Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 37 bis§2 , 20, 13, 27 bis §2, 14/0, 14/1,53 en 11 quater §3 en §4 in het bijzonder;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2022 betreffende het schoolreglement voor GBS Klimboom;

 

Overwegende de noodzaak het schoolreglement aan de huidige wetgeving aan te passen en enkele verduidelijkingen in te schrijven;

 

Overwegende dat het model schoolreglement van de Onderwijsvereniging van de Steden en Gemeenten als basis wordt gebruikt;

 

Overwegende het overleg met de schoolraad op 8 juni 2023;

 

Overwegende dat het overleg in het ABOC van 16 juni 2023 is voorzien;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1      

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 26 juni 2023 voorgelegd.

 

art. 2      

De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen in de infobrochure.