo Tours, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 17 - ondernemingsnummer 674856714 - gunstig te beantwoorden.  De vergunning wordt vermeerderd met één voertuig Mercedes - Benz Vito Tourer met identificatienummer 0113.

 

art. 2

De vergunning bevat thans twee actieve VVB-voertuigen, gekend onder de respectievelijke identificatienummers 0107 (momenteel in vervanging) en 0113.

 

art. 3

De gewijzigde vergunning is geldig tot 22 april 2023.  De exploitant wordt geïnformeerd over de hernieuwingsmogelijkheden  volgens de nieuwe regeling in het decreet (centaurus2020).