Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

 

Overwegende dat omwille van de veiligheid van de voetgangers het nodig is om bijkomende maatregelen te treffen;

 

Overwegende dat het past de mogelijk schoolroute te voorzien van een oversteekplaats;

 

BESLUIT: 

art. 1

Op de Bieststraat ter hoogte van de zijstraat aan de overzijde van de Ida Vermeulenstraat wordt
(ter hoogte van Bieststraat 148)volgende maatregel ingevoerd:  voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

 Dit wordt gesignaleerd door:

- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

 

art. 2

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

 

art. 3

Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.