De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020 betreffende de oprichting van een Minder Mobielen Centrale (MMC);

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021 betreffende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Minder Mobielen Centrale;

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2021 betreffende de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de Minder Mobielen Centrale - aanpassing kilometervergoeding vrijwilligers-chauffeurs elk jaar op 1 juli;

 

Overwegende dat sedert juni 2022 de kilometervergoeding van het federale overheidspersoneel niet meer elk jaar op 1 juli maar elk kwartaal wordt geïndexeerd;

 

Overwegende dat door de indexering van de kilometervergoeding van het federale overheidspersoneel ook de kilometervergoeding voor de vrijwilligers-chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale dient geïndexeerd te worden;

 

Overwegende dat de driemaandelijkse indexering van de kilometervergoeding dient te worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Minder Mobielen Centrale;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het Artikel 9. te schrappen en te vervangen als volgt:

De kilometervergoeding wordt vastgesteld per kilometer en wordt elk kwartaal geïndexeerd naar evenredigheid met de maximum kilometervergoeding voor het federale overheidspersoneel.

De kilometers worden gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur, heen en terug. De prijs per rit kan dus variëren naargelang de woonplaats van de chauffeur, de beschikbaarheid van een chauffeur in uw buurt, en de route die een chauffeur neemt.

De chauffeur kan meerdere personen tegelijk vervoeren tijdens eenzelfde verplaatsing. De chauffeur kan slechts éénmaal de gereden kilometers aanrekenen (gedeelde kosten).

Boetes ingevolge verkeersovertredingen zijn steeds ten laste van de chauffeur.

lndien de gebruiker omwille van financiële problemen niet in staat is om de vergoedingen te betalen, kan hij contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW voor een tussenkomst.

 

art. 2

Het vast bureau te belasten met de uitvoering van dit besluit, waaronder het opstellen van de gecoördiuneerde versie van het reglement.

 

art. 3

De voorzitter van het vast bureau zal het reglement conform art. 286 §2 het reglement bekend maken.